Nevalstiskās institūcijas

Noteikumi “Jēkabpils novada pašvaldības atbalsts biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām”

1. un 2. pielikums (Word dokuments)

Biedrība „Akācija plus”

Darbojas Leimaņu pagastā,
Vadītāja: Inita Poriete, t. 25945299, e –pasts: so_akacija_plus@inbox.lv

 

Biedrības galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības attīstību, piesaistot naudas līdzekļus gan ar projektu rakstīšanu , gan ar ziedojumu piesaistīšanu  pieaugušo un bērnu izglītošanai, kā arī labdarības pasākumu organizēšanai dažādām sociālajām sfērām. Biedru skaits ir 14.
Mūsu organizāciju līdz šim ir atbalstījuši:
–  Leimaņu pagasta pārvalde, biedrība „Lauku partnerība Sēlija”, vietējās 15  zemnieku saimniecības kuri gan finansiāli, gan materiāli atbalstīja  zīmju parka izveidi, jo pirmo trīs zīmju izgatavošana tika apmaksāta no viņu  saziedotajiem līdzekļiem. LPKS „Ezerrieksts„ un LPKS „Ezerkrasti -1” ziedoja naudu „Seno latvju zīmju parka„ izveidei.
– Tālākizglītības un informācijas Tehnoloģiju centrs Jēkabpilī piešķīra naudu projektam „Seno latvju zīmju parks”  vēl 3 zīmju izgatavošanai.
Nākotnes plāni ir turpināt iesāktā projekta „Seno latvju zīmju parks” ieceres īstenošanu Leimaņu skvērā, veicinot sadarbību starp NVO, pašvaldībām un privātuzņēmējiem, zemnieku saimniecībām un sekmējot sabiedrības brīvprātīgu aktivitāšu palielināšanos.
Pašlaik Seno latvju zīmju parkā atrodas šādas zīmes: Jumis, Dievs, Austras koks, Laima, Zvaigzne, Saules zīme, Zalktis, Pērkons, Jānis, Ūsiņš.
Seno latvju zīmju parks apskatāms, braucot pa autoceļu P 72 no Jēkabpils uz Ilūksti, Leimaņu pagastā.

Darbojas Ābeļu pagastā,
Vadītāja Mārīte Rocēne
Tālrunis 22067209
E-pasts: mariterocena@inbox.lv
Biedrība  ir reģistrēta 2009. gada 5. augustā, tās mērķi ir paplašināt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Biedrības biedri aktīvi iesaistās Ābeļu pagasta pasākumos, novada un ārpus novada pasākumos. Katru gadu piedalās Jēkabpils novada NVO projektos.

Biedrība “CIRKUŽI”

Darbojas Dignājas pagastā,

Vadītājas: Inga Stūrmane (tālr. 29628295)

E-pasts: ingaj3@inbox.lv

Biedrība ir reģistrēta 2015. gada 16. Martā. Biedrība ir dibināta ar mērķi veicināt Dignājas pagasta iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā; sekmēt ģimeņu stiprināšanu, jaunatnes aktivizēšanu un iesaistīšanu sabiedriskajos procesos; veicināt un popularizēt vides sakopšanu un saglabāšanu, kultūras un garīgās vides attīstību Dignājas pagastā; veicināt piederības sajūtu un lepnumu par Dignājas pagastu; veicināt pilnvērtīgas lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes sasniegšanu.

Esam paspējuši realizēt četrus projektus, ko atbalstīja Jēkabpils novada pašvaldība un LMT. Izveidojām bērnu rotaļu laukumu pie daudzstāvu dzīvojamās mājas Vandānu ciemā:

cirkuzi_01

Izveidojām sporta un atpūtas taku Dignājas pamatskolas teritorijā:

Realizējot projektu “Sakopta vide – Vandānu ciema vizītkarte”, ir kļuvis pievilcīgs Vandānu ciema centrs.

Darbojas Dignājas pagastā
Vadītāja Silvija Stūrīte, Tālr.6529029, e-pasts: dgadziparins@inbox.lv
Biedrība reģistrēta 2002.gada 2.maijā.
Reģ. Nr. 40008067237
Adrese: “Kurilas”, Dignājas pag., Jēkabpils nov., Lv-5215

Organizācijas mērķis: Demokrātiskas pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana.
2005.gada 22.jūnijā biedrībai piešķir sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
Sabiedriskā labuma darbības veidi: labdarbība, izglītības veicināšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība.
Varam veikt ziedojumu piesaisti un to mērķtiecīgu izlietošanu.
Konts: Sweedbank LV38HABA0551002597769, kods HABA LV22
Patreiz nodarbojamies ar mazturīgo atbalstīšanu Jēkabpils rajonā. Sadarbojamies ar LAD Rīgā. 2009.gadā atbalstam 2144 mazturīgos iedzīvotājus. Izsniegsim produktus par 48,4 tūkstošiem latu, t.i. 25 728 pārtikas pakas.
2010.gadā centīsimies atbalstīt 2500 personas. Šajā pasākumā ir diezgan daudz darba pie uzskaites un atskaitēm.

Biedrība “EKO Selonia”
Darbojas Jēkabpils novadā
Vadītāja – Baiba Čākure (tālr. 22432134)
 
Biedrībai ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Biedrība ir dibināta 2017. gada 21. augustā un mūsu galvenie darbības virzieni ir: amatniecības veicināšana, sporta un veselību vecinošu pasākumu organizēšana, vides labiekārtošana un aizsardzība, kā arī iedzīvotāju mūžizglītības pasākumi.
 
Esam paspējuši realizēt projektu, ko atbalstīja Jēkabpils novada pašvaldība un Kalna pagasta iedzīvotāji izveidojot bērnu rotaļu laukumu un labiekārtojot pludmales volejbola laukumu Vidsalā. Tiek organizēti sporta un veselību veicinoši pasākumi, lekcijas, kā arī vadam radošās darbnīcas un meistarklases.

Darbojas Zasas pagastā,
Vadītāja Anda Svarāne, t. 26557249,  e-pasts: anda.svarane@gmail.com

Biedrība dibināta 2007.gada 7.maijā un uzsākusi darbību ar dibināšanas dienu.

Mērķi: sēļu kultūras un vēstures mantojuma apzināšana, jaunradīto kultūras vērtību kopšana, popularizēšana un pieejamības veicināšana.

Pamatdarbības virzieni: amatniecības un mākslas tradīciju uzturēšana un jaunu tradīciju veidošana, kultūrvēsturisku pasākumu organizēšana, mazā biznesa veicināšana, darbs ar bērniem un jauniešiem.

Dibinātāji un biedri: amatnieki, mākslinieki, sabiedriski aktīvi kultūras un izglītības darbinieki.

Projektu pieredze: Līdz šim ir realizēti 20 projekti atbilstoši biedrības mērķiem, katru gadu biedrība piedalās projektu konkursos.

Līdzšinējās darbības rezultātā ir izveidots Amatniecības apmācības sabiedriskais centrs, kurā notiek lekcijas, meistardarbnīcas, kursi. Projektā „Meistara lāde” izveidota pūra lāžu kolekcija un izgatavots mobils, transformējams stends amatniecības popularizēšanai. Aprīkotas un izveidotas trīs amatnieku darbnīcas: keramikas, drēbnieka, galdnieka. Rekonstruēts sēļu viduslaiku tērps. Projektā “Sēļi – zīmes” izveidota portretu kolekcija. Organizētas amatnieku izstādes Norvēģijā. Biedrība rīko zaļās prakses un pārgājienus bērniem un jauniešiem. 2015.gadā tika īstenots projekts „Vasaras Saulgriežu nometne Latvijas un diasporas bērniem”, kā rezultātā Zasā 2 nedēļas kopā pavadīja latviešu bērni no 5 valstīm. Ar Nodarbinātības Valsts Aģentūras atbalstu biedrībā 10 jaunieši ieguvuši iemaņas NVO sektora darbā, kā rezultātā Zasā nodibinātas 2 jaunas jauniešu biedrības. Biedrība saņēmusi atzinības rakstu par aktīvu dalību NVA programmā “Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. 2015.gada rudenī biedrība uzsāka sestdienas skoliņu pirmsskolas vecuma bērniem, kurā bērni apgūst iemaņas veidošanā, zīmēšanā un mūzikā.

Sadarbības partneri ārpus Latvijas: Norvēģijas kultūras centrs „Hansgarden Kornstad” Averojas pašvaldībā; mākslinieku biedrību „Roda” Lietuvā; asociācija „Baltu centrs” Šauļos, Lietuvā; Rokišķu novada muzejs Lietuvā, Gruzijas latviešu biedrība „Ave sol!”.

 

Pēdējos darbības gados biedrība pastiprināti pievērsusi uzmanību projektiem, kas veicina jauniešu piesaisti dzimtajam novadam (sadarbībā ar NVA), bērnu un jauniešu kultūrvēstures zināšanu līmeņa paaugstināšanai (sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību un VKKF), izveidojusi Jēkabpils novada Zasā amatniecības apmācības sabiedrisko centru, izdevusi Tautas dzejnieka Raiņa ilustrētu dzejas krājumu bērniem „Satikšanās sabiedrībā”, īstenojusi starptautisku nometni latviešu bērniem pasaulē.

Darbojas Rubenes pagastā,
Biedrības „Saime” vadītāja Ināra Kantāne, e-pasts: otrreiz@inbox.lv, t.65228204
Darbojas Zasas pagastā.
65221889 – Vija
65231980 – Ilga
2002. gada oktobrī Zasas pagasta pensionāri nolēma veidot klubiņu lai aktivizētu veco ļaužu dzīvi. 2006. gadā klubiņš “Noskaņa” ieguva biedrības statusu.
Izstrādājot projektu ar Eiropas  Savienības  līdzfinansējumu bija iespēja 2008. gada sākumā izremontēt klubiņam piešķirtās telpas. Piedalāmies dažādos projektu konkursos un cenšamies iegūt finansējumu klubiņa darbības veicināšanai.
Mūsu mērķis – Nāc līdzi, esi aktīvs un dzīvo sakoptā vidē!
Nodarbojamies ar dažādiem rokdarbiem, braucam pieredzes apmaiņā un labprāt uzņemam ciemiņus.

Biedrība “Ūdenszīmes”

Darbojas Rubenes pagasta Kaldabruņas skolā.
Vadītāja: Ieva Jātniece, t.29548967; ieva.jatniece@gmail.com, facebook.com/Udenszimes

 

Organizācija ir dibināta 2007. gada 21. jūnijā. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, māksla un kultūra, bērnu un jauniešu izglītība un attīstība.  Savu ieceru īstenošanai 2007. gada 4. jūlijā no Rubenes pagasta padomes iznomājām neizmantotās  Kaldabruņas skolas telpas.

 

Pļavas muzejs Kaldabruņā

Muzeju  kādreizējās Kaldabruņas sākumskolas simtgadīgajā ēkā ir izveidojusi biedrība „Ūdenszīmes” . Šeit skatāma oriģināla ekspozīcija, kas veidota kā cilvēka dzīves gājums. Ienākšana šai pasaulē caur smilgu zelta rasu; pasaules lieluma apbrīnošana Bērnības gaismas objektā; radošā spēka piedzīvojums Padebeša vainagā; mūža otrās puses apzināšanās Pūra vainagā.

Pamata ekspozīciju bagātina Vārdnieku vainags, kas vēsta par apkārtnes dabas dziedniekiem, un Kaldabruņas Māras josta ozola dobumā.

Atsevišķs pārdzīvojums ir multimediju ekspozīcija „Pusnakts pļavā” –

Pilnīgs debesu zilums
Sulīgi zaļa zāle
Saskaitāmas it visas zvaigznes
Zirga krēpēs sabiris zelta laikmets…

Laikā no jūlija līdz septembrim Pļavas muzejs dodas ārpus telpām – tad ābeļdārzā pie Kaldabruņas skolas top un ir skatāma siena skulptūru izstāde.

Biedrība piedāvā arī dažādas radošās darbnīcas – stikla un koka apstrāde, lāzergravēšana, darbs ar dabas materiāliem. Šajās pašās darbnīcās top oriģinālas rotas un interjera priekšmeti, kurus iespējams gan iegādāties, gan pasūtīt ko oriģinālu.

Var sarunāt tēju un kafiju, arī  kādu ēdienreizi. Ceļotāji, kuriem nav augstas prasības pēc komforta – arī naktsmītni.

Darba laiks – pēc iepriekšējas pieteikšanās.

 

Adrese:

Kaldabruņas skola, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5229

Sociālie tīkli:

facebook.com/Udenszimes;

www.udenszimes.lv

Kontakti:

ieva.jatniece@gmail.com; t.29548967

Ingrīda – t. 26991295, Indra – t. 26223948, Ieva  –t. 29548967.

 

Lielākie pasākumi 2018. gadā:

21. jūnijā no plkst. 19:00 – Meditatīvie Saulgrieži. Zāļu lasīšana un spoguļošanās gaišākās nakts gaismā. Multimediju ekspozīcijas „Pusnakts pļava” demonstrācija visas nakts garumā/īsumā.

No 10. līdz 14. jūlijam – Siena skulptūru plenērs „Siena dienas”. Noslēguma pasākums 14. jūlijā plkst. 13:00. Siena skulptūru plenēra darbi apskatāmi līdz 21. septembrim.

10. augustā plkst. 19:00 – „Zvaigžņotie dārza svētki”. Vislatvijas zaļumballes priekšvakars. Priekšlasījums „Prieka izpratne latviešu folklorā un mūsdienās”, pūtēju orķestra koncerts un balle, mājas kūku degustācija. Augusta romantikas esence – garantēts silts vakars, izgaismots dārzs un krītošās zvaigznes. Dāmām ierašanās garās kleitās un cepurēs.

Darbojas Ābeļu pagastā,
Vadītāja Ieva Jase, t. 26334749; divaiva@inbox.lv
Moto klubs “Zasa”
Viens no biedrības mērķiem: Attīstīt un popularizēt aktīvo atpūtu, sportu un motosportu Jēkabpils novada un Zasas pagasta iedzīvotāju vidū.
Kontakti:
Biedrība “MK ZASA”
Andrejs Bite
andrejsbite@inbox.lv
26107559


Mūsu pamatmērķi īsumā.
1. Popularizēt un attīstīt dabai un videi draudzīgu makšķerēšanu Jēkabpils novadā 2. Vides aizsardzība – ūdens un ūdens bioloģisko resursu ilgtspējības un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšana Jēkabpils novada ūdenstilpēs 3. Makšķerēšanas sacensību organizēšana 4. Apkārtējās vides sakopšana Jēkabpils novadā.

Biedrības Facebook lapa: https://www.facebook.com/Mak%C5%A1%C4%B7ernieku-klubs-Banc%C4%81ns-1753399004909925/

Kontakti:

e-pasts: bancaans@inbox.lv
Aivars Liepkalns
tālrunis: 28360230

Adrese: Jēkabpils nov., Kalna pag., “Dārznieki”, LV-5220

Amatieru hokeja komanda, darbojas kopš 2010. gada. Ledus: Daugavpils ledus halle, Rubeņu hokeja laukums.

Mūsu mērķi:

  • Veicināt bērnu, jauniešu un jebkura vecuma cilvēku iesaistīšanu sporta un kultūras pasākumos, saliedējot sabiedrību, attīstot veselīgu un sportisku brīvā laika pavadīšanu.
  • Uzlabot bērnu un jauniešu fizisko sagatavotību.
  • Popularizēt ilgtspējīgu, videi un cilvēkiem draudzīgu sportisko un ekonomisko attīstību Latgales un Sēlijas reģionā.
  • Veicināt izglītotas, ētikas vērtības respektējošas, atbildīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos.

Kontakti:

+37129373791
+37126320218
e-pasts: hkrubeni@inbox.lv

Biedrība apsaimnieko sporta kompleksu “Pilskalni” Jēkabpils novada Kalna pagastā.

Sporta kompleksa mājaslapa: http://www.skpilskalni.lv/lv/
Facebook lapa: https://www.facebook.com/skpilskalni/
Draugiem.lv lapa: http://www.draugiem.lv/pilskalni/

Biedrības mājaslapa: http://www.alko-team.1w.lv
Facebook lapa: https://www.facebook.com/alkoracingteam/

Kontakti:
Aigars Līcis
29429965
Māris Līcis
26190050
e-pasts: m.licis@inbox.lv
Juridiskā adrese: “Gobas”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, LV-5220

Sporta klubs „Slīterāni” ir bariņš entuziastu, sākotnēji ar vēlmi attīstīt motokrosu Jēkabpils novadā. Dažādu projektu rezultātā tika izbūvēta motokrosa trase, atbilstoši sacensību nolikumiem un prasībām, un tagad organizācijā apvienojušies sportisti no visas Latvijas. S/k „Slīterāni” ir arī LaMSF kausa izcīņas organizatori. Mototrasē “Slīterāni” regulāri notiek treniņbraucieni un sacensības.

Kontakti:

Andis Bikaunieks
+371 29139712
andisbikaunieks@inbox.lv
www.x99.lv
facebook.com/x99Sliterani
draugiem.lv/x99
twitter.com/x99_lv

03.07.2020. – daudzums: 49

Ābeļu pagasts (15)

Ābeļzieds, Biedrība

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., “Pagastmāja”

ARM Motorsport

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., “Līgas”

Ballūn

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., Brodi, Aldaunes iela 5 – 9

De Caballo, Jāšanas sporta klubs

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., “Delvenieki”

Graudiņi, Mednieku klubs

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., “Līči”

Lauku partnerība Sēlija

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., Brodi, Aldaunes iela 13

Leimaņi, Mednieku klubs

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., “Jaunsīļi”

Mednis, Mednieku biedrība

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., “Ošlejas”

NARCISES

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., Brodi, Aldaunes iela 2 – 27

NORAS, Tenisa klubs

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., “Noras”

Pusnakts braucēji

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., Brodi, “Pienenīte”

Sencis, Mednieku klubs

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., “Vecslokas”

Septiņi plus

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., “Mazreiņi”

ŪSIŅA MINI ZOO

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., “Luģenieki”

Ūsiņš, Biedrība

Jēkabpils nov., Ābeļu pag., “Luģenieki”

Dignājas pagasts (4)

CIRKUŽI

Jēkabpils nov., Dignājas pag., “Dignājas skola”

DIGNĀJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Jēkabpils nov., Dignājas pag., “Sējēji”

Dzīpariņš, Daudzbērnu ģimeņu apvienība

Jēkabpils nov., Dignājas pag., “Kurilas”

Sporta klubs “Slīterāni”

Jēkabpils nov., Dignājas pag., Vandāni, “Kastaņi”

Dunavas pagasts (6)

Dunavas Mednieku Kolektīvs

Jēkabpils nov., Dunavas pag., “Vītiņi”

DUNAVAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Jēkabpils nov., Dunavas pag., Dunava, “Dunavas Katoļu draudze”

Dunavietis

Jēkabpils nov., Dunavas pag., Dunava, “Dunavas skola”

Dzīves prasme

Jēkabpils nov., Dunavas pag., “Daugavieši”

Gājputni

Jēkabpils nov., Dunavas pag., Dunava, “Kastaņi” – 1

Pavadiņa

Jēkabpils nov., Dunavas pag., “Daugavas skola”

Kalna pagasts (5)

ALKO RACING TEAM, Sporta klubs

Jēkabpils nov., Kalna pag., Vidsala, “Gobas”

Cerību logi

Jēkabpils nov., Kalna pag., Dubulti, “Lauri”

EKO Selonia

Jēkabpils nov., Kalna pag., “Kalnāres”

Makšķernieku klubs “Bancāns”

Jēkabpils nov., Kalna pag., “Dārznieki”

Repiņu centrs

Jēkabpils nov., Kalna pag., “Repiņi”

Leimaņu pagasts (2)

Akācija Plus

Jēkabpils nov., Leimaņu pag., Leimaņi, “Leimaņu tautas nams”

Izaicini sevi, Biedrība

Jēkabpils nov., Leimaņu pag., “Mazrēpšenieki”

Rubenes pagasts (10)

Augšzemes lauku NVO apvienība

Jēkabpils nov., Rubenes pag., “Kaldabruņas skola”

HK RUBEŅI

Jēkabpils nov., Rubenes pag., Rubeņi, “Saulgrieži” – 6

Kaldabruņa, Mednieku kolektīvs

Jēkabpils nov., Rubenes pag., Kaldabruņa, “Kalnāres”

KALDABRUŅAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Jēkabpils nov., Rubenes pag., “Červonkas baznīca”

Kopā-2

Jēkabpils nov., Rubenes pag., “Grečo”

LĀČI, Mednieku klubs

Jēkabpils nov., Rubenes pag., “Skrimbļi”

Pūpols, Biedrība

Jēkabpils nov., Rubenes pag., “Pūpoli”

RUBEŅU ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Jēkabpils nov., Rubenes pag., Rubeņi, “Krustceļi”

Saime

Jēkabpils nov., Rubenes pag., Rubeņi, “Rubeņu skola”

Ūdenszīmes

Jēkabpils nov., Rubenes pag., “Mežmāras”

Zasas pagasts (7)

Kustības efekts

Jēkabpils nov., Zasas pag., “Raiņi”

MK ZASA

Jēkabpils nov., Zasas pag., “Zemturi”

Noskaņa

Jēkabpils nov., Zasas pag., Zasa, “Ambulance”

Sēļu pūrs

Jēkabpils nov., Zasas pag., Zasa, Zaļā iela 22

Zaļie jumti

Jēkabpils nov., Zasas pag., Zasa, “Ziedi”

ZASAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Jēkabpils nov., Zasas pag., Zasa, “Baznīca”

ZASAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Jēkabpils nov., Zasas pag., Zasa, “Rukmaņi”

Ja esi biedrība / organizācija, kas bāzējas un darbojas Jēkabpils novadā, lūdzu sūti informāciju par sevi – aprakstu, bildes, kontaktus – uz: novads@jekabpilsnovads.lv ar norādi “Mājaslapai”.

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv