Privātuma politika

APSTIPRINĀTA

Ar Jēkabpils novada pašvaldības

domes priekšsēdētāja

05.08.2019. rīkojumu Nr.JNP/8-3/19/1

 

 

Personas datu apstrādes politika

 

 1. Vispārīgie noteikumi
 2. Jēkabpils novada pašvaldības Personas datu apstrādes politika apraksta kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi ir noteikta Jēkabpils novada pašvaldības saistošajos normatīvajos aktos, citos iekšējos normatīvajos aktos un līgumos.
 3. Jēkabpils novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes īsteno pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kas nereti nosaka arī nepieciešamību apstrādāt personas datus.
 4. Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem Jēkabpils novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu pakalpojumu izmantotājiem; bijušajiem, esošajiem un iespējamajiem darbiniekiem; piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Jēkabpils novada pašvaldību, tās struktūrvienībām un iestādēm.
 5. Jēkabpils novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes apstrādā personas datus (ievāc, izmanto u.tml.) ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) un citu saistošo normatīvo aktu prasības.

 

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
 2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116789, juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV–5202, tālrunis: 65220730, elektroniskā pasta adrese: novads@jekabpilsnovads.lv.
 3. Jēkabpils novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes (turpmāk – Pašvaldība) ir kopīgs personas datu apstrādes pārzinis. Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu saraksts aplūkojams pašvaldības nolikumā, kas pieejams interneta vietnē jekabpilsnovads.lv, sadaļā Ziņas par pašvaldību.
 4. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis: 28603550, elektroniskā pasta adrese: aizsardziba@jekabpilsnovads.lv.

 

 • Personas datu apstrādes pamatnolūki
 1. Pašvaldība kā pārzinis apstrādā personas datus, lai varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kas noteikti likumā “Par pašvaldībām”.
 2. Pašvaldība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  • iedzīvotāju uzskaitei (t.sk. deklarētās dzīvesvietas datu apstrāde);
  • civilstāvokļa aktu reģistrācijai;
  • nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;
  • bāriņtiesas darbības nodrošināšanai;
  • būvvaldes procesu administrēšanai;
  • administratīvā pārkāpuma lietvedības nodrošināšanai;
  • bibliotēku darbības nodrošināšanai;
  • izglītības iestāžu audzēkņu uzskaitei;
  • sociālās palīdzības administrēšanai;
  • finanšu vadības un grāmatvedības funkciju nodrošināšanai;
  • personālvadības nodrošināšanai – Pašvaldības darbinieku (t.sk. deputātu, vēlēto un iecelto amatpersonu un pedagogu) personāla atlases procesa organizēšanai un nodrošināšanai, darba tiesisko attiecību nodibināšanai, personāla attīstībai (t.sk. pedagoģisko darbinieku tālākizglītības un izglītības metodiskā darba organizēšanai), prakses nodrošināšanai iestādē, disciplinārlietu izskatīšanai, korporatīvās kultūras nodrošināšanai, sadarbībai ar arodbiedrībām;
  • noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar fizisko personu drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai (videonovērošanai);
  • atļauju, apliecību, saskaņojumu, izziņu un licenču izsniegšanas administrēšanai;
  • sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbu;
  • domes sēžu audioieraksta nodrošināšanai;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un elektronisko sakaru nodrošināšanai;
  • Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanai;
  • iespējas parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām nodrošināšanai;
  • Jēkabpils novada domes, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanai un nodrošināšanai;
  • pretendentu (fizisku personu) datu apstrādei iepirkumu procedūras administrēšanai;
  • līgumu (uzņēmuma, autoratlīdzības, pakalpojumu, patapinājuma u.c.) administrēšanai;
  • Eiropas Savienības un Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansēto projektu un konkursu administrēšanai;
  • Pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu izmantošanas un apsaimniekošanas nodrošināšanai (t.sk. kustamo, nekustamo īpašumu atsavināšana, iznomāšana, u.c. darbības ar nekustamo īpašumu, remontdarbu plānošana un organizēšana, dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana);
  • palīdzības sniegšanai novada iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā (reģistrēt pašvaldības reģistros personas par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzglabāt un kārtot reģistrus);
  • kustamo un nekustamo īpašumu izsoļu procesa organizēšanai;
  • nodarbinātības projektos vai pasākumos iesaistīto personu, kuras nodotas Jēkabpils novada pašvaldības rīcībā, saistībā ar valsts un/vai pašvaldības finansētajām nodarbinātības programmām, darba organizācijas un koordinācijas nodrošināšanai Jēkabpils novada teritorijā, atbilstoši izvirzītajām prasībām (nodarbinātības projektos iesaistīto personu uzskaite, nepieciešamo atskaišu sagatavošana);
  • pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšanai;
  • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, kā arī iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanai (t.sk. veicināt privāto iniciatīvu sporta pasākumu rīkošanā, organizēt sacensības un sporta pasākumus, nodrošināt peldēt apmācības programmu īstenošanu);
  • kultūras vērtību saglabāšanas sekmēšanai pašvaldībā un tautas jaunrades attīstības nodrošināšanai (dalībnieku uzņemšanai amatiermākslas kolektīvos, pašvaldības pasākumu organizēšana, Dziesmu un deju svētku norises nodrošināšana un citi pasākumi atbilstoši pašvaldības kompetencei);
  • muzeja pakalpojumu nodrošināšanai, muzeja krājuma veidošanai, papildināšanai un zinātniskai pētniecībai;
  • Jēkabpils novada iedzīvotājiem sniegto komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana, attīrīšana, administrēšana, decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana, (reģistra izveidošana, un uzturēšana));
  • lietvedības dokumentu uzskaitei (t.sk. pašvaldībai uzlikto funkciju uzskaitei nepieciešamo personas datu apstrāde, kas nav iekļauta nevienā no citiem apstrādes nolūkiem);
  • citiem nolūkiem, ja tas noteikts ārējos normatīvajos aktos kā pašvaldības veicama funkcija (uzdevums), kuras ietvaros nepieciešams apstrādāt personas datus.

 

 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
 2. Pašvaldība apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;
  • apstrāde ir vajadzīga, lai Pašvaldība izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pašvaldībai kā pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  • apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  • persona devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.i. dzīvību un veselību.

 

 1. Personas datu kategorijas
 2. Pašvaldība apstrādā personas datus un īpašu kategoriju personas datus.
 3. Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru lūdzam sniegt, lai Jūs varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz pašvaldība,  u.c.
 4. Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde.

 

 1. Personas datu apstrāde un personas datu saņēmēju kategorijas
 2. Personas datu apstrāde notiek Jēkabpils novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās. Atsevišķos gadījumos citās vietās (piemēram, publiskos pasākumos ārpus telpām vai videonovērošanas objektos, par ko pie ieejas objektā (vai citā redzamā vietā) ir informatīva zīme.
 3. Pašvaldība personas datu apstrādi veic manuāli (papīra formā), automatizēti (elektroniski) vai jaukti (abos minētajos veidos):
  • manuāli – veicot personas datu apstrādi izmanto papīru, to uzglabā mapēs slēdzamos vai vaļējos plauktos, ievērojot normatīvajos aktos noteikto uzglabāšanas veidu;
  • automatizēti – izmanto tehniskos resursus, piemēram, datorus, serverus, datorprogrammas, videokameras, u.c.
 4. Personas datu apstrādi var veikt Pašvaldības darbinieks vai kāds no Pašvaldības sadarbības partneriem, ar ko Pārzinim ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru attiecīgais sadarbības partneris (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28.panta trešo daļu, citiem normatīvajiem aktiem un tikai tiem mērķiem, kādiem tie sākotnēji tika apstrādāti.
 5. Pašvaldība neizpauž trešajām personām personas datus, izņemot:
  • normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā (piemēram, atbildot uz tiesībsargājošo institūciju un citu institūciju oficiālajiem pieprasījumiem), citām valsts un pašvaldību iestādēm, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem vai lai Pašvaldība izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pašvaldības likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pašvaldības likumīgās intereses.
 6. Pašvaldība aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pašvaldības saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 7. Pašvaldība, apstrādājot personas datus, nodrošina personas datu aizsardzības principu ievērošanu.
 8. Pašvaldība pastāvīgi pārskatīs un uzlabos aizsardzības pasākumus, lai pasargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
 9. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta, izņemot datu apstrādi attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu.

 

 • Personas datu nodošana uz trešajām valstīm un garantijas
 1. Personas dati parasti tiks glabāti un apstrādāti Eiropas Ekonomiskajā Zonā.
 2. Atsevišķos gadījumos ar attiecīgā datu subjekta piekrišanu, ievērojot normatīvo aktu prasības, Pašvaldība var nodot personas datus (vīzu noformēšanai, konkursu, pasākumu pieteikumos) trešajām valstīm, t.i., valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

 • Datu aizsardzības principi
 1. Pašvaldība:
  • apstrādā personas datu likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
  • apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
  • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
  • personas datus glabā, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
  • apstrādā tikai precīzus personas datus, un, ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
  • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

 

 1. Personas datu saglabāšana
 2. Pašvaldība glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pašvaldība vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
  • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (saskaņā ar Pašvaldības noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām);
  • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits tiesisks pamats personas datu apstrādei.

 

 1. Datu subjekta tiesības
 2. Personai (datu subjektam) ir tiesības:
  • vērsties Pašvaldībā (tās iestādēs/ struktūrvienībās), lai saņemtu ziņas par Pašvaldības (tās iestāžu/struktūrvienību) rīcībā esošajiem personas datiem: uz kāda pamata, kādam mērķim, kādi dati ir Pašvaldībā (ja vien šo informāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nav aizliegts izpaust nacionālās drošības, aizsardzības un krimināltiesību jomā vai  nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās), kad, uz kāda pamata, kādam mērķim ir iegūti dati;  kad, uz kāda tiesiskā pamata, kādam mērķim, kurām fiziskajām, juridiskajām, valsts vai pašvaldību institūcijām un kādus personas datus pašvaldība ir nodevusi (sniedzamajā informācijā par  datu saņēmējiem netiks iekļautas valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa  virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust);
  • pieprasīt labot pašvaldības sistēmās esošos datus, ja personas dati ir neprecīzi, nepareizi vai novecojuši (iesniedzot labojuma nepieciešamībai pierādošus dokumentus);
  • pieprasīt ierobežot, pārtraukt apstrādāt vai dzēst personas datus (tiesības “tikt aizmirstam”), ja nepastāv cits tiesisks pamats to apstrādei;
  • jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;
  • pieprasīt datu pārnesamību no vienas institūcijas uz citu (izvērtējot pašvaldības iespējas);
  • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi (tiesības saņemt informāciju vai dati jāsniedz obligāti, un kādas būs sekas, ja datus nesniegs).
 3. Personai, konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.
 4. Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  • rakstveida formā klātienē Jēkabpils novada pašvaldībā, tās struktūrvienībā, iestādē (uzrādot personas apliecinošu dokumentu) vai nosūtot pa pastu uz adresi: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV–5202
  • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: novads@jekabpilsnovads.lv

 

 1. Informācijas apkopošana elektroniski
 2. Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes.
 3. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.
 4. Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko pašvaldība nenes atbildību.

 

 • Videonovērošana
 1. Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek veikta publisko vietu videonovērošana šādiem mērķiem: sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.
 2. Lēmumu par videonovērošanas iekārtu uzstādīšanu un ierakstu veikšanu Pārzinis pieņem, iepriekš izvērtējot, vai ar videonovērošanas palīdzību ir sasniedzams videonovērošanas mērķis.
 3. Pirms videonovērošanas zonas ir izvietotas informatīvās videonovērošanas brīdinājuma zīme par veikto videonovērošanu.
 4. Videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.
 5. Videonovērošanas ierakstā iegūtos datus glabā tā, lai tiem nepiekļūtu trešās personas.
 6. Videonovērošanas ierakstiem neveido rezerves kopijas, un dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, ja informāciju nepieciešams nodot tiesībaizsardzības iestādēm).
 7. Gadījumā, kad nepieciešama videonovērošanā fiksēto personas datu apskate un datu likumīga izpaušana citām personām, Pašvaldībā tiek fiksēti dati par to, kam (identificējot personu), kad, kādam nolūkam dati izpausti.

 

 • Pašvaldības domes sēdes audioieraksts mājaslapā
 1. Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību, pašvaldība domes sēžu laikā tiek veikts audioieraksts, un vēlāk tie ir pieejami Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā. Veiktajos audio ierakstos tiek fiksētas publiskas personas, t.i. deputāti un pašvaldības darbinieki, kā arī uz sēdi uzaicinātās personas, kad tās sanāksmēs runā un debatē.

 

 • Publisku pasākumu vai vietu fotografēšana un filmēšana
 1. Lai informētu Jēkabpils novada iedzīvotājus un viesus, kā arī citus interesentus par Jēkabpils novadā notiekošajām aktivitātēm un pasākumiem, tie nereti tiek fotografēti un filmēti. Uzņemtos video un foto attēlus Pašvaldība var izvietot savā informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi”, reprezentācijas materiālos, tīmekļa vietnēs, kā arī Pašvaldības sociālo tīklu profilos.
 2. Jēkabpils novada pašvaldība informāciju par pasākumu fotografēšanu vai filmēšanu izvieto relīzēs, paziņojumos, nolikumos vai afišās par plānoto pasākumu.
 3. Filmēšanu un fotografēšanu var veikt arī publiskās vietās, īpaši par to nebrīdinot, ja tas nepieciešams kādas aktivitātes vai notikuma atspoguļošanai.
 4. Var gadīties, ka Pašvaldības darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis Jūs uzrunā tieši un lūdz Jūsu atļauju Jūsu filmēšanai vai fotografēšanai (piemēram, lai sniegtu viedokli par kādu jautājumu vai lai nofotografētu Jūs kā kāda pasākuma dalībnieku). Ja šajā situācijā ļaujat sevi fotografēt vai filmēt, Pašvaldība uzskatīs, ka Jūs esiet sniedzis piekrišanu sava attēla publiskošanai, atsevišķos gadījumos var lūgt Jūsu piekrišanu noformēt rakstiski.
 5. Pasākumu, dažādu sporta norišu un ikdienas aktivitāšu fotografēšana un filmēšana var tikt veikta arī Pašvaldības izglītības iestādēs.
 6. Par izglītojamo fotogrāfiju publiskošanu izglītības iestāde reizi gadā vai atsevišķos gadījumos pirms pasākuma lūgs vecāku rakstisku piekrišanu. Ja vecāki tam piekrituši, izglītojamo fotoattēlus var publiskot Pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” vai izglītības iestādes izdevumos, interneta tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu profilos.
 7. Atsevišķos gadījumos, piemēram, kad tiek fotografēts kāds kolektīvs (koris, deju kolektīvs, sporta komanda), Pašvaldība video un foto attēlus var publiskot, neprasot personu vai vecāku piekrišanu, ja attēls neattiecas uz konkrētu fizisku personu, bet gan uz visu kolektīvu.
 8. Ja vienā pasākumā piedalās vairāku izglītības iestāžu pārstāvji, par atļauju publicēt foto materiālu un videomateriālu ir atbildīga katra izglītības iestāde.
 9. Pašvaldība savā informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un sociālo tīklu profilos var publiskot fotogrāfijas, kuras iesūtījušas pašas personas. Attēlu iesūtīšanu Pašvaldība uzskatīs kā piekrišanu Jūsu attēlu publicēšanai. Ja attēlā būs redzamas vēl citas fiziskas personas, Pašvaldība attēlu var arī nepublicēt.
 10. Informāciju par to, vai Pašvaldības rīcībā ir video vai foto ar Jūsu attēlu, Pašvaldība sniegs tikai tad, ja Jūs būsiet sniedzis konkrētu informāciju, kas spēs Jūs identificēt un raksturot (pasākums, laika posms, Jūsu apģērbs u.tml. pazīmes), un Jūsu attēlu identificēšana neprasīs nesamērīgas pūles.
 11. Fotogrāfijas un video no pasākumiem un no publiskām vietām Pašvaldība var nodot arī trešajām personām (piemēram, masu informācijas līdzekļiem), lai informētu par Pašvaldībā notiekošajām aktivitātēm.
 12. Pašvaldība video un foto attēlus glabā tik ilgi līdz sasniegts to izmantošanas mērķis vai saņemts Jūsu lūgums attēlu dzēst.
 13. Ja Jūs nevēlaties, lai video vai fotogrāfija ar Jūsu attēlu būtu publiskota, Jūs varat vērsties Pašvaldībā un lūgt dzēst savu attēlu, rakstot uz e-pasta adresi: novads@jekabpilsnovads.lv norādot attēlu, kuru vēlaties dzēst.
 14. Pašvaldība izvērtēs katru gadījumu un iespēju robežās centīsies ievērot Jūsu vēlmes. Pašvaldībai nav pienākuma dzēst attēlus, kuros Jūs nav iespējams tieši identificēt.
 15. Pašvaldība neatbild par attēlu, ko nav uzņēmusi Pašvaldība, publiskošanu masu informācijas līdzekļos (televīzijā, preses izdevumos) un citos informatīvajos izdevumos, portālos, kuru pārzinis un uzturētājs nav Pašvaldība.

 

 1. Citi noteikumi
 2. Pašvaldībai ir tiesības veikt papildinājumus un labojumus Personas datu apstrādes politikā, publicējot aktuālo Personas datu apstrādes politikas versiju Jēkabpils novada pašvaldības interneta vietnē www.jekabpilsnovads.lv.

 

Vairāk informācijas:

Datu aizsardzības speciāliste
Lana Ukrija-Kaļinovska
+371 28603550
datu.aizsardziba@jekabpilsnovads.lv

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv