Iesniegumu veidlapas

 

Fiziskām personām

Juridiskām personām

lejupieladet Iesniegums vispārējs lejupieladet Adreses_piešķiršana/maiņa
lejupieladet Iesniegums atzinumam par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam lejupieladet Iesniegums medību tiesību nomai
lejupieladet Iesniegums detālplānojuma izstrādes uzsākšanai lejupieladet Iesniegums novada atteikumam no pirmpirkuma tiesībām
lejupieladet Iesniegums medību tiesību nomai lejupieladet Iesniegums par dzīvokļu apmaiņu
lejupieladet Iesniegums NINO pa pastu lejupieladet Iesniegums par zemes gabala atdalīšanu
lejupieladet Iesniegums NINO uz epastu lejupieladet Iesniegums par zemes nomu
lejupieladet Iesniegums nomas rēķina nosūtīšanai uz e-pastu lejupieladet Iesniegums_ZIP_izstrādei
lejupieladet Iesniegums novada atteikumam no pirmpirkuma tiesībam lejupieladet Iesniegums_vispārējs
lejupieladet Iesniegums par aprēķināto samaksāto nek.īpašuma nodokli lejupieladet Iesniegums atzinumam par planotas darbibas atbilstibu teritorijas planojumam
lejupieladet Iesniegums par atvieglojumiem 1.grupas invalīdiem lejupieladet Iesniegums lēmumam par detālplānojuma izstrādi
lejupieladet Iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
lejupieladet Iesniegums par dzīvokļa apmaiņu Iesniegums par NLIZ atkārtotai apsekošanai
lejupieladet Iesniegums par parāda neesamību
lejupieladet Iesniegums par pārmaksas pārcelšanu no konta uz kontu
lejupieladet Iesniegums par pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summas atmaksu
lejupieladet Iesniegums par uzņemšanu dzīvokļu rindā vai dzīvokļa piešķiršanu
lejupieladet Iesniegums par zemes gabala atdalīšanu
lejupieladet Iesniegums par zemes nomu
lejupieladet Iesniegums vispārējs pagasta pārvaldei
lejupieladet Iesniegums adreses piešķiršanai/maiņai
lejupieladet Iesniegums ZIP izstrādei
lejupieladet Par politiski represētas personas atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodoklim
lejupieladet Iesniegums apbedīšanai
lejupieladet Iesniegums kapličas izmantošanai

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv