Daily Archives: 05/05/2021Izvērtēti biznesa ideju konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2021” iesniegtie projektu pieteikumi

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldības rīkotajā biznesa ideju konkursā “Atbalsts uzņēmējdarbībai Jēkabpils novadā 2021” tika saņemti 6 projektu pieteikumi. Pieci iesniegtie projektu pieteikumi saņēma novērtējumu, kas paredz atbalstu – līdzfinansējuma piešķiršanu. Vienā projekta pieteikumā aktivitātes bija plānots realizēt 2022. gadā un līdz ar to šis projekts netika atbalstīts, jo neatbilda Konkursa prasībām. Pašvaldības līdzfinansējums (80% ) vienam Projektam plānots līdz 2666,66 EUR no kopējām Projekta attiecināmajām izmaksām, bet Personas līdzfinansējums ir 20 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Zasas vidusskolas vadītā Erasmus + projekta aktivitātes izpelnās plašu uzmanību Norvēģijā

Download PDF

Projekta ietvaros partnervalstis strādā pie metodiskā materiāla izveides, kura mērķis bērniem pirmsskolas vecumā veicināt interesi apgūt svešvalodas, šajā gadījumā – angļu.

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Download PDF

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Jēkabpils novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 5.maija iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Jēkabpils novada sakrālais mantojums

Download PDF

Zemgales Reģionālās televīzijas video

Jēkabpils novada pašvaldība ņems aizņēmumu vairāku ceļu projektu finansēšanai

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldības dome 2021. gada 25. februāra un 29. marta domes sēdēs apstiprināja sekojošu investīciju projektu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai:

  1. “Autoceļa Nr.6-27 Āres-Vāgāni atjaunošana Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā”
  2. “Autoceļa Nr.7-13 Kalnbirzes-Gobas, Bullīši un Nr.7-12 Atvari-Ūdenāni atjaunošana Kalna pagastā, Jēkabpils novadā”
  3. “Autoceļa Nr.5-11 Zasa-Mūrieši atjaunošana un Lauku ielas atjaunošana Zasas pagastā, Jēkabpils novadā”
  4. “Aldaunes ielas atjaunošana Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā”.

Uzsāks SIA “Rubenes aptieka” kapitāla daļu atsavināšanas procesu

Download PDF

Jēkabpils novada dome 29. aprīļa sēdē lēma uzsākt Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās SIA “Rubenes aptieka” (reģistrācijas Nr.45403005388, juridiskā adrese: Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Rubeņi, “Zelta Sietiņš”, LV-5229) kapitāla daļu atsavināšanas procesu, rīkojot izsoli.

Tāpat tika nolemts veikt SIA “Rubenes aptieka” kapitāla daļu novērtēšanu un noteikt sākotnējo vērtību, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv