Privātuma politika

Personas datu aizsardzības politika

 Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Pārzinispersonas datu apstrādei pašvaldībā (tās iestādēs/struktūrvienībās) ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116789, juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV–5202, tālrunis: 65220730, elektroniskā pasta adrese: novads@jekabpilsnovads.lv.
 2. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis: 28603550,elektroniskā pasta adrese: datu.aizsardziba@jekabpilsnovads.lv.
 1. Izmantojot šo kontaktinformāciju, vai vēršoties pašvaldības juridiskajā adresē, (tās iestādēs/struktūrvienībās) var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi, kā arī, var informēt par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem.
 2. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 37. punktu.

Vispārīgie noteikumi

 

 1. Pašvaldība, lai izpildītu funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par fiziskām personām.
 2. Atkarībā no pieprasītā vai sniedzamā pakalpojuma, vai izpildāmās funkcijas, var notikt personas datu apstrāde Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) izpratnē.
 3. Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem pašvaldības pakalpojumu izmantotājiem; bijušajiem, esošajiem un iespējamajiem pašvaldības darbiniekiem; piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar pašvaldību.
 4. Saskaņā ar ārējiem tiesību aktiem (likumi, Ministru kabineta noteikumi) un pašvaldības saistošajiem noteikumiem, pašvaldībai ir nepieciešamība apstrādāt un izmantot noteikta veida personas datus, kuri ir nepieciešami, lai pašvaldība izpildītu savas funkcijas un  pienākumus.
 5. Pašvaldība ikdienā rada, apkopo un citā veidā apstrādā personas datus lielā apjomā un dažādos veidos. Šie dati var tikt iegūti no Jums, iesniedzot iesniegumu, kā arī mēs iegūstam informāciju par Jums no citiem avotiem, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībai ar normatīvajiem aktiem noteiktās funkcijas un uzdevumus, piemēram, valsts informācijas sistēmām, trešajām personām un publiskajiem avotiem.

Personas datu apstrādes nolūki

 1. Pašvaldība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  • Bibliotēkas apmeklētāju uzskaite;
  • Civilstāvokļa aktu reģistrācijai;
  • Dzīvesvietas deklarēšanai;
  • Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;
  • Sociālās palīdzības administrēšanai;
  • Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai;
  • Administratīvo pārkāpumu izskatīšanai;
  • Izglītojamo un pedagogu uzskaite;
  • Korespondences nodrošināšanai;
  • Personālvadības nodrošināšanai;
  • Noslēgto līgumu datubāzes uzturēšanai;
  • Būvvaldes procesu administrēšanai;
  • Iedzīvotāju reģistrēšanai dzīvokļu rindā;
  • Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar fizisko personu drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanu;
  • Publisko iepirkumu organizēšanai;
  • Finanšu vadības un grāmatvedības funkciju nodrošināšanai;
  • Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanai/iznomāšanai;
  • Sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbu;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un elektronisko sakaru nodrošināšanai;

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;
  • lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
  • apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  • Jūs esiet devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.i. dzīvību un veselību.
  • Ja mums būs nepieciešama Jūsu piekrišana apstrādāt Jūsu personas datus, mēs to lūgsim Jums sniegt.
  • Ja Jūs vēlēsieties atsaukt savu sniegto piekrišanu, Jūs to vārēsiet atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties pašvaldības juridiskajā adresē, vai savādāk  kontaktējoties ar pašvaldības attiecīgo iestādi vai struktūrvienību, kurai iepriekš Jūs būsiet sniedzis savu piekrišanu.

Personas datu apstrāde

 

 1. Pašvaldība apstrādā Jūsu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pašvaldībā pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. Personas datu apstrādi var veikt pašvaldības darbinieks vai kāds no pašvaldības apstrādātājiem, ar ko pašvaldībai ir noslēgts līgums.
 3. Pašvaldība aizsargā Jūsu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pašvaldības saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 4. Pašvaldībā, apstrādājot Jūsu personas datus, tiek nodrošināta personas datu aizsardzības principu ievērošana.

 

Datu aizsardzības principi

 1. Pašvaldība:
  • apstrādā personas datu likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
  • apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
  • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
  • personas datus glabā, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
  • Jūs informēs, kāpēc tai ir nepieciešami Jūsu personas dati, un ko pašvaldība darīs ar Jūsu personas datiem;
  • apstrādā tikai precīzus personas datus, un, ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
  • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

Personas datu kategorijas

 1. Pašvaldība apstrādā: personas datus un īpašu kategoriju personas datus.
 2. Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru lūdzam sniegt, lai Jūs varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz pašvaldība,  u.c.
 3. Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde.

Informācijas apmaiņa

 1. Lai Jums kvalitatīvi sniegtu pakalpojumus un izpildītu savas funkcijas, mēs apmaināmies ar informāciju starp iestādēm, struktūrvienībām, kā arī citām organizācijām, kas mūsu vārdā sniedz pakalpojumus.
 2. Jūsu iesniegtie personas dati vienai struktūrvienībai vai iestādei var tikt nodoti citām struktūrvienībām vai iestādēm pašvaldībā, ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi nepieciešams, lai pašvaldība izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus.
 3. Pašvaldība, iespējams, Jūsu personas datus nodos citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams, vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā, iespējams tos nodos citām valsts un pašvaldības iestādēm. Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pašvaldības vārdā apstrādā personas datus), kad tas būs nepieciešams pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.
 4. Pašvaldība, iespējams, nodos Jūsu personas datus trešajām personām, bet tikai, tad kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.
 5. Sniedzot pakalpojumus, mēs sniegsim Jums precīzāku informāciju par Jūsu personas datu saņēmējiem vai organizācijām, kas būs iesaistītas pakalpojuma sniegšanā  mūsu vārdā, vai arī ar kuriem mēs apmainīsimies ar informāciju un Jūsu personas datiem.
 6. Mēs apmainīsimies ar Jūsu personas datiem ar organizācijām vai piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir  noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar organizācijām un trešajām personām.

Personas datu nodošana uz trešajām valstīm un garantijas

 1. Jūsu personas dati parasti tiks glabāti un apstrādāti Eiropas Ekonomiskajā Zonā.
 2. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Personas datu saglabāšana

 1. Pašvaldība saglabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas un tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka tiesību akti. Laika periods, cik ilgi mēs saglabāsim Jūsu personas datus, ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti, kā arī saskaņā ar Arhīvu likumu.

Jūsu tiesības

 1. Tiesības tikt informētam par to, kāpēc mēs apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus.
 2. Tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus mēs par Jums glabājam. Šo informāciju mēs sniedzam bez maksas. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien mēs nepagarinām atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu.
 3. Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā. Ja mēs nolemsim nelabot datus, mēs sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs tos nelabosim, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.
 4. Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Tomēr ne vienmēr varēsim izpildīt Jūsu lūgumu, piemēram, ja normatīvais akts nosaka pienākumu saglabāt informāciju. Ja nolemsim nedzēst datus, mēs sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs nedzēsīsim datus, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.
 5. Tiesības ierobežot apstrādi. Jums, atsevišķos gadījumos, ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, mēs varam saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu. Ja nolemsim atcelt šādu ierobežojumu, mēs Jūs par to informēsim.
 6. Tiesības uz datu pārnesamību. Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, Jums ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
 7. Tiesības iebilst. Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu profilēšanā, vai zinātniskās un vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.

 

Pieprasījuma iesniegšana par savu tiesību īstenošanu

 1. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  • rakstveida formā klātienē pašvaldībā vai tās struktūrvienībā, iestādē (uzrādot personas apliecinošu dokumentu).
  • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: novads@jekabpilsnovads.lv

 

Informācijas apkopošana elektroniski

 1. Pašvaldības mājaslapas var izmantot sīkdatnes.
 2. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.
 3. Pašvaldības mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko pašvaldība nenes atbildību.
 4. Informāciju par sīkdatņu izmantošanu Jūs variet atrast katrā pašvaldības interneta mājaslapā.

Videonovērošana

 1. Pašvaldībā tiek veikta publisko vietu videonovērošana šādiem mērķiem: sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.
 2. Lēmumu par videonovērošanas iekārtu uzstādīšanu un ierakstu veikšanu pašvaldība pieņem, iepriekš izvērtējot, vai ar videonovērošanas palīdzību ir sasniedzams videonovērošanas mērķis.
 3. Videonovērošanu novadā veic, izmantojot stacionāras un mobilas videokameras.
 4. Pirms videonovērošanas zonas ir izvietotas informatīvās videonovērošanas brīdinājuma zīme par veikto videonovērošanu.
 5. Šiem videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

 Pašvaldības domes sēdes audioieraksts mājaslapā

 1. Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību, pašvaldība domes sēžu laikā tiek veikts audio ierakts, un vēlāk tās ir pieejamas pašvaldības mājaslapā. Veiktajos audio ierakstos tiek fiksētas tikai publiskas personas, t.i. deputāti un pašvaldības darbinieki, kas sanāksmēs runā un debatē.

Datu aizsardzības pārkāpums

 1. Ja Jums ir bažas par to, ko mēs darām ar Jūsu personas datiem, vai kaut kas ir noticis neatbilstoši, vai, piemēram, ja Jūs saņemiet vēstuli no pašvaldības, kura nav adresēta Jums, lūdzu, sazinieties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Sūdzības un komentāri

 1. Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību, vai sniegt komentārus par to, kā pašvaldība apstrādā personas datus, Jums ir tiesības rakstīt konkrētai pašvaldības struktūrvienībai vai iestādei, vai pašvaldības datu aizsardzības speciālistam.
 2. Tāpat Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.
 3. Pašvaldība pastāvīgi pārskatīs un uzlabos aizsardzības pasākumus, lai pasargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

 

Vairāk informācijas:

Datu aizsardzības speciāliste
Lana Ukrija-Kaļinovska
+371 28603550
datu.aizsardziba@jekabpilsnovads.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv