Pašvaldības pakalpojumi un to apraksti

Atbildīgais: M. Šicāne

Pakalpojuma nosaukums Veidlapas Apraksts
Laulības reģistrācija Klātienē  lejupieladet
Baznīcā noslēgto laulību reģistrācija Klātienē  lejupieladet
Dzimšanas fakta reģistrācija un paternitātes reģistrēšana Klātienē  lejupieladet
Apliecību atkārtota izsniegšana Klātienē  lejupieladet
Izziņas izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem Klātienē  lejupieladet
Civilstāvokļa aktu reģistru papildināšana, atjaunošana, labošana, anulēšana Klātienē  lejupieladet
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa Klātienē  lejupieladet
Miršanas fakta reģistrācija Klātienē  lejupieladet

Atbildīgais: M. Šicāne

Pakalpojuma nosaukums Veidlapas Apraksts
Arhīva materiālu kopiju, izrakstu vai norakstu sagatavošana Klātienē  lejupieladet

Atbildīgais: I.Gusāre

Pakalpojuma nosaukums Veidlapas Apraksts
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem,
aizbildņiem un citām personām
Klātienē lejupieladet
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana,
prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
Klātienē lejupieladet
Adopcija lejupieladet lejupieladet
Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene) lejupieladet lejupieladet
Ārpusģimenes aprūpe (aizbildība) lejupieladet lejupieladet
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana lejupieladet lejupieladet
Aizgādnība lejupieladet lejupieladet
Apliecinājumu un dokumentu sagatavošana Klātienē lejupieladet

Atbildīgais: L.Zeltiņa

Pakalpojuma nosaukums Veidlapas Apraksts
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai –
GMI (Jēkabpils novada pašvaldība)
lejupieladet lejupieladet
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
(Jēkabpils novada pašvaldība)
Klātienē lejupieladet
Dzīvokļa pabalsts (Jēkabpils novada pašvaldība) Klātienē lejupieladet
Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
(Jēkabpils novada pašvaldība)
Klātienē lejupieladet
Pabalsts aprūpei mājās
(Jēkabpils novada pašvaldība)
Klātienē lejupieladet
Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai
(Jēkabpils novada pašvaldība)
Klātienē lejupieladet
Pabalsts bāreņiem (Jēkabpils novada pašvaldība) Klātienē lejupieladet
Vienreizējs pabalsts sasniedzot 100 gadu jubileju
(Jēkabpils novada pašvaldība)
Klātienē lejupieladet
Bērna piedzimšanas pabalsts
(Jēkabpils novada pašvaldība)
Klātienē lejupieladet
Pabalsts Černobiļas AES seku likvidētājiem
(Jēkabpils novada pašvaldība)
Klātienē lejupieladet
Pabalsts represētām personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem
(Jēkabpils novada pašvaldība)
Klātienē lejupieladet
Apbedīšanas pabalsts
(Jēkabpils novada pašvaldība)
Klātienē lejupieladet
Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības
atņemšanas vietas
(Jēkabpils novada pašvaldība)
Klātienē lejupieladet
Vienreizēja materiāla palīdzība bērnam uzsākot 1.klasi
(Jēkabpils novada pašvaldība)
Klātienē lejupieladet

Sociālās garantijas  bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Jēkabpils novadā, sasniedzot pilngadību

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums elektroniski

Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, portālā www.epakalpojumi.lv  iedzīvotājiem tiek piedāvāts elektroniskais pakalpojums – Nekustamā īpašuma nodoklis.
Pakalpojuma lietotājs var:

• iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
• aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
• pieteikties saņemt elektroniski maksāšanas paziņojumus;
• veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vari arī apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem;
• iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
• iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.

Pāriet uz Maksas pakalpojumi sadaļu

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv