Normatīvie akti un dokumenti

Vispārīga iesnieguma veidlapa Sociālajam dienestam

Likumi:

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
Likums „Par sociālo drošību”
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Invaliditātes likums
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem
Civillikums
Bāriņtiesu līkums
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums
Fizisko personu datu apstrādes likums

Ministru kabineta noteikumi:

 • MK noteikumi Nr. 809 Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (stājas spēkā 01.01.2021.)
 • MK noteikumi Nr. 138 Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu (stājas spēkā: 05.04.2019.)
 • MK noteikumi Nr.275 Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta (stājas spēkā 31.05.2013.)
 • MK noteikumi Nr.942 Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā, augstskolā un koledžā (stājas spēkā 03.01.2013.)
 • MK noteikumi Nr.338 Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem (stājās spēkā 01.07.2017.)
 • MK noteikumi Nr.857 Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (stājas spēkā 18.11.2005.)
 • MK noteikumi Nr.354 Audžuģimenes noteikumi (stājas spēkā 01.07.2018.)
 • MK noteikumi Nr. 545 Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā (stājas spēkā 15.09.2017.)
 • MK noteikumi Nr.1613 Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (stājas spēkā 01.01.2010.)
 • MK noteikumi Nr. 578 Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā (stājas spēkā 01.01.2020.)
 • MK noteikumi Nr.790 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām (stājās spēkā 01.01.2015.)
 • MK noteikumi Nr.161 Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību.( Stājas spēkā: 31.03.2014.)
 • MK noteikumi Nr. 509 Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (stājas spēkā 18.08.2020.)
 • MK noteikumi Nr. 344 Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri (Stājas spēkā: 20.07.2019)
 • MK noteikumi Nr.37 Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam (stājas spēkā 18.01.2013.)
 • MK noteikumi Nr.185 Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu (stājas spēkā 31.03.2017.)
 • MK noteikumi Nr.291 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” īstenošanas noteikumi (stājas spēkā 25.05.2018.)
 • MK noteikumi Nr.313 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi (stājas spēkā 01.07.2015.)
 • MK noteikumi Nr.558 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība (stājas spēkā 07.09.2018.)
 • MK noteikumi Nr.431 Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām (stājas spēkā 01.01.2001.)
 • MK noteikumi Nr.172 Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem (stājas spēkā 01.06.2012.)
 • MK noteikumi Nr.388 Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē (Stājas spēkā: 29.06.2016.)
 • MK noteikumi Nr.157 Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi( Stājas spēkā 28.03.2014.)
 • MK noteikumi Nr. 563 Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi( Stājas spēkā 13.09.2018.)
 • MK noteikumi Nr. 355 Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi (stājas spēkā 01.07.2018.)
 • MK noteikumi Nr.805 Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību (stājas spēkā 01.01.2015.)
 • MK noteikumi Nr.1474 Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi (stājas spēkā 01.01.2010.)


Jēkabpils novada saistošie noteikumi: 

 1. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2/2021 ”Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jēkabpils novadā” 
 2. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3/2021 “Par sociālo palīdzību Jēkabpils novadā”
 3.  Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novada”.
 4.  Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7/2016 “Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils novadā”.
 5.  Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14/2017 ”Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei un personai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības”.
 6.  Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6/2019 “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”
 7. SD nolikums 09.2019 konsolidets
 8. Mežvijas nolikums
 9. Aprūpes majas nolikums 2019
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv