Bibliotēkas

 Iestāde Vadītājs Tālrunis e-pasts
Ābeļu bibliotēka Ineta Survillo 65207281 ineta.survillo@edu.jekabpils.lv
Dignājas bibliotēka Dace Grigorjeva 29869741 dace.grigorjeva@edu.jekabpils.lv
Dunavas bibliotēka Sandis Ruļuks 26001672 sandis.ruluks@edu.jekabpils.lv
Kalna bibliotēka Maruta Orbidāne 65229537 maruta.orbidane@edu.jekabpils.lv
Gunta Jaunzeme 65229566 gunta.jaunzeme@edu.jekabpils.lv
Leimaņu bibliotēka Līga Lācīte 29822591 liga.lacite@edu.jekabpils.lv
Rubeņu bibliotēka Līga Zālīte 22346995 liga.zalite@edu.jekabpils.lv
Zasas bibliotēka Ināra Valaine 20371522 inara.valaine@edu.jekabpils.lv

 

abelu_biblioteka

Tālrunis: 652 07281 , e-pasts: ineta.survillo@edu.jekabpils.lv

Adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pag.,  Jēkabpils nov. LV-5212

Facebook lapa >>

Bibliotēka atvērta:

P.

8.00 – 17.00

O.

8.00 – 17.00

T.

10.00 – 18.00

C.

8.00 – 17.00

P.

8.00 – 14.30

S.-Sv.

Brīvdienas

Pusdienas pārtraukums: 12.00 – 12.30

Bibliotēkas izmantošana 2020. gadā:

Bibliotēkas krājums: 8540
Lietotāju skaits: 235
Apmeklējums: 1899
izsniegums: 6534

Ābeļu bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija

Jēkabpils novada Ābeļu pagasta bibliotēkas ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019

Pagastā darbojušās vairākas bibliotēkas: Ābeļu jaunatnes kultūras biedrības bibliotēka un 1923. gadā dibinātā Salas patērētāju biedrības bibliotēka, kas domāta Ābeļu pagasta iedzīvotājiem.
Tagadējā bibliotēka dibināta 1955. gadā. Pirmajā pastāvēšanas gadā fondā ir 941 izdevums. Bibliotēka atrodas Ābeļu pagasta padomes ēkā.
Bibliotēkā gadu gaitā izveidots daudzpusīgs literatūras fonds, kas spēj apmierināt bibliotēkas lietotāju intereses. Bibliotēkas lietotāji ir gan skolēni un skolotāji, gan  mājsaimnieces un pensionāri.
Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbība vērsta uz plānveidīgu, nepārtrauktu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Plašāka informācija par bibliotēku šeit: www.kulturasdati.lv

Tālrunis: 20380144 , e-pasts: dace.grigorjeva@edu.jekabpils.lv ,

Adrese: „Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5215

 

Bibliotēka atvērta:

P.

8.00 – 16.00

O.

8.00 – 16.00

T.

8.00 – 16.00

C.

8.00 – 16.00

P.

10.00 – 18.00

S.-Sv.

Brīvdienas

 

Bibliotēkas izmantošana 2019. gadā:
Bibliotēkas krājums – 5028
Lietotāju skaits – 151
Apmeklējumu skaits – 1665
Izsniegums – 4943

Dignājas bibliotēkas Krājuma komplektēšanas attīstības koncepcija 2019.-2023. gadam

Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkas Attīstības plāns 2019.-2023. gadam

Dignājas pagastā darbojušās vairākas bibliotēkas. Viena no senākajām bibliotēkām, kas darbojusies Jēkabpils rajonā, atvērta 1892. gadā Dignājā. Tā bija Dignājas Dziedāšanas biedrības bibliotēka. Grāmatas varēja lasīt tikai biedrības biedri. Lasīšana bija par maksu. Dziedāšanas biedrības biedriem, kuri bija nedziedātāji, gadā bija jāmaksā biedru nauda – viens rublis, bet dziedātājiem – 50 kapeikas. 1911. gadā ar policijas rīkojumu bibliotēku slēdza, kā iemeslu minot nepieļaujama satura grāmatu atrašanos tajā. Dignājā darbojās arī Lauksaimniecības biedrības bibliotēka un Dignājas kultūras veicināšanas biedrības bibliotēka. Ārsts un kultūras darbinieks Pēteris Kalniņš, kas visiem spēkiem rosināja kultūras dzīvi Dignājā un tās apkārtnē, Dignājā nodibināja vēl vienu bibliotēku.

1949. gadā līdz ar kolhoza dibināšanu Dignājā atvēra bibliotēku. Sākumā tā atradās Dignājas ciema Zemgaļos, 50-tajos gados bibliotēku pārcēla uz pagasta padomes ēku, tagad tā atrodas Dignājas pagasta Vandānos.

Bibliotēkas vadītāja veiksmīgi piedalās dažādu projektu konkursos, tādejādi iegūstot līdzekļus, fonda papildināšanai.

Bibliotekāre uzsver, ka apmeklētājus  ne vien interesē grāmatas un prese, bet arī iespēja ar bibliotekāru pārrunāt dažādus notikumus valstī, sevišķi politikā, un pagasta jaunumus.

 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

dunava

Tālrunis: 26001672, e-pasts: sandis.ruluks@edu.jekabpils.lv ; dpb@inbox.lv ,

Adrese: Dunavas skola, Dunava, Jēkabpils nov., LV-5216

 

Bibliotēka atvērta:

P.

8.00 – 17.00

O.

8.00 – 17.00

T.

12.00 – 17.00

C.

8.00 – 18.00

P.

8.00 – 15.00

S.-Sv.

Brīvdienas

Pārtraukums P., O., C., P. 12.00 – 12.30

Bibliotēkas izmantošana 2017. gadā:
Bibliotēkas krājums – 7439
Lietotāju skaits – 229
Apmeklējumu skaits – 7605
Izsniegums – 9776

Jēkabpils novada Dunavas pagastā darbojas Dunavas  bibliotēka un Dunavas bibliotēkas struktūrvienība Tadenavā.

Dunava izbaudījusi dažādu reformu sekas. Laika gaitā mainījušās pagastu un apriņķu (rajonu) nosaukumi un robežas. 20.gs. 30. gados Dunavas pagastā darbojās Lauksaimniecības biedrības bibliotēka. Padomju varas gados Dunavas pagasta Sudrabkalnā darbojās bibliotēka, ko vēlāk slēdza.

Pašreizējais Dunavas pagasts izveidojies, apvienojot Daugavpils rajona Dvietes un Bebrenes pagastu un Jēkabpils rajona Dignājas un Rubenes pagastu daļas.

1948. gadā izveido Dunavas ciema padomes bibliotēku, tagadējo Dunavas pagasta bibliotēku.

Vairākus gadus Dunavas pagasta bibliotēkas vadītāja bija Indra Ruļuka, bet tagad ir Sandis Ruļuks.

Bibliotēkas lietotāji no bibliotekāra gaida visdažādāko informāciju: gan  par dažādiem lauksaimniecības jautājumiem, gan jaunāko likumdošanā u.c.

Bibliotekārs uzskata, ka bibliotekāram jābūt informētam par notiekošo gan savā pagastā un rajonā, gan valstī un pasaulē.

Bibliotēkā ir savāktas  iedzīvotāju atmiņas. Cilvēki labprāt dalās atmiņās par savu dzīvi un citiem dažādiem notikumiem.  Sadarbojoties ar Dunavas pamatskolas muzeju un pagasta kultūras dzīves organizatori, bibliotēkā izveidota plaša novadpētniecības materiālu kopa Dunavieši laiku lokos.

Kopā ar Dunavas pagasta zemes ierīkotāju ir izveidots ceļvedis pa Dunavas novadu.

 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

 

Dunavas bibliotēkas struktūrvienība Tadenavā

Tadenavas bibliotēka

Tālrunis: 28685188, e-pasts: sandis.ruluks@edu.jekabpils.lv ; dpb@inbox.lv ,

Adrese: Līdumi 2, Tadenava, Jēkabpils nov., LV–5216

 

Struktūrvienība atvērta:

P.

O.

T.

9.00 – 11.00

C.

P.

S.-Sv.

Brīvdienas

 

Bibliotēkas izmantošana 2018. gadā:

Bibliotēkas krājums – 3003
Lietotāju skaits – 10
Apmeklējumu skaits – 272
Izsniegums – 308

Līdz 2019. gada 31. janvārim šeit darbojās Tadenavas bibliotēka, bibliotēkas vadītāja bija Aina Timofejeva. Tagad tā pievienota kā struktūrvienība Dunavas bibliotēkai.

2004. gadā Tadenavas bibliotēkas vadītājai tika piešķirta Latvijas republikas Kultūras ministrijas prēmija par mērķtiecīgu un radošu veikumu bibliotēkas attīstībā un novada kultūrvides veidošanā.

Sakarā ar Ilūkstes rajona Dvietes ciema padomes Līgo bibliotēkas likvidāciju 1965. gadā grāmatu fondu pārved uz Tadaini, Raiņa muzeja vienu telpu, kur 1965. gada 24. jūnijā iekārto bibliotēku. Vēlāk, 1994.gadā,  bibliotēku  pārceļ uz mežsaimniecības māju.

2001. gadā bibliotēkas vadītāja privatizēja ēku, kurā atradās Dunavas pagasta Tadenavas bibliotēka. Centrālā dzīvokļu komisija nodeva šo māju izsolē. Bibliotēkas vadītāja pieteicās uz šo māju un par privatizācijas sertifikātiem to iegādājās savā īpašumā. Līdz tam ēka piederēja Tadaines mežniecībai, tāpēc to Dunavas pagasts īrēja.

Bibliotēkas lasītāju vairāk interesē daiļliteratūra, īpaši latviešu trimdas rakstnieku darbi.

Kādreizējā bliotekāre Aina par saviem bibliotēkas lietotājiem: “Mani lasītāji kārtīgi  ievēro lasīšanas termiņus un grāmatas nezaudē. Lasītāji ir laipni un atsaucīgi, labprāt piedalās bibliotēkas rīkotajos pasākumos”.

Struktūrvienībā iekārtota piemiņas istaba dzejniekam un dramaturgam Jānim Rainim, kam Tadenava ir dzimtā vieta.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Kalna bibliotēkas ēka

Tālrunis: 65229537, e-pasts: maruta.orbidane@edu.jekabpils.lv ,

Adrese: Atvari, Vidsala, Kalna pag., Jēkabpils nov., LV-5220

Facebook lapa >>

Bibliotēka atvērta:

P.

O.

T.

9.00 – 17.30

C.

9.00 – 17.30

P.

9.30 – 18.00

S.

Brīvdiena

Sv.

Brīvdiena

Katru darbadienu pusdienlaiks no 12.00 – 12.30

 

Bibliotēkas izmantošana 2020. gadā:

Bibliotēkas krājums – 9335
Lietotāju skaits – 129
Apmeklējumu skaits – 1862
Izsniegums – 5986

Kalna bibliotēkas attīstības plāns 2019. – 2023. gadam

Jēkabpils novada Kalna pagastā atrodas Kalna bibliotēka un Kalna bibliotēkas struktūrvienība Dubultos.

Kalna bibliotēka ir Jēkabpils novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kurā ikviens iedzīvotājs var saņemt nepieciešamo informāciju, kā arī rast veldzi savai dvēselei.

Bibliotēka dibināta 1946. gadā. Tā atradās toreizējā Vidsalas pamatskolā. Bibliotēkas izveidotājs un pirmais vadītājs bija skolotājs Pēteris Lejnieks. 1954. gadā bibliotēka pārcelta uz pašreizējo atrašanās vietu Kalna pagasta „Atvaros”, kur tā atrodas vienā ēkā ar Kalna pagasta pārvaldi. Kopš 2006. gada notikusi pakāpeniska bibliotēkas paplašināšanās, tai pievienojot blakus esošās telpas. No sākotnējiem 31 m2 2019. gadā bibliotēka lasītājus apkalpo jau 77 m2 lielās telpās.

No 2021. gada 1. janvāra Kalna bibliotēkas darbībā stājas spēkā jaunas izmaiņas. Ar Jēkabpils novada domes 26.11.2020. lēmumu Nr.381 (protokols Nr.17, 22.punkts) “Par izmaiņām Jēkabpils novada publisko bibliotēku darbībā” nolemts veikt novada bibliotēku reorganizāciju, pievienojot tās kā struktūrvienības Jēkabpils novada Kultūras pārvaldei.

Bijusī Kalna bibliotēkas struktūrvienība Dubultos izmaiņu rezultātā ir pārtapusi par Kalna bibliotēkas nodaļu Dubultos. Bibliotēkas un tās nodaļas pakalpojumi, amatu slodzes un darba laiki paliek nemainīgi.

Bibliotēka lietotājiem piedāvā sekojošus pakalpojumus:

 Bezmaksas pakalpojumi:

 • Iespieddarbu automatizēta izsniegšana/saņemšana;
 • Uzziņas un konsultācijas (konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, informācija par valsts un pašvaldību iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem);
 • novadpētniecības materiālu izmantošana;
 • bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi un tml.);
 • konsultācijas datorprasmes apgūšanā un informācijas meklēšanā internetā;
 • datorprogrammu, interneta un bezvadu interneta izmantošana;
 • elektronisko datu bāzu izmantošana (e-katalogs, Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka, kā arī Latvijas filmu portāls www.filmas.lv).
 • kopēšana, izdruka, skenēšana.

 

Bibliotēka atkārtoti akreditēta 2019. gadā, piešķirot tai vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.

Ar 2009. gadu uzsākta lietotāju elektroniskā apkalpošana, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmas moduli ALISE.

Katru gadu bibliotēkā darbojas programma „ Bērnu, jauniešu, vecāku Žūrija”, tādējādi veicinot bērnos lasītprieku, veidojot saikni starp paaudzēm, kā arī piesaistot līdzekļus jaunu grāmatu iegādei.

Bibliotēkā regulāri notiek arī rokdarbu pulciņa nodarbības.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

 

Kalna bibliotēkas nodaļa Dubultos

IMG_4868

Tālrunis: 65229566, e-pasts: gunta.jaunzeme@edu.jekabpils.lv
Adrese: ”Zītari”, Dubulti, Kalna pagasts, Jēkabpils nov., LV–5220

Bibliotēka atvērta:

P.

09.00 – 17.30

O.

T.

09.00 – 17.30

C.

P.

S.-Sv.

Brīvdienas

Pusdienlaiks no 12.00 – 12.30

 

Mežzemes bibliotēka tika dibināta 1961. gadā.  Kalna ciema mājās „ĀRIŅI”

2012. gadā decembrī piedzīvoja priecīgu notikumu – tā tika pārcelta uz Kalna kultūras nama jaunajām, pēc renovācijas izremontētajām telpām, telpas ir daudz lielākas, gaišas siltas, lielākā daļa apmeklētāju nespēj vien priecāties par bibliotēkas gaišajām, mājīgajām telpām.

Kopš novada bibliotēku reorganizācijas, no 2019. gada 1. februāra Mežzemes bibliotēka ir pārtapusi par Kalna bibliotēkas struktūrvienību, kurā strādā bibliotekārs ar slodzi 0.4.

Kalna bibliotēkas nodaļa Dubultos ir izvietota trīs telpās. Pirmajā telpā uzziņu literatūra, novadpētniecība, laikraksti un žurnāli. un lasītāju apkalpošana. Otrajā telpā atrodas internets un abonements. Trešajā telpā atrodas literatūra bērniem.

Kalna bibliotēkas struktūrvienībā Dubultos ir iekārtota zona bērniem, kas ir viegli atpazīstama, bērnu grāmatu krājums izvietots atsevišķā plauktā un daleņi noformēti ar pasaku ilustrācijām. Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grāmatu krājuma daleņi noformēti ar krāsainiem zīmējumiem. Bērnu literatūras nodaļā iegādātas jaunas mēbeles, galdiņš un krēsliņi piemēroti mazajiem lasītājiem.

Elektroniskajā kopkatalogā ievadīti visi bibliotēkas krājumā esošie iespieddarbi un ar 2019.gadu bibliotēka uzsākusi lietotāju apkalpošanu bibliotēku informācijas sistēmā ALISE.

 

Kalna bibliotēkas nodaļa Dubultos piedāvā bezmaksas pakalpojumus:

 • Bibliotēkas apmeklēšanu, lietotāju pierakstīšanu, iepazīstināšanu ar lietošanas noteikumiem un darba kārtību.
 • Grāmatu, žurnālu un citu dokumentu izsniegšanu līdzņemšanai uz mājām.
 • Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšanu pēc lietotāja pieprasījuma, lasītavā.
 • Datoru un interneta lietošanu saskaņā ar noteikumiem.
 • Informācijas meklēšanu ar dažādiem veidiem un meklēšanas programmām globālajā elektroniskajā informācijas tīmeklī dažādās vietnēs, katalogos un pieejamajās elektroniskajās datu bāzēs.
 • Bibliotēku, literatūru, informācijas iegūšanas un datortehnoloģiju iespēju, lasīšanas un izzināšanas popularizējošus pasākumus (izstādes, tematiskie pasākumi un citas formas).
 • Bibliotēkas fondā neesošo iespieddarbu un citas nepieciešamās informācijas pieprasīšanu no citām bibliotēkām.
 • Kopēšana  A4 formāta.
 • Izdruka no datora A4 formāta
 • Orģinālu skenēšana A4 formāta.

Kalna bibliotēkas nodaļā Dubultos strādā bibliotekāre Gunta Jaunzeme.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Tālrunis: 29822591, e-pasts: liga.lacite@edu.jekabpils.lv ,
Adrese: “Mežvijas”-13, Leimaņu pagasts, Jēkabpils nov., LV-5223;
(stuktūrvienība Leimaņu Tautas namā, Leimaņos, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā)

Leimaņu bibliotēka sociālajos tīklos: Draugiem.lv ; Facebook

Bibliotēka atvērta:

P.

8.00 – 16.30

O.

8.00 – 16.30

T.

9.00 – 15.00

(pieņem Leimaņu Tautas namā)

C.

8.00 – 16.30

P.

8.00 – 16.30

S.-Sv.

Brīvdienas

Pusdienu pārtraukums no 12.30 – 13.00

Bibliotēkas izmantošana 2020. gadā:
Bibliotēkas krājums – 8583
Lietotāju skaits – 128
Apmeklējumi – 1977
Izsniegums – 5210

Iespēja lasīt 21 preses izdevumu.

Leimaņu bibliotēkas attīstības plāns 2019. – 2023. gadam

Leimaņu bibliotēka ir viens no informācijas centriem pagasta iedzīvotājiem ar mērķi – sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus, veicināt viņu izglītības iespējas un saturīgu brīvā laika izmantošanu. Leimaņu bibliotēka ir arī struktūrvienība Leimaņu tautas namā. Katru trešdienu Leimaņu ciema iedzīvotāji var apmeklēt šo struktūrvienību Leimaņos, saņemt un apmainīt jaunākās grāmatas un žurnālus, izmantot datoru un internetu.

2019. gadā bibliotēka atkārtoti akreditēta, piešķirot tai vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.

Bibliotēka strādā bibliotēku programmā ALISE4i. Veic grāmatu, žurnālu reģistrēšanu, izsniegšanu, lasītāju un interneta lietotāju uzskaiti.

Vēsture:

1909. gadā Biržu Izglītības biedrība “Darbs” nodibina savu bibliotēku. Leimaņu pagastu (agrāk ciemu) izveidoja 1945. gadā Biržu pagastā.  I pasaules kara laikā bibliotēkas grāmatas pazuda, fondu bibliotēkā atjauno pēc kara. 1911. gadā Biržu Lauksaimniecības biedrība nodibina bibliotēku. Arī šai bibliotēkai karš nodara lielus postījumus, pazūd viss grāmatu fonds. Bibliotēkas darbību atjauno pēc I pasaules kara.

Leimaņu bibliotēkas vadītāja Līga Lācīte. Beigusi Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu.

Leimaņu pagasta bibliotēka dibināta 1948. gadā. 1957. gadā bibliotēkas grāmatu fonds ir 4474 vienības. Bibliotēka vairākkārt ir pārvietota no ēkas  uz ēku.

Šodien bibliotēka atrodas pašā pagasta centrā un ir vietējais informācijas centrs visiem pagasta iedzīvotājiem.

 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

pagast.maja

Tālrunis: 22346995, e-pasts: liga.zalite@edu.jekabpils.lv ,

Adrese: “Svīres”, Rubeņi, Rubenes pagastmāja, Jēkabpils novads, LV-5229

Rubeņu bibliotēka sociālajos tīklos: Draugiem.lvFacebook

 

Bibliotēka atvērta:

P.

8.30 – 17.00

O.

8.30 – 17.00

T.

C.

8.30 – 17.00

P.

S.-Sv.

Brīvdienas

Pusdienas pārtraukums: plkst. 12.00 – 12.30

 

Bibliotēkas izmantošana 2019. gadā:

Bibliotēkas krājums – 8301
Lietotāju skaits – 161
Apmeklējumu skaits – 2298
Izsniegums – 4952

Rubeņu bibliotēkas attīstības plāns 2019. – 2023. gadam

Jēkabpils novada Rubenes pagastā darbojas Rubeņu bibliotēka un Rubeņu bibliotēkas struktūrvienība Slatē.

Rubeņu bibliotēkas vadītāja ir Līga Zālīte.

Ilgus gadus, līdz 2019. gada 31. janvārim, Rubeņu bibliotēku vadītāja Agra Ozoliņa. Darba stāžs bibliotēkā no 1977.gada. Bibliotekāre atzīst, ka  bibliotekāra prestižs laukos ir cēlies, jo bibliotekārus uzskata par zinošiem un darošiem cilvēkiem.

 

Bibliotēka piedāvā sekojošus bezmaksas pakalpojumus:

 • uzziņu literatūru
 • daiļliteratūru
 • bērnu un jauniešu grāmatas
 • žurnālus
 • internetu arī bezvadu
 • datorpakalpojumus
 • Jēkabpils reģiona bibliotēku elektronisko katalogu
 • datu bāzes Letonika, Lussoft datu bāze Laikrakstu bibliotēka
 • portālu filmas.lv, kur apmeklētājs bez maksas var noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālās un spēlfilmas.
 • novadpētniecības materiālus ( tematiskās mapes )

 

Bibliotēka dibināta 1947. gadā un bez pārtraukumiem darbojas līdz pat šim laikam ,joprojām atrodas tanī pat vietā un ēkā.

Bibliotēku finansē Jēkabpils novada pašvaldība.

Lietotājiem pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu.

Bibliotēka abonē 19 preses izdevumus latviešu valodā, pieejams Jēkabpils novada pašvaldības izdevums „Ļaudis un darbi”.

Bibliotēkā tiek organizēti pasākumi un izstādes.

 

Vēsture:

Rubeņi no 18. gs. piederējuši poļu grāfu Plāteru dzimtai. Pēc lauksaimniecības agrārās reformas 1920./1921. gadā liela daļa grāfa īpašuma nonāk pagasta pašvaldības pārziņā. Šajā laikā pagastā dibinās vairākas biedrības un nodaļas. 1921. gadā Latviešu nacionālās jaunatnes savienība Rubeņu nodaļa nodibina bibliotēku. 1922. gadā Latvijas katoļu savienības Rubenes nodaļa dibina bibliotēku, kura atrodas Rubenes katoļu draudzes ērģelnieka mājā. Gadu vēlāk Latviešu Kultūras veicināšanas biedrības Rubeņu nodaļa atver bibliotēku, bet 1927. gadā nodaļu likvidē, bibliotēku nodod Rubenes 6 klašu pamatskolas rīcībā. 1924. gadā nodibina Izglītības biedrības “Gaisma” bibliotēku. 1930. gada beigās bibliotēkas fondā ir 822 grāmatas, lasītāju skaits – 25. Lasītājiem par laikā neatnestajām grāmatām ir jāmaksā soda nauda.

Padomju varas gados Rubeņos bibliotēku nodibina 1947. gadā. Pirmais ieraksts inventāra grāmatā izdarīts 2. maijā. Kā pirmie izdevumi tiek reģistrēti Krišjāņa Barona Latvju dainu izlase. 1947. gada beigās grāmatu fonds sasniedz 1075 vienības.

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Rubeņu bibliotēkas struktūrvienība Slatē

Slates bibliotēka

Tālrunis: 22346995 , e-pasts: liga.zalite@edu.jekabpils.lv,

Adrese: Slates pamatskola, Slate, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV–5229

 

Bibliotēka atvērta:

P.

Brīvdiena

Pusdienlaiks

O.

12.00 – 12.30

T.

8.00 – 16.30

C.

P.

8.00 – 16.30

S.-Sv.

Brīvdienas

 

Bibliotēkas izmantošana 2018. gadā:

Bibliotēkas krājums – 3152
Lietotāju skaits – 76
Apmeklējumu skaits – 1256
Izsniegums – 2217

Rubeņu bibliotēkas struktūrvienība Slatē piedāvā:

Bezmaksas pakalpojumus

 • uzziņu literatūru
 • daiļliteratūru
 • bērnu un jauniešu grāmatas
 • periodiskos izdevumus
 • Datoru un interneta lietošanu saskaņā ar noteikumiem
 • Jēkabpils reģiona bibliotēku elektronisko katalogu
 • datu bāzes Letonika, Lussoft Laikrakstu bibliotēku (news.lv)
 • portāls www.filmas.lv, kur apmeklētājs bez maksas var noskatīties (piedāvātās latviešu filmas- animācija, dokumentālās lfilmas.)
 • novadpētniecības materiālus ( tematiskās mapes )
 • Izstādes , pasākumus.
 • Bibliotēkas fondā neesošo iespieddarbu un citas nepieciešamās informācijas pieprasīšanu no citām bibliotēkām.

Struktūrvienības draugiem.lv lapa >>

Zasas bibliotēka

Tālrunis: 20371522, e-pasts: inara.valaine@edu.jekabpils.lv ,

Adrese: Zaļā iela 8, Zasa, Jēkabpils nov., LV–5239

 

Bibliotēka atvērta:

P.

8.00 – 15.00

O.

13.00 – 18.00

T.

8.30 – 15.00

C.

8.30 – 15.00

P.

8.00 – 15.00

S.-Sv.

Brīvdienas

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 – 12.30

Bibliotēkas izmantošana 2020. gadā:

Bibliotēkas krājums – 5520
Lietotāju skaits – 154
Apmeklējumu skaits – 2056
Izsniegums – 4581

 

Zasas bibliotēkas attīstības plāns 2019. – 2023. gadam

Jēkabpils novada Zasas pagastā vēl līdz 2018. gada septembrim darbojās 2 bibliotēkas – Zasas bibliotēka un Liepu bibliotēka. Tagad Liepu bibliotēka pārtapusi par Zasas bibliotēkas struktūrvienību.

Ziņas par pirmo dibināto bibliotēku Zasā ir no 1923. gada, kad Latviešu Veicināšanas biedrības Zasas nodaļa nodibina bibliotēku. Gadu vēlāk, 1924. gadā, Zasas Lauksaimniecības biedrība arī nodibina bibliotēku.

Zasa – bijušais muižas centrs. Pagastu šķērsoja Jēkabpils – Aknīstes šaursliežu dzelzceļa līnija.

Zasas pagasts ir seno sēļu apdzīvota vieta, par ko liecina Antūžu senkapos izdarītie arheoloģiskie izrakumi.

Blakus bibliotēkas ēkai atrodas Zasas muižas parks, kura kompozīcijā ievērotas ainavu parka romantiskā novirziena iezīmes. Tas atgādina Gatčinas parku miniatūrā.

Bibliotēka atrodas pašā pagasta centrā un turpat arī Zasas vidusskola. Pašvaldības ēkā atrodas arī vidusskolas bibliotēka. Tāpēc lielākā daļa bibliotēkas apmeklētāju ir skolēni.

Kā atzīmē kādreizējā bibliotēkas vadītāja I.Grauze, “šodienas bibliotekāram jābūt kompetentam daudzos jautājumos. Bibliotēkas apmeklētājs ir jāiepazīst un jāprot piedāvāt literatūru, ar kuru cilvēks būtu apmierināts. Ir jāuzklausa  katrs cilvēks, jāzina viņam pastāstīt par aktualitātēm pagastā, rajonā, valstī un pasaulē. Bibliotekāram jāprot radīt savā darba vietā patīkamu gaisotni, estētisku noformējumu, lai bibliotēkas lietotājs te varētu justies ērti un labi.”

Zasas bibliotēkas vadītāja ir Ināra Valaine.

 

Jel atveriet logus! 

Tas taču nav grēks, 

Ja ielidos istabās Jūsu 

Lielais cerību spēks!

/I.Grauze/

 

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama www.kulturasdati.lv

Zasas bibliotēkas struktūrvienība Liepās

P5290660

Tālrunis: 20371522, e-pasts: zasasbib@jekabpilsnovads.lv
Adrese: Liepas, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV–5239

Bibliotēka atvērta:

P.

15.00 – 17.00

O.

8.00 – 12.30

T.

15.00 – 17.00

C.

15.00 – 17.00

P.

S.-Sv.

Brīvdienas

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 – 12.30

 

Jēkabpils novada Zasas pagastā vēl līdz 2018. gada septembrim darbojās 2 bibliotēkas – Zasas bibliotēka un Liepu bibliotēka. Tagad Liepu bibliotēka pārtapusi par Zasas bibliotēkas struktūrvienību.

Liepas ir otra lielākā apdzīvota vieta Zasas pagastā, kas pamatoti lepojas ar sakoptajām sētām un Meža muzeju. Tieši bibliotēkas telpas Liepās ir saskarsmes centrs daudziem pagasta iedzīvotājiem.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv