Par Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Download PDF

Ar 2021. gada 17. jūliju Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi turpmāk tiks publicēti izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktā ir noteikts, ka 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ņemot vērā normatīvo regulējumu, Jēkabpils novada domei bija nepieciešams izdot saistošos noteikumus, saskaņā ar kuriem tiek noteikta domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vieta.

Jēkabpils novada dome 8. jūlija sēdē nolēma apstiprināt Jēkabpils novada domes 08.07.2021. saistošos noteikumus Nr.2 “Par Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu” un paskaidrojuma rakstu un nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinuma sniegšanai. Ja VARAM nav iebildumu, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 2:
Jēkabpils novada pašvaldība
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv