Pieejams materiālais atbalsts izglītojamo ēdināšanai sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību

Download PDF

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr. 380 “Par materiālo atbalstu izglītojamo ēdināšanai Jēkabpils novadā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” (grozīts ar 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr. 47), Jēkabpils novada pašvaldība nodrošina materiālo atbalstu izglītojamo ēdināšanai, sākot ar 2020. gada novembri

, bet ne ilgāk kā līdz 2020./2021. mācību gada beigām, ja Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai pašvaldības domes lēmumiem ir noteikts attālināts mācību process izglītības iestādē, vai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgi noteiktiem pretepidēmijas pasākumiem izglītības iestādei kopumā, vai atsevišķām klasēm noteikta pašizolācija vai mājas karantīna, bet mācību process tiek turpināts attālināti.

Materiālā atbalsta izglītojamo ēdināšanai pārtikas preču iegādei apmērs ir 1,00 EUR vienam izglītojamam vienā attālināto mācību dienā. Pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam, kad mācību process notiek attālināti.

2., 3. un 4. klašu izglītojamo ēdināšanai pārtikas preču iegādei izmanto valsts budžeta mērķdotāciju 0,71  EUR dienā un pašvaldības budžeta finansējumu ne mazākā apmērā, kā to nodrošina valsts. Vienam izglītojamam vienā attālināto apmācību dienā kopā piešķir 1,42 EUR.

Materiālo atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas preču iegādei pašvaldība piešķirs uz izglītojamā likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata (1.PIELIKUMS) un veiks bezskaidras naudas norēķinu veidā, ieskaitot finansējumu iesniegumā norādītajā kontā:

  • izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniegumu pēc 1.pielikumā norādītās formas iesniedz tajā izglītības iestādē, kuru apmeklē izglītojamais neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas;
  • izglītības iestāde izvērtē izglītojamā līdzdalību attālinātā mācību procesā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un uzskaita izglītojamā attālināto mācību dienu skaitu atbilstoši e-klase uzrādītajai informācijai;
  • izglītības iestāde apkopo izglītojamo likumisko pārstāvju iesniegumus vienu reizi mēnesī un iesniedz pašvaldībā līdz mēneša piektajam datumam par iepriekšējo mēnesi.
  • Pašvaldība pēc izglītības iestāžu iesniegtajiem sarakstiem veic pārskaitījumus uz izglītojamo likumisko pārstāvju norēķinu kontiem trīs darba dienu laikā pēc saraksta saņemšanas.

Ābeļu pamatskola materiālo atbalstu varēs saņemt arī par 2020.gada oktobri, atbilstoši domes priekšsēdētāja 2020.gada 7.oktobra rīkojumam Nr.JNP/20/2-3/15 “Par mācību procesa organizēšanu Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolā”.

Jēkabpils novada domes lēmums nr. 380

1. PIELIKUMS

Foto: informatīvs raksturs

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv