Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība  Jēkabpils novadā tiek sniegta atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz Jēkabpils novada  domes saistošajiem noteikumiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Ja ģimenē dzīvo pilngadīga persona, kura nav deklarējusi savu dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, izlemjot jautājumu par pabalsta piešķiršanu, mājsaimniecībā ir vērā ņemami personas ienākumi.

Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt savas pamatvajadzības un, kuras ir izmantojušas visus materiālos resursus savas situācijas uzlabošanā, un ģimenēm (personām) dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Nepieciešamību pēc pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē pēc personas rakstiska vai mutvārdos izteikta iesnieguma, kam atbilstoši pieprasījuma mērķim ir pievienoti nepieciešamie dokumenti, kas noteikti saistošos noteikumos.

Klienta pienākumi

Klientam ir pienākums:

1) aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;

2) sniegt ziņas par sevi, sadarboties ar sociālo dienestu savas sociālās situācijas novērtēšanā un pildīt sociālā dienesta ieteikumus šīs situācijas uzlabošanai;

3) aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnīt spēju un ienākumus;

4) izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);

5) saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;

6) atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu vai dzīvesvietas apsekošana ir nepieciešama, veicot sociālo darbu ar klientu.

Sociālas palīdzības  pabalstu veidi

Nepieciešamību pēc pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē pēc personas rakstiska vai mutvārdos izteikta iesnieguma, kam atbilstoši pieprasījuma mērķim ir pievienoti nepieciešamie dokumenti, kas noteikti saistošos noteikumos.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem:  Saistošie noteikumi Nr.13/2015 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā ( apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.11.2015 sēdes lēmumu Nr.273 (protokols Nr.15) Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu Nr.237, stājas spēkā 12.11.2016.) Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu Nr.278 un precizēti ar Jēkabpils novada domes 28.12.2017. sēdes lēmumu Nr.330, stājas spēkā 12.02.2018.Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 28.06.2018. sēdes lēmumu Nr.176 (protokols Nr.9, 24.punkts) un precizēti ar Jēkabpils novada domes 30.08.2018. sēdes lēmumu Nr.212 (protokols Nr.12, 16.punkts), stājas spēkā 01.11.2018.

sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt sekojošus pabalstus:

* pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikts trūcīgas ģimenes statuss un kuras ienākumu līmenis ir zemāks par noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni;

* pabalsta apmērs ir līdz 64.00 EUR mēnesī;

* pabalstu aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgas ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.

īres un komunālo maksājumu segšanai vai kurināma iegādei:

*trūcīgām ģimenēm un (personām);

* maznodrošinātiem pensionāriem un  maznodrošinātām personām ar invaliditāti; *maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;

*maznodrošinātām ģimenēm un personām;

*vientuļiem pensionāriem vai vientuļām personām ar invaliditāti;

*vienreiz kalendārajā gadā EUR 150  apmērā;

*Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei netiek piešķirts personām, kuru īpašumā ir mežs virs 5ha.

Pabalstu piešķir krīzes situācijā (situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) nonākušām personām (ģimenēm), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts līdz EUR 300 (trīs simti euro) personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli, kurai pēc individuālo vajadzību un sociālās situācijas izvērtēšanas sociālā darba speciālisti ir pieņēmuši lēmumu par krīzes situāciju un pabalsta krīzes situācijā apmēru. Pabalsts personai nav piešķirams tikai tādā gadījumā, ja cits valsts vai apdrošināšanas pabalsts vai atlīdzība pilnībā sedz krīzes situācijas izraisītās sekas.

Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, un kurās ir nepilngadīgi bērni, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs (izņemot bērnus, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā).

Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts sekojošu izdevumu segšanai:  —     *transporta izdevumu segšanai bērniem, kuri mācās internātpamatskolā, pamatojoties uz

iesniegtajiem braukšanu apliecinošiem dokumentiem (autobusu biļetēm);

* mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs: mākslas skolas, mūzikas skolas, sporta skolas – 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem (pēc piestādītajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem mācību gada laikā).

Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi gadā EUR 20 apmērā katram daudzbērnu, trūcīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam, kurš mācās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā līdz izglītības iegūšanas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 19 gadu vecuma sasniegšanai.

Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts tādu medicīnisko izdevumu atmaksai, kas saistīti ar  recepšu medikamentu iegādi, slimnīcas, speciālistu konsultāciju un diagnostisko izmeklējumu, zobu raušanas un labošanas pakalpojumu apmaksai.

Pabalsts tiek piešķirts:

 trūcīgai ģimenei (personai);

 maznodrošinātiem pensionāriem un maznodrošinātām personām ar invaliditāti;

maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;

maznodrošinātām ģimenēm un personām.

Pabalsts tiek piešķirts līdz EUR 80  apmērā kalendārajā gadā vienai personai, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no pakalpojuma saņemšanas vai apmaksas dienas.

Pabalsts aprūpei tiek piešķirts Jēkabpils novada deklarētām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir  grūti sevi aprūpēt. Pabalsts tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem  EUR 25  vai EUR 50 apmērā katru kalendāro mēnesi, sociālajam darbiniekam izvērtējot  aprūpes apjoma nepieciešamību. Pabalsta saņemšanai ir jāiesniedz izziņa par aprūpes nepieciešamību no ģimenes ārsta vai ārstējošā speciālista.

Pabalsti tiek piešķirti audžuģimenei, saskaņā ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu par Bērna (u) ievietošanu attiecīgā ģimenē ar kuru ir noslēgts līgums par bērna (u) uzturēšanu:

*pabalsts bērna uzturam 60% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī vienam bērnam. Bērnam ar invaliditāti tiek piešķirts pabalsts 80% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī vienam bērnam;

*pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 50 euro (piecdesmit euro) apmērā mēnesī vienam bērnam. Pašvaldība ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā;

pabalsts bērna ārpusskolas interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai līdz 70 euro (septiņdesmit euro) mēnesī vienam ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu ievietotam bērnam audžuģimenē, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils novadā, izvērtējot audžuģimenes izdevumus interešu izglītībai un transportam;

Saskaņā ar jauniem saistošiem noteikumiem “Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei un personai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības”, kuri stāsies spēka 2018.gada martā, būtiski tiks palielināts atbalsts audžuģimenēm.

 

Materiālās palīdzības pabalstu veidi

Materiālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt materiālu pabalstu personām un personu grupām, neizvērtējot to materiālo stāvokli.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem: Saistošie noteikumi Nr.13/2014 Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novada (Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu Nr.143 (protokols Nr.8)Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.12.2015. sēdes lēmumu Nr.309, stājas spēkā 28.01.2016.Grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu Nr.238, stājas spēkā 12.11.2016., grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 23.11.2017. sēdes lēmumu Nr.279, stājas spēkā 12.02.2018.,grozījumi apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 24.01.2019 sēdes lēmumu Nr.3, stājas spēkā 18.02.2019.)

sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt sekojošus pabalstus:

 

Pabalstu vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 300 apmērā piešķir, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegto bērna dzimšanas apliecību: ja vismaz vienam no jaundzimušā vecākiem ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un bērnam pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

bērniem, kuri mācās Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādēs;
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
bērniem, kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, bet nesaņem pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai,
daudzbērnu ģimeņu bērniem (trīs un vairāk bērnu).
Pabalsts brīvpusdienām – līdz EUR 30.00 tiek izmaksāts katru mēnesi mācību gada laikā, pamatojoties uz piestādīto rēķinu, pārskaitot naudu uzņēmumam, kas nodrošina bērnu ēdināšanu.

 EUR 200,00 apmērā piešķir Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā dzīvojošām personām, sasniedzot 100 gadu vecumu”;

 EUR 100,00 apmērā piešķir Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošām personām, sasniedzot 90 gadu vecumu”.

* Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe ir EUR 330 apmērā.

* Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai -170 EUR apmērā ;

personai ar invaliditāti kopš bērnības: personai ar III grupas invaliditāti – 220 EUR apmērā,

personai ar II grupas invaliditāti – 260 EUR apmērā,

personai ar I grupas invaliditāti – 280 EUR apmērā.

* Pabalsts ikmēneša izdevumiem personai, kura sekmīgi mācās vispārējās , profesionālās izglītības iestādē,  augstskolā vai koledžā:

viena valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (2020.gadā-64,03 EUR) ,

viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta invalīdam kopš bērnības apmērā (2020.gadā –  106,72 EUR) .

* Pabalsts izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu  neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā teritorijā Latvijas Republikā bērns izvēlējies sev mājokli, izņemot, ja ar dzīvojamo telpu nodrošina Jēkabpils novada pašvaldība.

*Vienreizējs apbedīšanas pabalsts līdz EUR 400,00 apmērā paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarēta iedzīvotāja nāves gadījumā, ja mirušai personai nav tiesību uz valstī noteikto apbedīšanas pabalstu vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu. Pabalsta bēru gadījumā piešķiršanas pamats ir Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu un personas iesniegums, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalsta apmērs bēru gadījumos, kad valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto pabalstu bēru gadījumā, aprēķina kā starpību starp pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru”.

*Vienreizēju apbedīšanas pabalstu piešķir viena mēneša laikā no miršanas izziņas izsniegšanas brīža personai, kas uzņēmusies mirušā cilvēka apbedīšanu

 

as
Tiesības saņemt materiālu palīdzību ir Jēkabpils novada teritorijā dzīvojoša bērna vecākiem, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē.
Materiālās palīdzības pabalstu EUR 50.00 euro apmērā vienam bērnam izmaksā vienam no bērna vecākiem.

Pabalsts Černobiļas AES seku likvidētājiem EUR 75.00 apmērā tiek izmaksāts vienu reizi kalendārā gadā.

Pabalsts represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 100,00 EUR apmērā tiek izmaksāts vienu reizi kalendārajā gadā, marta mēnesī, bez personas iesnieguma. Sociālais dienests sagatavo pabalsta saņēmēju sarakstu, pieprasot informāciju (pabalsta saņēmēja personas datus) valsts un pašvaldības datu reģistros un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ieskaita personas bankas kontā.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu EUR 30.00  apmērā ir personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas un kuras līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija deklarējušas Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
Pabalsts personai tiek izmaksāts viena mēneša laikā no atbrīvošanas dienas, pamatojoties uz izziņu par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.

Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (piem., dokumentu noformēšanai, ceļa izdevumu segšanai) līdz EUR 30.00 apmērā tiek piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām personām, individuāli izvērtējot situāciju risināšanai.

EUR 15,00 apmērā mēnesī  tiek  piešķirts Aizgādnim, kura Aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, vai kam līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu Aizgādnis var pieprasīt  no tiesību rašanās dienas, iesniedzot iesniegumu un Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina, ka persona ir iecelta par aizgādni. Pabalsts netiek piešķirts Aizgādnim, kas ir Aizgādnībā esošas personas laulātais, vecāks, bērns, brālis vai māsa.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv