Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma – izvērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību, izņemot krīzes situāciju.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto, mājsaimniecība tiek formulēta šādi – vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi

Atbilstoši Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, viena no mājsaimniecības personām vēršas sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  1. iesniegumu;
  2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības (3.pielikums) par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus šo noteikumu 2.pielikuma 2.2. apakšpunktā norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas (2.pielikums);
  6. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
  7. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai krīzes situācijās.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. pantā noteikts ” Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas nosacījumi:

(1) Pašvaldības sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā izvērtē mājsaimniecības kopējos materiālos resursus, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un ievērojot šādus kritērijus:

1) par ienākumiem neuzskata ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie šā pabalsta, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, studējošā kredītu, stipendijas personām, kuras mācās vai studē, līdz minimālās mēneša darba algas apmēram, bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, ienākumus no algota darba vai pašnodarbinātības līdz minimālās mēneša darba algas apmēram, personai sniegto finansiālo atbalstu par dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, izņemot pasākumus ar darba līgumu slēgšanu, algotos pagaidu sabiedriskos darbus, dotāciju bezdarbnieka ikmēneša ienākumiem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kompensāciju kriminālprocesā cietušai personai, atlīdzību par asins vai asins komponentu ziedošanu, pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, līdzekļus, kas gūti no labdarības fondiem, un sociālo kampaņu rezultātā gūto materiālo labumu noteiktam mērķim, vienreizējo finansiālo atbalstu bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai, kā arī šajā likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus un pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu pabalstus;

2) par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu neuzskata mājsaimniecības nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un nepieciešamo mājokļa kustamo mantu, darbam un izglītības iegūšanai nepieciešamo aprīkojumu, sociālajai funkcionēšanai nepieciešamos transportlīdzekļus, bet ne vairāk kā vienu vienību mājsaimniecībā un, ja mājsaimniecībā ir bērni, ne vairāk kā divas vienības mājsaimniecībā, zemes īpašumus līdz pieciem hektāriem mājsaimniecībai, kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas, kapitāla daļas vai īpašumus, kam uzlikts tiesu izpildītāja vai citas kompetentas institūcijas liegums ar to rīkoties vai kas atrodas atbrīvošanas no parādsaistībām, maksātnespējas vai likvidācijas procesā, vai no kā 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ, bērna nekustamo īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu, kā arī naudas līdzekļu uzkrājumu mājsaimniecībai trūcīgas mājsaimniecības vienas personas ienākumu sliekšņa apmērā.

(2) Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālās palīdzības pabalstus, izņemot pabalstu krīzes situācijā, un kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā un pildīt bezdarbnieka vai darba meklētāja pienākumus, izņemot gadījumu, kad persona ir:

1) ar I vai II grupas invaliditāti, ar invaliditāti no bērnības vai vecuma pensijas saņēmējs;

2) sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā vai cita persona mājsaimniecībā, kura nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt citādā veidā;

3) viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;

4) vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē”

Sociālas palīdzības  pabalstu veidi

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikts, ka garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Pgmi = (GMI1 + GMI2 x N) – I, kur

Pgmi – pabalsta apmērs;

GMI1 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;

GMI2 – garantētā minimālā ienākuma slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā;

N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā;

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi.

 

īres un komunālo maksājumu segšanai vai kurināma iegādei:

*trūcīgām ģimenēm un (personām);

* maznodrošinātiem pensionāriem un  maznodrošinātām personām ar invaliditāti; *maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;

*maznodrošinātām ģimenēm un personām;

*vientuļiem pensionāriem vai vientuļām personām ar invaliditāti;

* sociālā dzīvokļa īrniekam.

Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, un kurās ir nepilngadīgi bērni, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs (izņemot bērnus, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā).

*Pabalsts bērna izglītības procesa nodrošināšanai tiek piešķirts sekojošu izdevumu segšanai:      transporta izdevumu segšanai bērniem, kuri mācās internātpamatskolā, pamatojoties uz    iesniegtajiem braukšanu apliecinošiem dokumentiem (autobusu biļetēm);

* mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs: mākslas skolas, mūzikas skolas, sporta skolas – 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem (pēc piestādītajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem mācību gada laikā).

Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi gadā EUR 20 apmērā katram daudzbērnu, trūcīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam, kurš mācās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā līdz izglītības iegūšanas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 19 gadu vecuma sasniegšanai.”.

Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts tādu medicīnisko izdevumu atmaksai, kas saistīti ar  recepšu medikamentu iegādi, slimnīcas, speciālistu konsultāciju un diagnostisko izmeklējumu, zobu raušanas un labošanas pakalpojumu apmaksai.

Pabalsts tiek piešķirts:

 trūcīgai ģimenei (personai);

 maznodrošinātiem pensionāriem un maznodrošinātām personām ar invaliditāti;

maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;

maznodrošinātām ģimenēm un personām.

Pabalsts tiek piešķirts līdz EUR 80  apmērā kalendārajā gadā vienai personai, bet ne vēlāk kā 6 (sešu ) mēnešu laikā no pakalpojuma saņemšanas vai apmaksas dienas.

Pabalsts aprūpei tiek piešķirts Jēkabpils novada deklarētām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir  grūti sevi aprūpēt. Pabalsts tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem  EUR 25  vai EUR 50 apmērā katru kalendāro mēnesi, sociālajam darbiniekam izvērtējot  aprūpes apjoma nepieciešamību. Pabalsta saņemšanai ir jāiesniedz izziņa par aprūpes nepieciešamību no ģimenes ārsta vai ārstējošā speciālista.

Pabalstu piešķir krīzes situācijā (situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) nonākušām personām (ģimenēm), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts līdz EUR 300 (trīs simti euro) personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli, kurai pēc individuālo vajadzību un sociālās situācijas izvērtēšanas sociālā darba speciālisti ir pieņēmuši lēmumu par krīzes situāciju un pabalsta krīzes situācijā apmēru. Pabalsts personai nav piešķirams tikai tādā gadījumā, ja cits valsts vai apdrošināšanas pabalsts vai atlīdzība pilnībā sedz krīzes situācijas izraisītās sekas.”

 

 

Materiālās palīdzības pabalstu veidi

Pabalsti tiek piešķirti audžuģimenei, saskaņā ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu par Bērna (u) ievietošanu attiecīgā ģimenē ar kuru ir noslēgts līgums par bērna (u) uzturēšanu:

*pabalsts bērna uzturam 60% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī vienam bērnam. Bērnam ar invaliditāti tiek piešķirts pabalsts 80% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī vienam bērnam;

*pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 50 euro (piecdesmit euro) apmērā mēnesī vienam bērnam. Pašvaldība ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā;

* pabalsts bērna ārpusskolas interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai līdz 70 euro (septiņdesmit euro) mēnesī vienam ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu ievietotam bērnam audžuģimenē, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils novadā, izvērtējot audžuģimenes izdevumus interešu izglītībai un transportam;

* Pašvaldība izmaksā audžuģimenei (vienai personai, kas ir noslēgusi līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē, deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils novadā) atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu  mēnesī  100 euro (simts euro) apmērā par vienu bērnu, bet par katru nākamo ievietoto bērnu audžuģimenē – papildus 10 euro (desmit euro) mēnesī par katru bērnu.

*Vienreizējs pabalsts katru gadu bērnam, kas ievietots, audžuģimenē :

–  150 euro (viens simts piecdesmit euro) apmērā vienam bērnam;

–  200 euro (divi simti euro) apmērā vienam bērnam, kurš izglītību iegūst Jēkabpils novada izglītības iestādēs;

–  250 euro (divi simti piecdesmit euro) apmērā bērnam, kurš izglītību iegūst Jēkabpils novada izglītības iestādēs un ir ievietots Jēkabpils novada audžuģimenē.

*Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai piešķir 218 euro (divi simti astoņpadsmit euro) apmērā vai personām ar invaliditāti kopš bērnības, neatkarīgi no invaliditātes grupas 327 euro ( trīs simti divdesmit septiņi euro) ko izmaksā desmit darba dienu laikā pēc lēmuma par vienreizēja pabalsta pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai pieņemšanas.;

* Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei  821 EUR (astoņi simti divdesmit viens euro) apmērā, ko izmaksā desmit darba dienu laikā pēc lēmuma par vienreizēja pabalsta pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pieņemšanas.

* Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam piešķir viena valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (109 EUR) vai viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta invalīdam kopš bērnības apmērā (163 EUR) ar mēnesi, kurā saņemti visi nepieciešamie dokumenti lēmuma pieņemšanai.

*Pabalsts izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu

Pabalstu vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 300 apmērā piešķir, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegto bērna dzimšanas apliecību: ja vismaz vienam no jaundzimušā vecākiem ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un bērnam pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

bērniem, kuri mācās Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādēs;

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;

bērniem, kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, bet nesaņem pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai,

daudzbērnu ģimeņu bērniem (trīs un vairāk bērnu).

Pabalsts brīvpusdienām – līdz EUR 30.00 tiek izmaksāts katru mēnesi mācību gada laikā, pamatojoties uz piestādīto rēķinu, pārskaitot naudu uzņēmumam, kas nodrošina bērnu ēdināšanu.

 EUR 200,00 apmērā piešķir Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā dzīvojošām personām, sasniedzot 100 gadu vecumu;

 EUR 100,00 apmērā piešķir Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošām personām, sasniedzot 90 gadu vecumu.

 

*Vienreizējs apbedīšanas pabalsts līdz EUR 400,00 apmērā paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarēta iedzīvotāja nāves gadījumā, ja mirušai personai nav tiesību uz valstī noteikto apbedīšanas pabalstu vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu. Pabalsta bēru gadījumā piešķiršanas pamats ir Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu un personas iesniegums, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalsta apmērs bēru gadījumos, kad valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto pabalstu bēru gadījumā, aprēķina kā starpību starp pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru”.

*Vienreizēju apbedīšanas pabalstu piešķir viena mēneša laikā no miršanas izziņas izsniegšanas brīža personai, kas uzņēmusies mirušā cilvēka apbedīšanu

 

Tiesības saņemt materiālu palīdzību ir Jēkabpils novada teritorijā dzīvojoša bērna vecākiem, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē Jēkabpils novada pašvaldības mācību iestādē.

Materiālās palīdzības pabalstu EUR 50.00 euro apmērā vienam bērnam izmaksā vienam no bērna vecākiem.

Pabalsts Černobiļas AES seku likvidētājiem EUR 75.00 apmērā tiek izmaksāts vienu reizi kalendārā gadā.

Pabalsts represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem EUR 100.00 apmērā tiek izmaksāts vienu reizi kalendārā gadā.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu EUR 30.00  apmērā ir personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas un kuras līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija deklarējušas Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsts personai tiek izmaksāts viena mēneša laikā no atbrīvošanas dienas, pamatojoties uz izziņu par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.

 

Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (piem., dokumentu noformēšanai, ceļa izdevumu segšanai) līdz EUR 30.00 apmērā tiek piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām personām, individuāli izvērtējot situāciju risināšanai.

 

Pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem EUR 15,00 apmērā mēnesī  tiek  piešķirts Aizgādnim, kura Aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, vai kam līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu Aizgādnis var pieprasīt  no tiesību rašanās dienas, iesniedzot iesniegumu un Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina, ka persona ir iecelta par aizgādni. Pabalsts netiek piešķirts Aizgādnim, kas ir Aizgādnībā esošas personas laulātais, vecāks, bērns, brālis vai māsa.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv