Projekti

ESF

Eiropas Sociālā fonda projekts
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Projekta numurs: 8.3.4.0/16/I/001
SAM: 8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus
http://www.pumpurs.lv/lv

Projekta Nr. un nosaukums ESF projekts 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Fonda nosaukums Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Atbalsta pasākums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa ” Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”
Īstenošanas laiks 02.11.2018.-31.12.23.
Īstenošanas vieta Jēkabpils novada Zasas vidusskola, Ābeļu pamatskola, Dignājas pamatskola, Rubeņu pamatskola
Projekta mērķis

Projekta mērķis –individuāls atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamiem.

 

Aktivitātes Izglītības pakalpojumi sabiedriskā transporta pakalpojumu kompensācija, naktsmītnes nodrošināšana dienesta viesnīcā vai internātā, ēdināšanas pakalpojumi.
Kopējās projekta izmaksas (EUR) 2018./19.m.g. – 24000,00
ESF līdzfinansējums (EUR) 24000.00
Valsts budžeta finansējums (EUR)
Projekta vadītājs Gita Ratniece, Zasas vidusskolas internāta skolotāja
Kontaktinformācija

T.    26342306,

e-pasts: gita710@inbox.lv

Par projektu:

2018. gada 5. novembrī Jēkabpils novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta ietvaros paredzēts mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. – 12. klasei un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. – 4. kursam (arī vispārīgās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Jēkabpils novadā projektā ir iesaistījušās Ābeļu, Rubeņu, Dignājas pamatskolas un Zasas vidusskola. Uz šo brīdi projektā darbojas 21 skolotājs, ir izstrādāti 43 mācību un konsultatīvā atbalsta plāni. Notiek aktīva sadarbība starp skolotājiem un skolēniem, kuri ir iesaistījušies šajā projektā.

Šī projekta ietvaros skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiek izstrādāti metodiskie līdzekļi, rīkoti semināri, radošās darbnīcas, konferences. Skolotāji iegūst iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams, kā arī izveidot sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai. 2019. gada 1. martā Jelgavas 4. vidusskolā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta “Pumpurs” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 konference “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā piedalījās visu mūsu novada skolu projekta koordinatori un projektā iesaistītie skolotāji. Tā bija lieliska iespēja uzklausīt citu skolu skolotāju atziņas un dalīties pieredzē.

Jēkabpils novadā laika posmā no 2018. gada 5. novembra līdz 2019. gada 31. maijam ir apgūti 20000 eiro no līdzekļiem, kas paredzēti šī projekta realizēšanai.

Galvenās projektā iesaistīto skolotāju atziņas:

  • Projekta veiksme ir tā, ka mēs pamanām katru skolēnu, kam ir nepieciešams atbalsts un uzreiz varam sniegt palīdzību;
  • Projekts ir ļoti noderīgs skolēniem ar mācīšanās grūtībām, zemu pašvērtējumu. Skolēnam esot vienam kopā ar skolotāju, viņš nebaidās kļūdīties, tāpēc dara, mācās, jautā, noskaidro nesaprasto, uzlabo vērtējumu attiecīgajā priekšmetā;
  • Projekta īstenošana skolā radīja iespēju katra iesaistītā skolēna personalizētam Bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, bija iespēja papildus nodarbībās papildināt latviešu valodas vārdu krājumu, pilnveidot to lietojumu, apgūt gramatiskās kategorijas, tas veicināja mācību sasniegumu uzlabošanos visos mācību priekšmetos, kā arī palielinājās skolēnu mācīšanās motivācija.

Nepieciešamie uzlabojumi:

  • Skolās ļoti vajadzīgs atbalsta personāls – psihologs, logopēds, sociālais pedagogs;
  • Darbu apgrūtina projekta datorprogramma, kurā nav iespējams atspoguļot dažādas situācijas, piemēram, skolotāju maiņu u.c.

Būtiskākās atziņas, noslēdzot šo mācību gadu:

  • Nākamajā mācību gadā darbs projektā jāturpina, iesaistot tos skolēnus, par kuriem ir aizdomas par priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku iespējamību;
  • Projektā iesaistītie skolēni ir sapratuši, ka individuāli sniegtais atbalsts ir ļoti vērtīgs;
  • Projekts ir kā milzīgs solis pretī skolēna zināšanu un prasmju izaugsmei.

Gita Ratniece,
projekta koordinatore

Projekta “PuMPuRS” darbība turpinās attālināti

Jēkabpils novada skolotāji iesaistās profesionālās kompetences pilnveides programmās

Tiek organizēti 3 bezmaksas kursi Jēkabpils novada izglītības darbiniekiem

Jēkabpils novada skolas turpina dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Jēkabpils novada skolas uzsākušas darbību projektā “Pumpurs”

karjera

Eiropas Savienības fonda projekts
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekta numurs: 8.3.5.0./16/I/001
Projekta specifiskais atbalsta mērķis – uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes IZMĒĢINĀJUMSKOLU SARAKSTS 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ 

Jēkabpils novada KAA pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam

Jēkabpils novada KAA pasākumu plāns  2019./2020.mācību gadam

Jēkabpils novada KAA pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam

 

Karjeras izglītības programmas

Aknīstes vidusskolas karjeras izglītības programma

Ābeļu pamatskolas karjeras izglītības programma

Biržu pamatskolas karjeras izglītības programma

Krustpils pamatskolas karjeras izglītības programma

Sūnu pamatskolas karjeras izglītības programma

Viesītes vidusskolas karjeras izglītības programma

Viesītes vidusskolas karjeras izglītības programmas papildinājums 2020./2021.m.g./ II semestrim

Aicinām piedalīties interaktīvajā lekcijā “Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā”!

Skolēni domā par tālāku izglītību!

Maksimāls karjeras atbalsts jauniešiem attālināti

 

Karjeras pasākumi 2020. gada decembrī

karjera

Karjeras atbalsts 1. semestrī Salas novada un Krustpils novada izmēģinājumskolās

Karjeras izglītības iespēju nodrošināšana Viesītes vidusskolā arī decembrī

Karjeras pasākumi 2020. gada novembrī, decembrī

Karjeras atbalsta aktualitātes skolās

Karjeras pasākumi 2020. gada oktobrī

Arī šobrīd par karjeru jādomā!

Karjeras nedēļas “Klau! Sadzirdi savas iespējas” aktivitātes Viesītes vidusskolā

Karjeras pasākumi 2020. gada septembrī

Karjeras konsultācijas skolēniem

ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes septembrī Salas un Krustpils novada izmēģinājumskolās

Karjeras pasākumi 2020. gada jūnijā

Karjeras aktivitātes mācību gada noslēgumā un jūnijā

Karjeras pasākumi 2020. gada maijā

Karjeras konsultācijas skolēniem

Karjeras aktivitātes attālinātā mācību pocesā skolēnu darbi pie karjeras aktivitātēm

Karjeras pasākumi 2020. gada aprīlī

Skolēnu karjeras attīstība – sadarbojoties

Karjeras pasākumi 2020. gada martā

Mans prieks ir tavs prieks!

Karjeras izglītības nodarbības Zasas vidusskolas, Ābeļu pamatskolas un Dignājas pamatskolas skolēniem martā

Par karjeru neierastajos apstākļos

Karjeras pasākumi 2020. gada februārī

Ēnojām un domājām par nākotni

Salas vidusskola izstādē “Skola 2020”

Tikšanās ar karjeras konsultanti Rubeņu pamatskolā

Dignājas pamatskolēni dodas mācību ekskursijā

10.-11. klases izglītojamiem lekcija „Izglītības iespējas Daugavpils Būvniecības tehnikumā”

“Ēnu dienas 2020” noslēguma konference

‘’Trāpīt mērķī’’

Ēnu diena 2020

Karjeras pasākumi 2020.gada janvārī

„Tu – savas karjeras scenārija autors!”

Pasākumi 2019. gada decembrī

Karjeras projekta aktualitātes Salas vidusskolā decembrī

Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?

Gribu izzināt animācijā iesaistītās profesijas!

Bizness mazpilsētā

Vai viegli būt par žurnālistu?

Veiksmīgas karjeras ABC  izaugsmei

Tikšanās ar zobu tehniķi

Karjeras nedēļa Jēkabpils novada skolās

Karjeras nedēļa Krustpils novadā

Karjeras nedēļā Rubeņu pamatskolā viesojas pētniece no Daugavpils Universitātes

Karjeras nedēļā Viesītes novada jaunieši diskutēja par nākotnes profesijām

Aknīstes novads un Jēkabpils novads Karjeras nedēļā izzināja nākotnes profesijas

Karjeras nedēļā piedalījušies vairāk nekā 137 000 jauniešu

Karjeras nedēļas aktivitātes Jēkabpils novada skolās

Karjeras nedēļā iepazīst nākotnes profesijas un prasmes

Pasākums “Manas iespējas pēc 9. klases” Dignājas pamatskolā

Paveiktais projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Zasas vidusskolā, Dignājas pamatskolā un Ābeļu pamatskolā

Karjeras projekta ietvaros Aknīstes vidusskolas 1.-6.klases skolēni dodas uz Madonu

Modelēšanas un inovācijas burvība

Jēkabpils novada skolēni iepazīst, kas ir dizains

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi amatnieks pats! Uzzini, darbojies!”

Neizzinātās mākslas pasaules profesijas

 

Vecāki ieraksti

Turpinās kultūrizglītības programma „Latvijas skolas soma”

Jēkabpils novada izglītības iestāžu pasākumi iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020./2021.mg. 1. sem

Programma  „Latvijas skolas soma” Rubeņu pamatskolā

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Programma „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.

Rubeņu pamatskola programmu īstenoja 2018./2019. mācību gadā.

Projekta mērķgrupa 1. – 9. klašu skolēni.

Projektā apgūtais finansējums ir 851 ERU.

Pasākumi:

2018. gada 12. novembrī Rubeņu pamatskolas skolēni iepazina mūzikas daudzveidīgo pasauli Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu mūzikas stundā „Mūzika – dvēseles valoda.”

Sasaistot koncertu ar iepriekš apgūto, 8. klases skolēni fizikas stundā mācījās par skaņu.  Tēmā “Skaņas veidi” tika atskaņota un izpētīta klarnete – kā mainās tonis, skaņas augstums…  Tika demonstrētas cilvēka ausij tīkamās, netīkamās skaņas,  izpētīta  stabuļu mēlīte – kā tā iesvārsta gaisu, kā skaņu rada  zvaniņi – ar ko atšķiras dažāda lieluma zvanu skaņas.

Mūzikas stundās 6. – 9. klasēs no 29.10.2018. līdz 09.11.2018. tika atkārtotas tēmas par mūzikas instrumentiem, kā tos pazīt un atšķirt pēc skanējuma.

Vizuālās mākslas nodarbībās tika izveidota galvenā pasākuma afiša (12.11.2018.).

No 5. novembra Rubeņu pagasta zālē  skatījāmies  grafiskās dizaineres Solvitas Kukles darbu izstādi – afišas, gleznas, plakāti, bukleti, grāmatu dizains, pārtikas iepakojuma dizains u.c.  Dažs jutās kā muzejā, cits  vēlējās kļūt par datordizaineri, skolotāju un iegūtās zināšanas izmantot vizuālās mākslas stundās.

No 10. –  20. novembrim Rubeņu pamatskolas skolēni un darbinieki par godu Latvijas simtgadei veidoja radošo darbu grāmatu „100 skices Latvijai”.  Te noderēja S. Kukles izstādē gūtās zināšanas un idejas.  Veidot savu grāmatu bija aizraujoši un interesanti.

15. novembrī notika konkurss „Cauri gadsimtam”. Konkurss apkopoja visas iepriekš gūtās zināšanas par mūsu valsti. Skolēni pasākumā iesaistījās ar lielu interesi. Uzvarētāji bija visi, jo kopā pavadītais laiks mūs saliedēja, bet iegūtās zināšanas bagātināja.

2019.gada  23. aprīlī  skolā viesojās  Zinātnes teātris no Rīgas, lai pastāstītu nedaudz no ķīmijas vēstures.

Interaktīvajā šovā vadītāja kopā ar dalībniekiem veica  eksperimentus un zinātniskus trikus, kas  bērniem  ļāva  ieraudzīt zinātni pavisam jaunā gaismā.

Pasākuma radošajā  darbnīcā skolēni  praktiski darbojās, iepazina  saldējuma izgatavošanas procesu, piesaistot olbaltumvielas un slāpekli.

Gatavojoties pasākumiem, vizuālās mākslas stundās tika izveidotas afišas. Fizikas, vizuālās mākslas, ķīmijas, mājturības un dabaszinību stundās pārrunātas tēmas par siltumu, krāsas veidošanos, sadalīšanos varavīksnes krāsās, ūdeņradi, gaisa sastāvu, slāpekļa agregātstāvokli, olbaltumvielu īpašības. Sākumskolas klasēs dabaszinību stundās skolēni iepazinās ar vielu ķīmiskām pārvērtībām, šķidumiem, gaisu, degšanu.

Aizraujošie eksperimenti atvērtā un pozitīvā gaisotnē radīja piesātinātas emocijas un patiesu interesi par zinātni.

Visi programmas  „Latvijas skolas soma” pasākumi tika atspoguļoti www.jekabpilsnovads.lv un Rubeņu pamatskolas avīzē.

Svarīgākā atziņa ir radīt brīdi, kad priekšnesuma un nodarbību dalībniekiem izdodas piedzīvot vai paveikt pašiem ko tādu, kas rada neaizmirstamu un sajūsmas pilnu atklājuma sajūtu!

 

ATKLĀJ ĢITĀRU!

Dignājas pamatskolas skolēni pavada aizraujošu dienu “Zinoo” centrā Cēsīs

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Zasas vidusskolā

“Pepijas Garzeķes” komanda no Zasas dodas ceļojumā pa Vidzemi

Zasas vidusskolēnu ekskursija pa Vecrīgu un LU Botāniskajā dārzā

Zasas vidusskolas skolēni apciemo izklaides parku „Avārijas Brigāde”

Rubeņu pamatskolā viesojas Zinātnes teātris

Ekskursija uz Daugavpili

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Rubeņu pamatskolā

Pasākums “Zīmējumu izrāde: Klusā daba veltījums Latvijai”

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Zasā notiks zīmējumu teātra izrāde bērniem “Klusā daba”

Jēkabpils novada skolēni piedalās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākumā

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Zinātniskais teātris Zasas vidusskolā

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Dignājas pamatskolā


Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv