Jēkabpils novada bibliotēkas 2020. gadā

Download PDF
Šī brīža situācija valstī neļauj aktīvi darboties klātienē, tāpēc ir laiks izvērtēt un atskatīties uz paveiktajiem darbiem 2020. gadā.

Jēkabpils novada pašvaldība 2020. gadā turpināja publisko bibliotēku reorganizāciju. Pēc Jēkabpils novada domes 2020. gada 26. novembra lēmumā Nr.381 tika noteikts, ka novada publiskās bibliotēkas tiek pievienotas kā struktūrvienības Jēkabpils novada Kultūras pārvaldei un savukārt bibliotēku struktūrvienības tiek pārsauktas par nodaļām. Izmaiņas stājas spēkā ar 2021. gada 1. janvāri.Tika izstrādāti jauni bibliotēku nolikumi, jo mainās pakļautība, kā arī amatu apraksti. Tātad, Jēkabpils novadā reorganizācijas rezultātā 11 publisko bibliotēku vietā pakalpojumus sniedz 7 bibliotēkas, t.sk., 5 bibliotēkas ar nodaļām.

2020. gadā vislielākās izmaiņas ieviesa Covid-19. No plānotajām iecerēm paspējām realizēt tikai dažas. Izpalika plānotie pasākumi un izstādes, mācījāmies apkalpot savus lasītājus attālināti un ļoti piesardzīgi, ievērojot visus noteiktos tā brīža epidemioloģiskos drošības pasākumus.

Skaitliski mēs izskatāmies šādi:

2018. gadā uzsāka un 2020. gada 6. martā klātienē Ābeļu un Zasas bibliotēku vadītājas pabeidza mācības ESF projekta 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros profesionālās tālākizglītības un pilnveides programmā “Bibliotēku zinības” (960h) Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā. Līdzfinansējums profesionālajai pilnveidei piešķirts no pašvaldības līdzekļiem un no ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” līdzekļiem un iegūts trešais profesionālais kvalifikācijas līmenis. Saņemtas profesionālās kvalifikācijas apliecības.

Sākot ar maiju iemācījāmies  piedalīties virtuālajos kursos un mācībās ZOOM un Microsoft Teams platformās. Leimaņu bibliotēkas vadītājai Līgai Lācītei bija iespēja piedalīties  mācībās, ko organizēja LNB ar Kultūras ministriju – Kvalitatīvs attēls un tā apstrāde; Digitālo vizuālo materiālu izveide. Afišu veidošana, attēlu uzņemšana un korekcija, apstrāde, video, reklāmattēlu izveide, infografiku, plakātu veidošana. Dažādu bezmaksas programmu izmantošana. Iegūtās zināšanas dod iespēju veidot interesantākas afišas, infografikas un dažādus citus vizuālos materiālus.

Mums  – novada bibliotēku vadītājiem – paveicās, 2020. gada 10. septembrī devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunjelgavas novada bibliotēkām. Brauciena mērķis – iepazīties ar kolēģu darbu, apmainīties ar pieredzi un gūt jaunas idejas saviem ikdienas darbiem bibliotēkās. Apmeklējām Jaunjelgavas novada Staburaga, Sērenes, Jaunjelgavas pilsētas, Daudzeses un Sunākstes bibliotēkas. Iegūta pieredze novadpētniecības darbā, veidojot novadpētniecības izstādes, vadot ekskursijas savos pagastos, kā arī iekārtojot bibliotēkās novadpētniecības istabas. Jaunjelgavas bibliotēkas darbinieces veic arī Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centra pakalpojumus.

 

Neliels ieskats katras bibliotēkas notikumos:

Kalna bibliotēkā visaktīvākā lietotāju daļa ir pensionāri, kuri vienmēr interesējas par jaunāko bibliotēkā, apmeklē pasākumus. Diemžēl 2020. gada pavasarī Covid-19 laikā tikšanās bibliotēkā nenotika. Augustā, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, pensionāru grupa devas uz Bebreni, kur apskatīja slaveno Bebrenes adītāju darbus, arī aušanas pulciņa un keramikas darinājumus, apmeklēja baznīcu un dzirnavas, muižas parku. Jaukas emocijas guva arī alpaku audzētavā “Alpaku sala” Dvietē, kur iepazinās ar alpaku vilnas dzijas tapšanu un adījumiem, vēroja mazo alpacēnu rotaļas.

Ābeļu bibliotēkas aktīvākie lietotāji un bibliotēkas pasākumu apmeklētāji ir seniori. Katru gadu janvārī tiek organizēts pasākums novadnieka, rakstnieka Jāņa Akuratera piemiņai. Pavasarī notiek tikšanās ar puķu, dārzeņu audzētājiem, kur ir iespēja uzzināt par jaunumiem dārzniecībā. bibliotēkā bija skatāma Ābeļu bijušās rokdarbnieces Marijas Pudānes darbu izstāde un notika atceres pasākums.

Rubeņu bibliotēkā –  Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Zelta sietiņš” vecākās grupiņas bērni kopā ar audzinātāju nāca ekskursijā uz bibliotēku skatīties, kur dzīvo grāmatas, kā ari regulāri ieradās skatīties privātkolekciju izstādes. Sadarbojoties ar Rubeņu pamatskolas bibliotēkas vadītāju, bibliotēkā notiek skaļās lasīšanas stundas 1.-3.klasei, kas rosina bērnus uz lasīšanu arī mājās.

Slatē pie bibliotēkas nodaļas darbojas   gardēžu klubiņš, kurš 26.02. 2020. svinēja 6 gadu jubileju. Svētku  torti cepām pašas. Mūsu  mērķis ir atrast interesantas ēdienu receptes, kādas ikdienā mājās negatavo. Pēc tam receptes tiek izmēģinātas un ne vienmēr atzītas par labu esam. Slates gardēžu klubiņš ļaujas eksperimentiem, un ēdienu gatavošanā roku pieliek katra dalībniece. Sākoties Covid 19 pandēmijai kopīga sanākšana nenotika.

Leimaņu bibliotēka saviem čaklajiem, lasītgribošajiem bērniem un vecākiem noorganizēja 2 pārgājienus uz Zasu, iepazīstoties ar Sēlijas prasmju muzeju, Zasas parku, amatniecības centru Rūme, Zasa dzirnavām, NYX& Iris zirgu stalli,kā arī ar baznīcu.

Dunavas bibliotēkai izdevās sarīkot vienu no ikgadējiem notikumiem – atceres pasākums Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 14. jūnijā. Pagasta represētajiem un tuviniekiem tika organizēta tematiska ekskursija “Ceļi tuvi – ceļi tāli”. Iesākās ar klusuma brīdi pie piemiņas stēlas komunistiskā režīma upuriem Dunavā pie vecās skolas, tad tika apmeklēts piemiņas dievkalpojums Ilūkstē. Tālāk ceļš veda uz Līksnas baznīcu, kā arī interesanta ekskursija gida pavadībā pa Līksnas muižas parku. Katrs dalībnieks par piemiņu ieguva grāmatu “Līksniešu atmiņu stāsti”. Apmeklējām piemiņas plāksni izvestajiem pie Nīcgales stacijas. Braucām lūkoties Nīcgales Lielā akmens varenumu, kas ir lielākais laukakmens Latvijā. Mājupceļā apstājāmies pie piemiņas akmens Līvānos no Līvānu stacijas trimdā aizvesto latviešu piemiņai.

Zasas bibliotēka piedzīvojusi vizuālas pārmaiņas, gan kosmētisku remontu, gan jaunas mēbeles. Zasas bibliotēkas nodaļā Liepās ciemojās Jaunjelgavas novada Daudzeses bibliotēkas lasītāji un atbalstītāji.

Augustā Zasas bibliotēkā viesojās  Bebrenes vidusskolas 1969.g. absolventu salidojuma dalībnieki ieklausījās stāstījumā par pagasta un bibliotēkas vēsturi, kopīgi izstaigājām Zasas muižas parku.

 

2020. gadā bibliotēkas ir aktīvi strādājušas pie kultūrvēsturiskā mantojuma –  novadpētniecības materiālu apkopošanas, papildināšanas. Rubeņu, Kalna  bibliotēkas savas novadpētniecības mapes ir aprakstījušas  un pievienojušas Jēkabpils reģiona bibliotēku elektroniskajam kopkatalogam. Pagājušā gadā to iesākusi ir Leimaņu bibliotēka, bet pandēmija šo darbu  aizkavēja. Leimaņu bibliotēka kopā ar novadpētniekiem izveidoja stendu par ievērojamākajiem Leimaņu pagasta cilvēkiem no 19.gs. beigām līdz 1945. gadam. Novadpētniekiem ir izdevies atrast zināmus faktus un liecības par redzamākajām personībām līdz 1945.gadam. 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā pagasta dzīvi vadīja izcili Biržu-Bērzgala skolas pārziņi – M. Stradiņš, B. Kiops, K. Freimanis. Ar viņu līdzdalību un iniciatīvu tika izveidota izglītības biedrība “Darbs”, nodibināts koris, kas piedalījās vairākos dziesmu svētkos, izveidots mazpulks, uzcelta pienotava, Leimaņu Tautas (Aizsargu) nams.

Dignājas bibliotēka sadarbībā  ar novadpētnieci un muzejistabas “Laipa” vadītāju Intu Strožu  izveidoja un  noformēja 4 planšetes, veltītas pagasta ievērojamākajiem darbiniekiem. Tās ir apskatāmas Dignājas pagasta pārvaldes telpās. Sadarbībā ar novadpētnieci ir uzsākts lekciju cikls: “Zudušais stūrītis Dignājas kartē”.

Septembrī Ģimeņu centrā notika «Dzejas pēcpusdiena» bērniem.

Kopā ar kultūras darbiniekiem 2020. gadā mūsu novadniekiem J. Akurateram, Rainiem, A. Grīnam tika rīkoti nozīmīgi atceres pasākumi.

Jēkabpils novada bibliotēkas

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv