Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība  Jēkabpils novadā tiek sniegta atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz Jēkabpils novada  domes saistošajiem noteikumiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Ja ģimenē dzīvo pilngadīga persona, kura nav deklarējusi savu dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, izlemjot jautājumu par pabalsta piešķiršanu, mājsaimniecībā ir vērā ņemami personas ienākumi.

Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt savas pamatvajadzības un, kuras ir izmantojušas visus materiālos resursus savas situācijas uzlabošanā, un ģimenēm (personām) dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Nepieciešamību pēc pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē pēc personas rakstiska vai mutvārdos izteikta iesnieguma, kam atbilstoši pieprasījuma mērķim ir pievienoti nepieciešamie dokumenti, kas noteikti saistošos noteikumos.

Klienta pienākumi

Klientam ir pienākums:

1) aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;

2) sniegt ziņas par sevi, sadarboties ar sociālo dienestu savas sociālās situācijas novērtēšanā un pildīt sociālā dienesta ieteikumus šīs situācijas uzlabošanai;

3) aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnīt spēju un ienākumus;

4) izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);

5) saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

6) atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu vai dzīvesvietas apsekošana ir nepieciešama, veicot sociālo darbu ar klientu.

Sociālas palīdzības  pabalstu veidi

Nepieciešamību pēc pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē pēc personas rakstiska vai mutvārdos izteikta iesnieguma, kam atbilstoši pieprasījuma mērķim ir pievienoti nepieciešamie dokumenti, kas noteikti saistošos noteikumos.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem:  Saistošie noteikumi Nr.13/2015 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā ( apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.11.2015 sēdes lēmumu Nr.273 (protokols Nr.15) Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu Nr.237, stājas spēkā 12.11.2016.)

sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt sekojošus pabalstus:

* pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikts trūcīgas ģimenes statuss un kuras ienākumu līmenis ir zemāks par noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni;

* pabalsta apmērs ir līdz 49,80 EUR mēnesī;

* pabalstu aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgas ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.

īres un komunālo maksājumu segšanai vai kurināma iegādei:

*trūcīgām ģimenēm un (personām);

* maznodrošinātiem pensionāriem un  maznodrošinātām personām ar invaliditāti; *maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;

*maznodrošinātām ģimenēm un personām;

*vientuļiem pensionāriem vai vientuļām personām ar invaliditāti;

*vienreiz kalendārajā gadā EUR 100  apmērā;

*vienreiz mēnesī EUR 50  apmērā – sociālajā aprūpes namā “Mežvijas” ievietotajām  trūcīgajām un maznodrošinātajām personām, kuru ienākumi mēnesī ir līdz EUR 150  komunālo un apkures izdevumu segšanai, pamatojoties uz maksājuma dokumentu par faktiskajiem izdevumiem.

*Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei netiek piešķirts personām, kuru īpašumā ir mežs virs 5ha.

Vienreizējais pabalsts ārkārtas vai krīzes  situācijā (stihiskas nelaimes, iepriekš neparedzamu apstākļu vai īpašu grūtību gadījumā)  tiek piešķirts līdz EUR 285  personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli, bet Sociālajam dienestam individuāli izvērtējot esošo situāciju, palīdzības apmēru un ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai gadījumos, ja klientam nepienākas apdrošināšanas atlīdzība vai tā ir nepietiekama minimālo izdevumu segšanai.

Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, un kurās ir nepilngadīgi bērni, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs (izņemot bērnus, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā).

Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts sekojošu izdevumu segšanai:  —     *transporta izdevumu segšanai bērniem, kuri mācās internātpamatskolā, pamatojoties uz

iesniegtajiem braukšanu apliecinošiem dokumentiem (autobusu biļetēm);

* mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs: mākslas skolas, mūzikas skolas, sporta skolas – 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem (pēc piestādītajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem mācību gada laikā).

Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi gadā EUR 20 apmērā katram daudzbērnu, trūcīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam, kurš mācās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā.

Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts tādu medicīnisko izdevumu atmaksai, kas saistīti ar  recepšu medikamentu iegādi, slimnīcas, speciālistu konsultāciju un diagnostisko izmeklējumu, zobu raušanas un labošanas pakalpojumu apmaksai.

Pabalsts tiek piešķirts:

 trūcīgai ģimenei (personai);

 maznodrošinātiem pensionāriem un maznodrošinātām personām ar invaliditāti;

maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;

maznodrošinātām ģimenēm un personām.

Pabalsts tiek piešķirts līdz EUR 80  apmērā kalendārajā gadā vienai personai, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no pakalpojuma saņemšanas vai apmaksas dienas.

Pabalsts aprūpei tiek piešķirts Jēkabpils novada deklarētām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir  grūti sevi aprūpēt. Pabalsts tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem  EUR 25  vai EUR 50 apmērā katru kalendāro mēnesi, sociālajam darbiniekam izvērtējot  aprūpes apjoma nepieciešamību. Pabalsta saņemšanai ir jāiesniedz izziņa par aprūpes nepieciešamību no ģimenes ārsta vai ārstējošā speciālista.

*pabalsts bērna uzturam 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas  mēnesī vienam bērnam. Bērnam ar invaliditāti tiek piešķirts pabalsts uzturam 60% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī vienam bērnam;

*pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 50 apmērā mēnesī vienam bērnam. Pašvaldība ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā;

*pabalstu bērna ārpusskolas interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai līdz EUR 70,00  mēnesī vienam ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu ievietotam bērnam audžuģimenē, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils novadā, izvērtējot audžuģimenes izdevumus interešu izglītībai un transporta izdevumus;

* ievietojot bērnu audžuģimenē vai izvērtējot situāciju un nepieciešamību bērnam, vienreizēju pabalstu gadā EUR 150 apmērā vienam bērnam.

*Pašvaldība izmaksā audžuģimenei (vienai personai, kas ir noslēgusi līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē, deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils novadā) pabalstu mēnesī, par audžuģimenes pienākumu pildīšanu EUR 60,00  apmērā.

*vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe ir EUR 250 apmērā.

*vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai – EUR 128.06

*pabalsts izglītības iegūšanai paredzēts ikmēneša izdevumiem- EUR 64.03

*Pabalsts izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu

 

Materiālās palīdzības pabalstu veidi

Materiālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt materiālu pabalstu personām un personu grupām, neizvērtējot to materiālo stāvokli.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem: Saistošie noteikumi Nr.13/2014 Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novada (Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu Nr.143 (protokols Nr.8)Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.12.2015. sēdes lēmumu Nr.309, stājas spēkā 28.01.2016.Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu Nr.238, stājas spēkā 12.11.2016.);

sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt sekojošus pabalstus:

 

Pabalstu vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 71,14 apmērā piešķir, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegto bērna dzimšanas apliecību:

100% apmērā, ja jaundzimušajam bērnam un abiem vecākiem ir deklarēta pamata dzīvesvieta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā;
50% apmērā, ja jaundzimušajam bērnam un vienam no vecākiem deklarēta pamata dzīvesvieta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

bērniem, kuri mācās Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādēs;
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
bērniem, kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, bet nesaņem pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai,
daudzbērnu ģimeņu bērniem (trīs un vairāk bērnu).
Pabalsts brīvpusdienām – līdz EUR 30.00 tiek izmaksāts katru mēnesi mācību gada laikā, pamatojoties uz piestādīto rēķinu, pārskaitot naudu uzņēmumam, kas nodrošina bērnu ēdināšanu.

 EUR 200,00 apmērā piešķir Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā dzīvojošām personām, sasniedzot 100 gadu vecumu”;

 EUR 100,00 apmērā piešķir Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošām personām, sasniedzot 90 gadu vecumu”.

*Vienreizējs apbedīšanas pabalsts līdz EUR 400,00 apmērā paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarēta iedzīvotāja nāves gadījumā, ja mirušai personai nav tiesību uz valstī noteikto apbedīšanas pabalstu vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu. Pabalsta bēru gadījumā piešķiršanas pamats ir Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu un personas iesniegums, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalsta apmērs bēru gadījumos, kad valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto pabalstu bēru gadījumā, aprēķina kā starpību starp pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru”.

*Vienreizēju apbedīšanas pabalstu piešķir viena mēneša laikā no miršanas izziņas izsniegšanas brīža personai, kas uzņēmusies mirušā cilvēka apbedīšanu

 

as

Tiesības saņemt materiālu palīdzību ir Jēkabpils novada teritorijā dzīvojoša bērna vecākiem, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē.
Materiālās palīdzības pabalstu EUR 28.46 euro apmērā vienam bērnam izmaksā vienam no bērna vecākiem.

Pabalsts Černobiļas AES seku likvidētājiem EUR 71,14 apmērā tiek izmaksāts vienu reizi kalendārā gadā.

Pabalsts represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem EUR 28,46 apmērā tiek izmaksāts vienu reizi kalendārā gadā.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu EUR 28,46  apmērā ir personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas un kuras līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija deklarējušas Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
Pabalsts personai tiek izmaksāts viena mēneša laikā no atbrīvošanas dienas, pamatojoties uz izziņu par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.

Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (piem., dokumentu noformēšanai, ceļa izdevumu segšanai) līdz EUR 30.00 apmērā tiek piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām personām, individuāli izvērtējot situāciju risināšanai.

EUR 15,00 apmērā mēnesī  tiek  piešķirts Aizgādnim, kura Aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, vai kam līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu Aizgādnis var pieprasīt  no tiesību rašanās dienas, iesniedzot iesniegumu un Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina, ka persona ir iecelta par aizgādni. Pabalsts netiek piešķirts Aizgādnim, kas ir Aizgādnībā esošas personas laulātais, vecāks, bērns, brālis vai māsa.

Print Friendly, PDF & Email
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv