Jēkabpils novada teritorijā sākas lauka (viena vesela kopuma) apsekošanas darbi topogrāfisko karšu sagatavošanai

Download PDF

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no š.g. marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu sagatavošanu mērogā 1:10 000 Jēkabpils novada teritorijai, tas nozīmē – veiks teritorijas apsekošanu dabā.

Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nekādā mērā neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā (saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu).

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros, lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus uzdevumus:

  1. Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū.
  2. Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas, tos vizuāli apskatot vai uzmērot.
  3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem.
  4. Nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var būt izmantots bezpilota gaisa kuģis – drons).

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu Jēkabpils novada teritorijā.

Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 (1cm kartē atbilst 100 m dabā) noklāj visu Latvijas teritoriju. Kartē  ir ietverti visi būtiskākie objekti, kas rada priekšstatu par apvidu. Kartes dati izmantojami par pamatu dažādu tautsaimniecības nozaru tematisko slāņu kartes radīšanai. Informācijas slāņi – hidrogrāfija, satiksmes ceļi, apbūve un saimnieciskie objekti, veģetācija, pārmitras teritorijas un grunts, ģeogrāfiskie nosaukumi.

Par Aģentūru:

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 384 “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā, ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 – 1:2 000 ietvaros.

Informācija par Aģentūru atrodama tīmekļvietnēs www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktors, pulkvedis M. Liberts

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv