Nolikumi

Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas nolikums
Ētikas kodekss
pdfico
Jēkabpils novada pagastu pārvalžu nolikumi:
Ābeļu pagasta pārvaldes nolikums
Dignājas pagasta pārvaldes nolikums
Dunavas pagasta pārvaldes nolikums
Kalna pagasta pārvaldes nolikums
Leimaņu pagasta pārvaldes nolikums
Rubenes pagasta pārvaldes nolikums
Zasas pagasta pārvaldes nolikums
Darbinieki un atlīdzība:
Jēkabpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums
Jēkabpils novada pašvaldības darbinieku kvalifikācijas un mēnešalgas noteikšanas nolikums
Kultūras iestādes:
Jēkabpils novada kultūras namu nolikumi
Rubenes kultūras nama nolikums
Jēkabpils novada tautas namu nolikumi
Jēkabpils novada bibliotēku nolikumi
Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja nolikums
Komitejas:
JĒKABPILS NOVADA DOMES FINANŠU KOMITEJAS NOLIKUMS
JĒKABPILS NOVADA DOMES SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS NOLIKUMS
Izglītība:
Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes nolikums
Ābeļu pamatskolas nolikums
Dignājas pamatskolas nolikums
Rubeņu pamatskolas nolikums
Zasas vidusskolas nolikums
Par stipendijām 7. – 12. klašu skolēniem Jēkabpils novada skolās
Apbalvošana:
Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas nolikums
Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu skolēnu apbalvošana par gūtajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, interešu izglītības konkursos, skatēs un sporta sacensībās
Sociālais dienests:
Sociālā dienesta nolikums
Sociālās aprūpes nama ”Mežvijas” nolikums
Bāriņtiesa:
Bariņtiesas nolikums
Jēkabpils novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums
Iepirkumi un īpašumu apsaimniekošana:
Jēkabpils novada domes Iepirkuma komisijas nolikums
Jēkabpils novada Nekustamo īpašumu jautājumu izskatīšanas komisijas nolikums
Jēkabpils novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomas tiesību piešķiršanas kārtība
Nolikums komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
Medības:
Medību tiesību piešķiršanas kārtība Jēkabpils novada pašvaldībā
Jēkabpils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikums

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv