Iesniegumi fiziskām personām

z

lejupieladet Iesniegums vispārējs
lejupieladet Vispārīga iesnieguma veidlapa Sociālajam dienestam
lejupieladet Iesniegums atzinumam par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam
lejupieladet Iesniegums detālplānojuma izstrādes uzsākšanai
lejupieladet Iesniegums medību tiesību nodošanai
lejupieladet Iesniegums NINO pa pastu
lejupieladet Iesniegums NINO uz epastu
lejupieladet Iesniegums nomas rēķina nosūtīšanai uz e-pastu
lejupieladet Iesniegums novada atteikumam no pirmpirkuma tiesībam
lejupieladet Iesniegums par aprēķināto samaksāto nek.īpašuma nodokli
lejupieladet Iesniegums par atvieglojumiem 1.grupas invalīdiem
lejupieladet Iesniegums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
lejupieladet Iesniegums par dzīvokļa apmaiņu
lejupieladet Iesniegums par parāda neesamību
lejupieladet Iesniegums par pārmaksas pārcelšanu no konta uz kontu
lejupieladet Iesniegums par pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summas atmaksu
lejupieladet Iesniegums par uzņemšanu dzīvokļu rindā vai dzīvokļa piešķiršanu
lejupieladet Iesniegums par zemes gabala atdalīšanu
lejupieladet Iesniegums par zemes nomu
lejupieladet Iesniegums vispārējs pagasta pārvaldei
lejupieladet Iesniegums adreses piešķiršanai/maiņai
lejupieladet Iesniegums ZIP izstrādei
lejupieladet Par politiski represētas personas atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodoklim
lejupieladet Iesniegums par NLIZ atkārtotai apsekošanai
lejupieladet Iesniegums apbedīšanai
lejupieladet Iesniegums kapličas izmantošanai
lejupieladet Iesniegums koku ciršanai ārpus meža zemes
lejupieladet Iesniegums par dabā neesošām palīgēkām
lejupieladet Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi
lejupieladet Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
lejupieladet Iesniegums par dzīvokļu apmaiņu
lejupieladet Iesniegums vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
lejupieladet Iesniegums lai saņemtu materiālu pabalstu Jēkabpils novada iedzīvotājiem, kuri krīzes situācijā nevar nodrošināt savas pamatvajadzības
lejupieladet

Iesniegums materiālā atbalsta saņemšanai ēdināšanai ārkārtējās situācijas periodā

lejupieladet

Pieteikums preču zīmes “SĒLIJAS MARKA” lietošanas atļaujas saņemšanai

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv