Atbalstīts lēmums ņemt aizņēmumu prioritārā investīciju projekta īstenošanai Leimaņu pagastā

Download PDF

2. septembrī Jēkabpils novada pašvaldības Ārkārtas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi investīciju projekta “Sociālā aprūpes nama “Mežvijas” ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo konstrukciju siltināšana Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā” finansēšanai. Prioritārā investīciju projekta kopējās būvniecības izmaksas ir 477 788,15 euro (četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro, 15 centi), no kurām pašvaldības budžeta finansējums veido 77 788,15 euro, bet aizņēmuma summa 400 000,00 euro. Būvdarbus plānots veikt 2021. gadā.

Kā tika ziņots iepriekš, bijušā Jēkabpils novada dome 2021.gada 22.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.185 “Par Jēkabpils novada pašvaldības investīciju projekta “Sociālā aprūpes nama “Mežvijas” ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo konstrukciju siltināšana Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā” iesniegšanu valsts budžeta aizdevuma saņemšanai prioritāro projektu īstenošanai”, ar kuru noteica par prioritāru un apstiprināja Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plānā iekļauto investīciju projektu iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta vienreizēja aizdevuma saņemšanai 400 000 euro (četri simti tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. 2021.gada 14.jūlijā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par iesniegto prioritāro investīciju projektu tika saņemts pozitīvs atzinums.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv