Daily Archives: 23/03/2021Zasas vidusskolas skolēniem labi sasniegumi matemātikas olimpiādē

Download PDF

2021. gada  26. februārī vietnē https://edu.lu.lv/  notika attālinātās Matemātikas 71. valsts olimpiādes 5.-8.klasēm  2. posms, kurā piedalījās 3 Zasas vidusskolas skolēni.

Lepojamies ar skolēnu sniegumu un iegūtajiem rezultātiem Jēkabpils pilsētas un starpnovadu mērogā:

Mārtiņš Geižāns, 5. klase – iegūta 2. vieta

Kristaps Geižāns, 5. klase – iegūta 3. vieta

Paldies skolotājai Maijai Lapiņai!

Paziņojums par IVN ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Download PDF

Paziņojums par paredzētās darbības – derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšanas virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši”4,948 ha platībā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšana virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši” 4,948 ha platībā nekustamajā īpašumā „Dzelzīši” (zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 567400300178005) Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā.

Iespēja izteikt viedokli par saistošajiem noteikumiem (materiālās palīdzības pabalsti)

Download PDF

Jēkabpils novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošajiem noteikumiem, kas šobrīd ir izstrādāti un tiks apstiprināti šā gada 25. marta Jēkabpils novada domes sēdē.

Iedzīvotāji līdz šā gada 24. marta plkst. 13.00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus  juriskonsultam Gitai Ločai elektroniski, sūtot pa e-pastu: gita.loca@jekabpilsnovads.lv, par saistošo noteikumu “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajos noteikumos Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” projekta saturu.

Pēc izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

<< Saistošo noteikumu projekts >>

Valsts atbalsts uzņēmumiem – turpmāk līdz pat 100 000 eiro mēnesī

Download PDF

Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 izraisītās grūtības, krīzes skartajiem uzņēmumiem ir pieejams valsts atbalsts apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Tam kopumā no valsts budžeta atvēlēti 310,8 miljoni eiro, un atbalstam var pieteikties par laiku no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. maijam.

Zasas vidusskolas pārstāvji veiksmīgi absolvē projektu “Debašu Līderu skola 2020/2021”

Download PDF

Noslēdzies projekts “Debašu Līderu skola 2020/2021” , kurā piedalījās un ko veiksmīgi absolvēja arī Zasas vidusskolas pārstāvji.

Projekta “Debašu Līderu skola” ietvaros skolēni un skolotāji no visas Latvijas apgūst debašu prasmes – argumentāciju, publisko runu, kritisko un loģisko domāšanu un mediju pratību), gūst zināšanas par vides, politikas un ekonomikas aktualitātēm, kā arī uzlabo savas angļu valodas prasmes starptautiskā līmenī atzītu debašu lektoru un treneru vadībā, jo visas projekta aktivitātes notiek angļu valodā. Tāpat būtisks projekta ieguvums ir katrai dalībskolai pieejamais debašu mentoru – pieredzējušu debatētāju atbalsts, uzsākot debašu kustību savā skolā un piedaloties nacionāla līmeņa debašu turnīros.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv