Normatīvie akti un dokumenti

Vispārīga iesnieguma veidlapa Sociālajam dienestam

Likumi:

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
Likums „Par sociālo drošību”
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Invaliditātes likums
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem
Civillikums
Bāriņtiesu līkums
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums
Fizisko personu datu apstrādes likums
Ministru kabineta noteikumi:

 • MK noteikumi Nr. 138 Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu (Stājas spēkā: 05.04.2019.)
 • MK noteikumi Nr. 545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” (stājas spēkā 15.09.2017.)
 •  MK noteikumi Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” (stājas spēkā 01.04.2010.)
 •  MK noteikumi Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” (stājas spēkā 01.01.2013.)
 •  MK noteikumi Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” (stājas spēkā 01.07.2009.)
 • MK noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājās spēkā 01.07.2017.)
 •  MK noteikumi Nr.1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām” (stājas spēkā 01.01.2010.)
 • MK noteikumi Nr. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” (stājas spēkā 01.01.2020.)
 • MK noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” (stājās spēkā 01.01.2015.)
 • MK noteikumi Nr. 509 “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”( stājas spēkā 18.08.2020.)
 • MK noteikumi Nr.37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” (stājas spēkā 18.01.2013.)
 • MK noteikumi Nr.185 “Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu” (stājas spēkā 31.03.2017.)
 •  MK noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” (stājas spēkā 31.05.2013.)
 • MK noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (stājas spēkā 18.11.2005.)
 •  MK noteikumi Nr.291 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” īstenošanas noteikumi (stājas spēkā 25.05.2018.)
 •  MK noteikumi Nr.313 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi (stājas spēkā 01.07.2015.)
 •  MK noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā” (stājas spēkā 03.01.2013.)
 • MK noteikumi Nr.558 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” (stājas spēkā 07.09.2018.)
 • MK noteikumi Nr.431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” (stājas spēkā 01.01.2001.)
 •  MK noteikumi Nr.1251 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksām” (stājas spēkā 01.12.2009.)
 • MK noteikumi Nr.172 Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem (stājas spēkā 01.06.2012.)
 •  MK noteikumi Nr.388 “ Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē” (Stājas spēkā: 29.06.2016.)
 • MK noteikumi Nr.157 “Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi”( Stājas spēkā 28.03.2014.)
 • MK noteikumi Nr. 563 Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi”( Stājas spēkā 13.09.2018.)
 • MK noteikumi Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” (stājas spēkā 01.07.2018.)
 • MK noteikumi Nr. 355 Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi (stājas spēkā 01.07.2018.)
 •  MK noteikumi Nr.805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” (stājas spēkā 01.01.2015.)
 • MK noteikumi Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” (stājas spēkā 01.01.2010.)

  Jēkabpils novada saistošie noteikumi: 
 1. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”.
 2.  Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novada”.
 3.  Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7/2016 “Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils novadā”.
 4.  Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14/2017 ”Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei un personai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības”.
 5.  Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6/2019 “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”
 6. SD nolikums 09.2019 konsolidets
 7. Mežvijas nolikums
 8. Aprūpes majas nolikums 2019
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv