Normatīvie akti un dokumenti

Likumi:

Likums „Par sociālo drošību”

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Civillikums

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Invaliditātes likums

Bāriņtiesu līkums

Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums

 

 

Ministru kabineta noteikumi:

 MK noteikumi Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” (stājās spēkā 01.04.2010.)

 MK noteikumi Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” (stājās spēkā 01.01.2013.)

  MK noteikumi Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” (stājās spēkā 01.07.2009.)

  MK noteikumi Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” (stājās spēkā 24.04.2008.)

 MK noteikumi Nr.1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām” (stājās spēkā 01.01.2010.)

 MK noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (stājās spēkā 18.11.2005.)

 MK noteikumi Nr.279 “Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” (stājās spēkā 04.04.2009.)

 MK noteikumi Nr.914 “Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus” (stājās spēkā 10.11.2006.)

 MK noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” (stājās spēkā 01.01.2015.)

 MK noteikumi Nr.157 “Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi”( Stājas spēkā 28.03.2014.)

 MK noteikumi Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” (stājās spēkā 01.01.2010.)

 MK noteikumi Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā” (stājās spēkā 03.01.2013.)

 MK noteikumi Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” (stājās spēkā 01.07.2018.)

MK noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”

(stājās spēkā 01.07.2017.)

  MK noteikumi Nr.37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” (stājās spēkā 18.01.2013.)

 MK noteikumi Nr.185 “Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu” (stājās spēkā 31.03.2017.)

 MK noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” (stājās spēkā 31.05.2013.)

 MK noteikumi Nr.431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” (stājās spēkā 01.01.2001.)

 MK noteikumi Nr.1251 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksām” (stājās spēkā 01.12.2009.)

 MK noteikumi Nr.805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” (stājās spēkā 01.01.2015.)

 MK noteikumi Nr.313 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi (stājās spēkā 01.07.2015.)

Jēkabpils novada Sociālā dienesta  Saistošie noteikumi.

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”. Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.11.2015.sēdes lēmumu Nr.273 (protokols Nr.15)Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu Nr.237, stājas spēkā 12.11.2016.Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu Nr.278 un precizēti ar Jēkabpils novada domes 28.12.2017. sēdes lēmumu Nr.330,stājas spēkā 12.02.2018.

 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13/2014 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novada”. Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu Nr.143 (protokols Nr.8)Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.12.2015. sēdes lēmumu Nr.309, stājas spēkā 28.01.2016.Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu Nr.238, stājas spēkā 12.11.2016.Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu Nr.279, stājas spēkā 12.02.2018.

 

Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7/2016Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils novadā”. Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 29.09.2016. sēdes lēmumu Nr.206 (protokols Nr.10), stājas spēkā  06.10.2016.

 

 Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14/2017Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei un personai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības”. Apstiprināti  ar Jēkabpils novada domes 25.01.2018. sēdes lēmumu Nr.30 (protokols Nr.1), stājas spēkā 20.03.2018.

 

 Nolikumi

Sociāla dienesta nolikums.

 

Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienības ”Sociālās aprūpes nama “Mežvijas” nolikums.

 

Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienības “Ģimenes atbalsta un krīzes centra” nolikums.

 

Jēkabpils novada pašvaldības Sociālā dienesta Sociālās aprūpes pakalpojums “’Aprūpes mājās “ nolikums

 

Jēkabpils novada sociālo dzīvokļu nolikums.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv