Paziņojums par ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedrisko apspriešanu (derīgo izrakteņu ieguve Leimaņu pagastā)

Download PDF

Paziņojums par paredzētās darbības – derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšanas virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši”4,948 ha platībā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves uzsākšana virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes „Laukāres” iecirknī „Dzelzīši” 4,948 ha platībā nekustamajā īpašumā „Dzelzīši” (zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 567400300178005) Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ošukalns”, reģistrācijas numurs 45403003353.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 13.marta lēmums Nr. 5-01/235.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “55M”

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties: sabiedriskā apspriešana ilgs no 2021. gada 8. februāra līdz 9. martam. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un kopsavilkumu var iepazīties:

  • Leimaņu tautas namā (adrese: Leimaņi, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads), darba laikā, un tīmekļa vietnē www.jekabpilsnovads.lv
  • SIA “Ošukalns” tīmekļa vietnē www.osukalns.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta: neklātienes apspriešana notiks no 2021. gada 15. līdz 19. februārim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: marites55@inbox.lv.

Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs osukalns.lv un jekabpilsnovads.lv, sākot sākot ar 2021. gada 15. februāra plkst.10.00.

Neklātienes apspriešana notiks 2021. gada 18. februārī plkst. 10.00 neklātienes formā platformā “Google meet” saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu. Pieejas saite tiks publicēta mājaslapā osukalns.lv 18. februārī plkst. 9.00.

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2021. gada 9. martam:

  • Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Paziņojums publicēts reģionālajā laikrakstā „Brīvā Daugava” 2021. gada 5. februārī.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv