Apbalvošanai 2020. gada Valsts svētkos izvirzītie Jēkabpils novada iedzīvotāji, darbinieki, uzņēmēji un organizācijas

Download PDF

Jēkabpils novada Apbalvojumu piešķiršanas komisija ir izskatījusi iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku iesniegumus par personām, kas būtu pelnījušas tikt apbalvotas ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu vai Atzinības rakstu un saņemt pateicību sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu. Komisija kopā izskatīja 23 pieteikumus un nolēma:

 Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Goda rakstu:

1.) Andri Baltaruņķi (Dunavas pagasta pārvalde) par ilggadīgu, godprātīgu un panākumiem vainagotu darbu un nozīmīgu ieguldījumu pagasta iedzīvotāju labklājības stiprināšanā;

2.) Valiju Eglīti (Leimaņu pag.) par pilsonisko aktivitāti, novada kultūrvides kopšanu; ieguldījumu novada vēstures izpētē un apzināšanā;

3.) Ingrīdu Feldmani (Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa) par ilggadēju un profesionāli veiktu darbu Jēkabpils novada pašvaldībā;

4.) Zoju Groznovu (Dignājas pamatskola) par ilggadīgu un augstvērtīgu profesionālo darbu, augstiem sasniegumiem mācību darbā un skolēnu sagatavošanu novada un valsts olimpiādēm;

5.) Ingu Martinovu (Leimaņu pag.) par ilggadīgu un panākumiem vainagotu darbu Jēkabpils novadā, profesionālo meistarību un sabiedrisko aktivitāti;

6.) Gitu Ratnieci (Zasas vidusskola) par pašaizliedzīgu, radošu izglītības un audzināšanas darbu, sabiedrisko aktivitāti;

7.) Juri Ratnieku (Zasas vidusskola) par pašaizliedzīgu, radošu izglītības un audzināšanas darbu, sabiedrisko aktivitāti;

8.) Aigu Vēveri (Dunavas pag.) par radošu, atsaucīgu, aktīvu darbošanos un ieguldījumu novada dzīves attīstībā, novada tēla veidošanā un bērnu audzināšanā;

9.) Elzu Zakarevsku (Rubenes pag.) par pilsonisko aktivitāti, ieguldījumu novada popularizēšanā, iesaistīšanos amatiermākslā, mūžizglītībā, kultūrvēsturisko tradīciju popularizēšanā un kopšanā;

10.) Zentu Zeltiņu-Vilbergu (Dignājas pag.) par prasmīgas un nesavtīgas palīdzības sniegšanu teritorijas sakoptības veicināšanā Dignājas pagastā.

 

Apbalvot ar Jēkabpils novada domes Atzinības rakstu:

1.) Ilviju Daņiļeviču (Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa) par ilggadīgu un augstvērtīgu profesionālo darbu, sekmējot Jēkabpils novada attīstību un izaugsmi;

2.) Viktoru Grigorjevu (Dignājas pag.) par ilggadīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu, sabiedrisko aktivitāti;

3.) Antiju Guļajevsku (Rubeņu pamatskola) par ilggadīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu, sabiedrisko aktivitāti;

4.) Kalnāju ģimeni (Zasas pag.) par ieguldījumu Jēkabpils novada tēla veidošanā un popularizēšanā, atsaucību un degsmi jaunu ieceru īstenošanā;

5.) Antru Karaļuku (Zasas vidusskola) par apzinīgu, pašaizliedzīgu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu;

6.) Andu Ķiploku (Jēkabpils novada Izglītības pārvalde) par ilggadīgu un augstvērtīgu profesionālo darbu izglītības jomā, novada tēla veidošanu;

7.) Valdu Lukjanovu (Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa) par ilggadīgu un augstvērtīgu profesionālo darbu, sekmējot Jēkabpils novada attīstību un izaugsmi;

8.) Viesturu Mikulānu (Dignājas pag.) par sabiedrisko aktivitāti, atsaucību un pozitīva novada tēla veidošanu;

9.) Aelitu Orlovu (Zasas pag.) par aktīvu dalību novada sabiedriskajā dzīvē;

10.) Ligitu Pētersoni (Jēkabpils novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļa) par ilggadīgu un augstvērtīgu profesionālo darbu, sekmējot Jēkabpils novada attīstību un izaugsmi;

11.) Andu Ružu (Leimaņu pag.) par aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, teritorijas sakopšanā un kultūrvides veidošanā;

12.) Irēnu Tauriņu (Zasas vidusskola) par ilggadīgu un augstvērtīgu profesionālo darbu izglītības jomā;

13.) Anitu Ūbeli (Zasas pagasta pārvalde) par atsaucīgu, apzinīgu darbu un ieguldījumu novada tēla veidošanā.

 

“Jēkabpils novada pagastu sakoptības skates 2020” komisija šogad aplūkoja 32 skatei pieteiktos Jēkabpils novada objektus (vēl 7 papildus tika pieteikti interneta balsojumam) un nolēma uz apbalvošanu Valsts svētkos virzīt sekojošus:

 Sakoptākais ciems – pagasta centrs:

1.) Vandāni (Dignājas pag.)

Sakoptākā apdzīvotā vieta (lielāka par viensētu):

2.) Sila Ūdenāni: “Silavas”, “Saulgoži”, “Poracīruļi” (Kalna pag.)

3.) Rubeņu muiža: “Gravas”, “Agrāri”, “Aptieka” (Rubeņi, Rubenes pag.)

 Uzņēmējdarbības un sakoptības labākie piemēri:

4.) „Kodoli” (Ābeļu pag.)

5.) Z/S “Dzilnas” (Ābeļi, Ābeļu pag.)

6.) Z/S “Rītausmas” (Dunava, Dunavas pag.)

7.) Z/S „Austrumi” (Rubenes pag.)

8.) “Galdnieki” (Zasa, Zasas pag.)

Sabiedrisko organizāciju vai iniciatīvu grupu veikums un labākie tūrisma vai vides apskates objekti:

9.) Amatu māja “Rūķīši” (Leimaņi, Leimaņu pag.)

Skaistākā mājas vizītkarte (sabiedrības balsojums):

10.) “Jaunsīļi” (Ābeļu pag.).

 

Saistībā ar 2020. gada 6. novembrī apstiprināto Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Jēkabpils novada pašvaldības 17. novembrī plānotais Valsts svētku sarīkojums Rubeņos tomēr nenotiks, līdz ar to apbalvojumus plānots pasniegt individuāli līdz Valsts svētkiem.

Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv