Izglītības iestādes

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai COVID -19 infekcijas izplatības novēršanai un ierobežošanai Jēkabpils novada izglītības iestādēs:

Ābeļu pamatskolā

Dignājas pamatskolā

Rubeņu pamatskolā

Zasas vidusskolā:
Noteikumi #1 | Noteikumi #2 | Noteikumi #3

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Pasta adrese – Ābeļu pamatskola, Ābeļi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV- 5212

E –pasts: abelupsk@edu.jekabpils.lv

Skolas telefons: 25450533

Direktors:  Juris Gaigals

tel. 26422133, e-pasts: juris.gaigals@edu.jekabpils.lv

Lietvedības e-pasts: maija.vilka@edu.jekabpils.lv

Ābeļu pamatskolas pirmsskolas izglītības īstenošanas vieta

Adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads.

tel. 29235094

 

Pašvērtējums 2020.g.

Pašvērtējums 2019.g.

Pašvērtējums 2018.g.

Skolēnu skaits pamatizglītības programmā –  143, pirmsskolas izglītības programmā – 26

21 pedagogs, 6 tehniskie darbinieki.

Izglītības programmas.

 • Pamatizglītības programma  (izglītības programmas kods 21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
 • Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Piebilde: bērni, kam piemērotas atbilstošas speciālās programmas, mācās integrēti vispārējās izglītības klasē. Šie bērni klasē ir ne vairāk kā 4. Klases piepildījums līdz ar to nav lielāks par 21 skolēnu.

Skolas atbalsta personālu sastāda izglītības psihologi, sociālais pedagogs, logopēds, pedagogu palīgi, mediķis.

 

Skolas vēsture

Par Ābeļu skolas radīšanas gadu tiek uzskatīts 1840., kad vietējais zemnieks Jurģis Dzenītis savā mājā sāk apmācīt tuvējos iedzīvotājus lasīt, rakstīt un rēķināt.

1846. – 1898.g. par skolotāju strādā Jānis Dzenītis.

1881.gadā skola pārceļas uz jaunu divstāvu ēku Jēkabpils – Dignājas ceļa malā.

Pēc pirmā pasaules kara šī ēka ir sagrauta un mācības notiek Ābeļu vasaras pusmuižā Daugavas krastā.

Jaunas skolas celtniecība tiek pabeigta 1941.gadā. Kā lauku skola tā bija projektēta četrām klasēm ar internāta telpām.

Padomju laikā skola ir rajona izglītības nodaļas pakļautībā. Augot klašu skaitam, skolā notiek pastāvīgas iekšējas pārbūves.

Pēc 1991.gada skola atkal nonāk pašvaldības pārziņā.

Pēc 2011.gada, pateicoties pašvaldības vadītāju iniciatīvām, skolas infrastruktūra tiek papildināta ar izglītības attīstībai nozīmīgām būvēm.  Skola tiek pozicionēta kā izglītības, kultūras un aktīvas atpūtas un sadarbības centrs vietējai kopienai. Liela uzmanība tiek veltīta kvalitatīvas informācijas pieejamībai digitalizācijas laikmetā, saglabājot un attīstot emocionālu inteliģenci.

Dalība projektos.

Pēc 2001.gada skola piedalījusies lielākos projektos un konkursos, gan stiprinot materiālo bāzi, gan pieredzi izglītībā, sekmējot integrēšanos Eiropas telpā.

2001.g. – 2003.g. darbība Eiropas izglītības programmas SOCRATES apakšprogrammas Comenius 1 starptautiskā skolu attīstības projektā „Patstāvība un atbildība personīgajā izglītībā”

2003. – 2013.g. Skolotāju individuāla dalība SOCRATES apakšprogrammas Comenius 2 profesionālās pilnveides programmās.

2008.g. Projektu konkurs „Sporta inventāra iegādes palīdzības programma“

01.05.2010. – 30.06.2011. ELFLA LAD pasākums, aktivitāte3.2.1. „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” Ābeļu pagasta sporta zāles jaunbūve

24.08.2011. – 31.10.2012.  ELFLA, Lauku atbalsta dienesta, Leader programmas finansēts projekts „Sporta centra izveide un labiekārtošana Ābeļu pagastā iedzīvotāju veselības nostiprināšanai”

01.08.2011. – 31.07.2013. Dalība mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projektā „European Chamber Music” (Eiropas kamermūzika)

1.11.2013. – 31.03.2014. ELFLA programma „ Ābeļu pagasta sporta centra aprīkojuma uzlabošana- trenažieru un elektroniskās sistēmas iegāde”.

Ārpusstundu nodarbības.

 • Folkloras kopa „Mikālēni”
 • 1.-4.klašu ansamblis
 • 1.-4.klašu koris
 • 1.-4.klašu tautiskās dejas
 • 1.-5.klašu teātris
 • Mazpulki
 • Novadpētniecības pulciņš.
 • 5.-9.klašu tautiskās dejas.
 • Vieglatlētikas, sporta spēļu pulciņi.

Skolas tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Sporta diena
 • Valodu diena
 • Skolotāju diena
 • Rudens talka
 • Mārtiņi
 • Lačplēša dienas skrējiens
 • 18.novembra svētki
 • Filmu vakars (ap veļu laiku)
 • Ziemassvētku darbnīcas
 • Ziemassvētki
 • Labdarības akcija „No sirds uz sirdi”
 • Karnevāls
 • Mācību olimpiādes un konkursi
 • Popiela
 • Pavasara talka
 • Lieldienas
 • Meža dienas
 • Veselības nedēļa
 • Svētku diena „Māmiņas smaids”
 • „Dziesma skolas paaudzei”

 

Skolas muzejs pamatā izveidots, pateicoties ilggadējā skolotāja Arnolda Jakubovska entuziasmam. Pašreiz skolas muzeju pārzin skolotāja S.Zepa.  Muzeja materiāli par Ābeļu pamatskolu ir atrodami arī Ābeļu pagasta muzejā.

Dignāja, Jēkabpils novads, LV-5215

Skolas e-pasts: dignajaspsk@edu.jekabpils.lv

Direktore Aelita Bērziņa
Tel. 26406844 ; e-pasts: aelita.berzina@edu.jekabpils.lv

Lietvedības e-pasts: aija.salkovska@edu.jekabpils.lv

Pašnovērtējums

 

Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111) – 38 skolēni.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods – 21015611) – 3 skolēni,

Pirmsskolas programma (programmas kods – 01011111) – 25 bērni.

Dignājas pamatskolā strādā 14 augsti kvalificēti pedagogi, kuri nemitīgi profesionāli pilnveidojas, meklē radošus izaicinājumus, piedaloties dažādos konkursos un projektos. Divi pedagogi un 3 darbinieki  ir skolas absolventi.

Skolas darbību palīdz nodrošināt 7 tehniskie darbinieki un 3 apkures sezonas darba darbinieki.

 

No Jēkabpils balts lielceļš
Uz Ilūksti kur trauc,
Pie sevis paviesoties
Tur Dignāja mūs sauc…

 /Ģipterānu skolas skolotāja Anna Rieksta/

 

Dignājas pamatskolas vēstures fakti

Pēc aculiecinieku domām, Ģipterānu skola savu darbību uzsākusi 1863. vai 1864.gadā. Skolu izveidi Dignājas pagastā atbalstījis un veicinājis luterāņu draudzes mācītājs Veirihs.

Pirmā pasaules kara laikā skolas vienstāva ēku nopostīja līdz pamatiem.

No 1928.gada skolēni sāka mācīties jaunajā trīsstāvu ēkā.

1936.gadā skolā notika pirmais izlaiduma vakars. 1940.gada 3.jūnijā skolā uz izlaidumu ieradās Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis un pie skolas iestādīja ozolu.

1963./64.mācību gadā skola iegūst nosaukumu – Dignājas astoņgadīgā skola.

1994.gadā tiek organizēts pirmais skolas salidojums – skolas pastāvēšanas 130 gadu jubilejas svinības. Turpmāk salidojumi tiek rīkoti ik pēc 5 gadiem.

2004.gada 18.maijā Daugavas nedēļas ietvaros Dignājas pamatskolā viesojās Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un vadīja Daugavas stundu skolēniem.  Prezidente kopā ar skolas kolektīvu iestādīja liepu – kā simbolu pastāvošām un mūžīgām kultūras un izglītības vērtībām.

2013.gada 25.oktobrī skolā viesojās izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis kopā ar valsts sekretāra vietnieci, Izglītības departamenta direktori Eviju Papuli un ministra padomnieci komunikācijas jautājumos Unu Ahumu-Ozolu.

2013.gada augustā sekmīgi noslēdzās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekts „European Chamber Music”. Projektu īstenoja Jēkabpils novada Dignājas pamatskola sadarbībā ar Dunavas pamatskolu un Ābeļu pamatskolu.

2016.gadā uz Skolotāju dienu skolā viesojās 12.Saeimas deputāts Gaidis Bērziņš un vēroja mācību stundas.

2018.gadā Dignājas pamatskolai pievienoja Dunavas pamatskolu kā pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietu.

2008.gadā skola uzsākusi un joprojām turpina līdzdalību Ekoskolu programmā.

2018.gadā skolai piešķirts “Veselību veicinošās izglītības iestādes” statuss.

Bijušā internāta telpās mājvietu radusi pirmsskolas vecuma (1,6 – 4-gadīgo) bērnu grupa, 5-6-gadīgie mācās lielajā skolas ēkā.

Dignājas pamatskola tagad

2020./2021.m.g. Dignājas pamatskolā mācās 66 audzēkņi, nokomplektētas 2 grupas pirmsskolā ar  25 bērniem: 2-4 gadīgo grupā -11; 5-6 gadīgo grupā -14.

Lepojamies ar talantīgiem skolēniem un sasniegumiem mācību darbā.

2019./2020. mācību gadā krievu valodas kā 2. svešvalodas olimpiādē Daniels Loginovs ieguva 1.vietu valstī. Iepriekšējā mācību gadā Dignājas pamatskolas audzēknis Andris Gailis valsts vēstures olimpiādē ieguva 1. vietu.

Šogad skolu reitingā darbā ar talantīgiem skolēniem esam 24. vietā valstī mazo skolu grupā no kopumā 91 skolas ar 6,25 ballēm.

 

Esam sportiska skola. Sadarbībā ar Sēlijas sporta skolu, pirmsskolas un  jaunāko klašu skolēni apmeklē nodarbības futbolā un volejbolā, vecāko klašu skolēni apgūst futbola, volejbola un florbola prasmes interešu izglītības nodarbībās “Sporta spēles” trenera Jāņa Bulmeistera vadībā.

Sadarbībā ar SPA Citrus, Jēkabpilī, 1.-3. klašu skolēniem organizēta peldētapmācība. Skolēni piedalās sporta sacensībās un gūst labus panākumus.

 

Esam dziedoša skola.

Lepojamies ar folkloras kopu “Dignōjīši“ skolotājas Aīdas Bikaunieces vadībā. Folkloras kopa apvieno dažāda vecuma skolēnus un ar panākumiem darbojas jau  gandrīz 20 gadus.

2019. gadā folkloras kopai “Dignōjīši“ nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2019” Sēlijas novada sarīkojumā piešķirts I pakāpes diploms.

2019. gadā 5.-9. klašu ansamblim latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās skolu jaunatnei “Lakstīgala – 2019” Latgalē piešķirts I. pakāpes diploms.

Skolēni aktīvi darbojas “Skatuves runas” interešu izglītības nodarbībās skolotājas Silvijas Krēsliņas vadībā, piedalās skatuves runas konkursos un iegūst godalgotas vietas.

Jaunāko klašu skolēniem piedāvājam caur rotaļām padziļināti apgūt angļu valodu, piedaloties interešu izglītības nodarbībās “Runāsim angliski,” ko vada skolotāja Sarmīte Strade.

 

Esam “zaļi domājoša”  skola.

2018. gadā Dignājas pamatskolai piešķirts Latvijas ekoskolas nosaukums un Zaļais diploms “Par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.”

Dignājas pamatskola 10 gadus darbojās Latvijas ekoskolu programmā, kā rezultātā tapis vides pulciņš “Vidrūpe” skolotājas Silvijas Krēsliņas vadībā.

Skolēni aktīvi piedalās “Zaļās jostas” makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” un nolietoto bateriju vākšanā. 2019./2020. mācību gadā Dignājas pamatskola saņēma biedrības “Zaļā josta” pateicību par savāktiem 53 kg nolietoto bateriju un pateicību par savāktiem 2300 kg makulatūras.

Pie Dignājas pamatskolas dārza vidū kuplo liepa, ko pirms 16 gadiem iestādījusi  Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķe Freiberga –kā simbolu pastāvošām un mūžīgām kultūras un izglītības vērtībām.

 

Skolas pedagogi  piedalās vairāku ESF projektu realizēšanā: 

 • ESF projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
 • ESF projektā NR.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 • ESF projektā Nr.9.2.4.2/16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošana Jēkabpils novada pašvaldībā”
 • ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

2020./2021. mācību gadā skolēnu pārstāvji projekta ietvaros piedalās neformālās izglītības apmācībās “Darbojamies, līdzdarbojamies.”

Visiem mūsu pašvaldības izglītojamajiem (pirmsskolas un pamatizglītības klasēs) tiek apmaksāti ēdināšanas izdevumi. 1.-4.klašu skolēniem skola nodrošina arī launagu.

Skolēnus uz skolu un mājup nogādā skolas autobuss.

Skola ir iesaistījusies Lauku atbalsta dienesta programmās „Skolas auglis” un „Skolas piens”.

Ir pagarinātās dienas grupa 1.-6.klašu bērniem.

 

Skolēniem ir iespēja pilnveidoties sekojošās interešu izglītības nodarbībās:

 • Folkloras kopā “Dignõjīši”;
 • Skatuves runas pulciņā,
 • Sporta pulciņā “Sporta spēles”
 • Vides pulciņā “Vidrūpe”,
 • Angļu valodas pulciņā “Runāsim angliski!”

 

Skolas tradīcijas

 • Zinību diena;
 • Skolotāju diena;
 • Gadskārtu ieražu svētki:
 • Mārtiņdienas gadatirgus;
 • Meteņi;
 • Spoku nakts;
 • Lāčplēša diena, lāpu gājiens;
 • 18.novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena;
 • Ziemassvētku pasākumi;
 • Valentīndiena – angļu valodas pēcpusdiena;
 • Sporta pasākumi – olimpiskā diena, spēka diena;
 • Mātes diena – pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts;
 • Absolventu salidojumi;
 • Pēdējais zvans;
 • Pirmsskolas grupas izlaidums;
 • 9.klases absolventu izlaidums.

 

Kontaktinformācija:

Adrese: Zasas vidusskola, Zasa, Jēkabpils novads, LV-5239
Tālrunis: 65231061
E-pasts: zasasvsk@edu.jekabpils.lv

Skolas direktore: Arnita Pore
E-pasts: arnita.pore@edu.jekabpils.lv
Tālrunis: 27 008 981

Lietvedības e-pasts: arnita.gaugere@edu.jekabpils.lv

Zasas vidusskolas Facebook lapa >>

 

Skola īsteno šādas programmas

Skola un izglītības programmas ir akreditētas līdz 27.04.2020. Skola ir izvietota vairākās ēkās- skolas ēka, sporta zāle, internāts un Zasas pagasta pārvaldes ēkā atrodas pirmsskolas grupas, ēdnīca, bibliotēka.

Skolas kolektīvs

Skolēnu skaits 2018./2019.m.g. mācības uzsāka 137 skolēni  un 50 bērni  pirmsskolas grupā. Skolotāji-29, tehniskie darbinieki-16, sezonas strādnieki-2. Atbalsta personāls- logopēds, skolotāja palīgs. Skolu apmeklē skolēni no Rubeņu, Leimaņu, Kalna, Dignājas un Zasas pagastiem, Jēkabpils un Biržiem. Skolēnus pārvadā ar 2 skolēnu autobusiem. Maršruta autobusos skolēniem tiek izsniegtas bezmaksas braukšanas kartes.

Skolas vēstures fakti

1939. gadā tiek atklāta 6- gadīgā pamatskola. 1940.gada apmeklēja valsts prezidents Kārlis Ulmanis un iestādīja ozolu mācību dārzā.1945.gadā skolā atvēra pirmo vidusskolas klasi. 1950.gadā pirmais vidusskolas izlaidums. Skolu beigusi 1zelta medaļniece, 2 sudraba medaļnieki. Skolas 75.gadu jubileju svinēja 2014.gadā 7.oktobrī. Skolas salidojumi tiek organizēti ik pēc 5 gadiem jūlijā.

Interešu izglītības nodarbības

Zasas vidusskolā tiek piedāvātas interešu izglītības nodarbības: tautisko deju pulciņš 6gad.-1.klase, 2.-3..klase,4.-6.klase, 7.-9.klase, ansamblis 1.-4.klase, 5-9.klase, skolas avīze „Baltais ceļš”, mūsdienu deja 4.-5.klasei, kokapstrāde 5.-9.klasei.

Skolas dalība projektos:

17 skolotāji piedalījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 12 skolotāji ieguva -2.pakāpi, 11 skolotāji- 3.pakāpi.

Skola piedalījās ES programmā „Jaunatne darbībā”-jauniešu apmaiņas projekts „Where we Come from”, Nr. LV-11-E-58-2012-R3 01.02.2013. – 30.09.2013./apmaiņas pasākums 06.07.2013. – 13.07.2013. Latvija, Lietuva, Norvēģija, Spānija – 40 dalībnieki (32 jaunieši un 8 grupu līderi)

Noslēdzies ERAF projekts „Informatizācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras līmeņa paaugstināšana Zasas vidusskolā” Ieguvumi-1 interaktīvā tāfele, digitālā datu kamera, multimediju sistēmas sensoru komplekts, 2 portatīvie datori, 14 stacionārie datori.

Skola piedalījās Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Reģionālās partnerības” projekta “Cross border cooperation between regions in Latvia and Romania to improve educational offer” /Coaction/ (Pārrobežu sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai) Nr. 2012-1-LV1-COM13-03584 1 īstenošanā 2012./2013.m.g. un 2013./2014.m.g. Noorganizēti 3 semināri skolotājiem par šādām tēmām „Pedagoga tēla veidošana sevis un skolas prezentēšanai.” „Microsoft programmu iespējas mācību procesa pilnveidošanai.” „Skolotāja darbības riski: izdegšana, stress, to pārvarēšanas iespējas.” Skolotājiem un vecākiem – seminārs „Pedagogu un vecāku sadarbība- pienākumi, atbildība un mērķi bērnu izglītībā.” 2 mobilitātes braucieni uz Rumāniju. Piedalījās 7 skolotāji. Skolā tika noorganizēti angļu valodas prasmju pilnveides kursi- 23 dalībnieki, Izpētes pasākums „Vasaras akadēmija” 45 bērniem, pasākumi karjeras izglītībā- ekskursija uz Rīgas lidostu, Aknīstes kūdras fabriku, izbraukuma seminārs pa novada skolām, konference „Ziemassvētku gaidīšanas laiks skolā un mājās”, 3 izstādes. Publicitāte vietējos un reģionālajos laikrakstos, mājaslapās. Iegādātas kancelejas preces, datortehnika- multifunkcionāla iekārta, izstāžu stends un 4tāfeles. Izdota brošūra par izglītības iestādēm Jēkabpils novadā.

Zasas vidusskolas 7.klase iesaistījās SKOLU SADRAUDZĪBAS PROJEKTĀ ar mērķi veicināt informācijas apmaiņu un komunikāciju starp jauniešiem no dažādām valstīm visā pasaulē, daloties valstu kultūru un tradīciju daudzveidībā laikā, kad 2014.gada augustā Nanjingā (Ķīna) notika 2.Pasaules Jaunatnes vasaras Olimpiāde. Sadraudzības klases, pateicoties jaunākajām tehnoloģijām (internets, video, blogi…), iepazīstināja viens otru ar savu valstu kultūru, tradīcijām, vēsturi, ģeogrāfiju, dzīves veidu un sazinājās savā starpā angļu valodā. Rezultātā tika iegūtas zināšanas pa abām projekta dalībvalstīm- Latviju un Ķīnu. Skolēni Nanjingā veidoja informācijas telti (stendu) Pasaules kultūras ciematā Olimpiādes laikā un prezentēja Latviju 2.pasaules jaunatnes olimpiādes dalībniekiem – tas ir visai pasaulei. Projekts neparedzēja ciemošanos pie skolēniem Ķīnā, taču tas bija veids, kā iegūt draugus pasaulē un stāstīt citiem par savu valsti, novadu un skolu.

Skola sadarbojas ar Rokišku Juozo Tūbelio proģimnāziju (Lietuva), devās ekskursijā uz šo skolu un sniedza koncertu Baltu vienības dienā 2015. gada 21.septembrī, 2016.gada pavasarī šīs skolas skolēni viesojās Zasas vidusskolā un piedalījās sporta spēlēs, ar priekšnesumiem priecēja Mātes dienas pasākumā “Ar saulainu smaidu”.

Skolas tradīcijas

Zinību diena, Ziedu skate, Dzejas dienas, 10.klases iesvētības, Olimpiskā diena, Rudens pārgājiens, Skolotāju diena, Miķeļdiena, Mārtiņdienas tirgus, Latviskās dzīvesziņas un valsts svētku nedēļa, Lāčplēša dienai veltīts pasākums, Ziemassvētku koncerts, Erudīts, Valentīndiena, Žetonu vakars, Radošo darbu izstādes, Mātes dienai veltīts pasākums, Olimpiāžu, konkursu dalībnieku, sportistu apbalvošana, Gada noslēguma prezentācijas, Pēdējais zvans, Izlaidumi, Absolventu salidojumi.

Īpaši sasniegumi

 • Draudzīgais aicinājums 2012 Nominācija: izaugsme matemātikā lauku vidusskolu grupā
 • Latvijas 36.skolēnu zinātniskajā konferencē 3.pakāpe (Latviešu literatūra un vēsture) 2012.
 • Latvijas 37.skolēnu zinātniskajā konferencē 1.pakāpe (Cittautu valodniecība un ārzemju literatūra, zinātne un vēsture) 2013.
 • 1.vieta valstī Olimpiskā diena fotogrāfiju konkursā „Olimpiskie apļi” (2012.)
 • 1.vieta valstī Olimpiskā diena video konkursā „Esam sportiska ģimene” (2013.)
 • Deju kolektīvs „Dzirnupīte” piedalījās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā.

Zasas vidusskola piedāvā:

 • mācīties sakoptā vidē – Zasas muižas parka teritorijā;

 • iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību;

 • izmantot skolas ēdnīcas pakalpojumus;

 • apmeklēt pagarinātās darba dienas grupu 1.-4.klasei;

 • apmeklēt interešu izglītības nodarbības;

 • darboties skolēnu pašpārvaldē;

 • izmantot skolas muzeja materiālo un informatīvo bāzi, arī digitalizētā veidā.

 • apmeklēt Sēlijas sporta skolas nodarbības;

 • apmeklēt Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiāles nodarbības;

 • izmantot esošos resursus skolas sporta zālē, organizēt pagasta un novada iedzīvotājiem pieejamas sporta nodarbības un sacensības, skolas telpās kursus, pedagogu apmācības, skolas ēdnīcā- dažādus pasākumus;

 • brīvlaikos skolas telpas izmantot atpūtas un sporta nometņu organizēšanai;

 • izmantot LAD programmu „Skolas auglis”;

 • izmantot LAD programmu „Skolas piens”;

 • Apgūt programmu – „B” kategorijas autovadītājs”.

Ar 2018. gada 1. septembri tiek nodrošināts  internāts. Skolēniem, kas sekmīgi mācās un ievēro iekšējās kārtības noteikumus, uzturēšanās Zasas vidusskolas internātā ir bezmaksas pakalpojums.

Skolas pašvērtējuma ziņojums

Kontaktinformācija:

Adrese: Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229

Tālrunis: 65228204, e-pasts : rubenespsk@edu.jekabpils.lv

Direktore: Ilona Kantāne

E-pasts: ilona.kantane@edu.jekabpils.lv

Lietvedības e-pasts: benita.pavlovska@edu.jekabpils.lv

Rubeņu pamatskolas pašvērtējuma informācija

Rubeņu pamatskolas pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam

Skolas kolektīvs:

 • 26 bērni pirmsskolas grupās “Zelta sietiņš”
 • 69 skolēni pamatskolas klasēs
 • 16 pedagoģiskie darbinieki
 • 8 pastāvīgā darba tehniskie darbinieki
 • 6 sezonas darba darbinieki ( kurinātāji).

Skola īsteno:

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu ( kods 01011111)
 • Pamatizglītības programmu ( kods 21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( kods 21015811)
 • Deviņas interešu izglītības programmas

Skolā strādā logopēds .

Skolas vēstures fakti:

Skolas ēka uzcelta 1904.gadā, piebūve skolai – 1965.gadā, pirmsskolas grupu ēka (bērnudārzs) „Zelta sietiņš” nodota ekspluatācijā 1988.gadā.

1992.gadā skola nodota Rubenes pagasta pašvaldībai.

Ar  2013.gada 1.janvāri skolai  mainīts nosaukums no Rubenes pamatskolas uz Rubeņu pamatskola.

Skolai realizēti 3 projekti:

 • ERAF projekts „Rubenes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija”
 • ERAF projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”
 • KPFI projekts „Siltumefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada pašvaldības ēkās” (Rubenes pirmsskolas izglītības ēkai „Zelta sietiņš”)

No 2013 – 2015 gadam skola piedalījās ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammā „Skolu daudzpusējās partnerības” projektā „Preparing for Europe, Preparing for Life”. Projekta sadarbības partnerskolas ir no Polijas, Slovēnijas, Norvēģijas.

Ārpusstundu nodarbības:

 • Dabas pētnieki
 • Datorika
 • Divi vokālie ansambļi
 • Jaunie satiksmes dalībnieki ( velosipēdisti)
 • Kokapstrāde
 • Skatuves māksla
 • Solisti-vokālisti
 • Sports
 • Vizuālā noformēšana
 • 1-4.klašu koris

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka 65220736, 29247870 anda.kiploka@jekabpilsnovads.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece 65220737, 29183714 rainelda.muizniece@jekabpilsnovads.lv
Grāmatvede Ženija Bezdele 65220736 zenija.bezdele@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes nolikums

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv