Nolikumi

pdfico Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas nolikums pdfico Ābeļu pamatskolas nolikums
pdfico Jēkabpils novada pagastu pārvalžu nolikumi pdfico Sociālā dienesta nolikums
pdfico Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums pdfico Dignājas pamatskolas nolikums
pdfico Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas nolikums
pdfico Dunavas pamatskolas nolikums
pdfico Jēkabpils novada kultūras namu nolikumi
pdfico Rubenes pamatskolas nolikums
pdfico Jēkabpils novada tautas namu nolikumi
pdfico Zasas vidusskolas nolikums
pdfico Goda raksta, atzinības raksta un citu apbalvojumu piešķiršanas nolikums pdfico Bariņtiesas nolikums
pdfico Jēkabpils novada bibliotēku nolikumi pdfico Jēkabpils novada domes nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas nolikums
pdfico Rubenes kultūras nama nolikums pdfico Jēkabpils novada domes Iepirkuma komisijas nolikums
pdfico Medību tiesību piešķiršanas kārtība Jēkabpils novada pašvaldībā pdfico Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtība
pdfico Jēkabpils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikums pdfico Nolikums komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
pdfico Par stipendijām 7. – 12. klašu skolēniemJēkabpils novada skolās pdfico Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbiniekunaudas balvas noteikšanas kritēriji
pdfico Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnuapbalvošana par gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, interešu izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās pdfico Jēkabpils novada pašvaldības naudas balvas pedagogiem un skolu direktoriem piešķiršanas nolikums 2017. gadam

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv