Ābeļu pamatskola. Kā strādāsim turpmāk?

Download PDF

Iepriekšējais mācību gads bijis izaicinājumu pārpilns. Nācās apgūt jaunas darba metodes gan mācību organizācijas, gan mācību metodikas jomā. Cerams, ka šis – 2020./21. – mācību gads paies ierastajā ritumā, taču esam gatavi arī citiem scenārijiem, kas būtu realizējami atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī un konkrēti mūsu mācību iestādē (apzināts nepieciešamais un apgūtas zināšanas, lai nodrošinātu gan klātienes, gan attālinātu, gan tā saucamo hibrīdmācīšanos).

Šogad Ābeļu pamatskolā mācības uzsākuši 132 1.–9. klašu skolēni un 34 pirmsskolnieki.

Šis mācību gads zīmīgs ar kompetencēs balstītas izglītības ieviešanu 1., 4. un 7. klasē, bet kompetenču pieejas aprobācija notiks 2., 3., 5., 6., 8. un 9.  klasē; par jaunieviešamo pieeju mācībām domāts arī pirmsskolas grupās. Lai nodrošinātu valstī noteikto izglītības vadlīniju realizāciju, Ābeļu pamatskolas pedagogi gan ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, gan klātienē apmeklējuši dažādus mācību kursus, piedalījušies neskaitāmos vebināros. Jaunas zināšanas apguvušie dalījušies tajās ar kolēģiem. Jāpiebilst, ka daudz kursu notikuši pedagogu atvaļinājuma laikā un cilvēki faktiski tiem veltījuši laiku, kas pienāktos atpūtai. Operatīvai saziņai mūsu darbinieki jau iepriekš apguvuši darbu ar elektroniskās saziņas platformām (piem., MS Teams, Zoom u.c.; nepieciešamie materiāli operatīvi sasniedzami OneDrive mākonī).

Ābeļu pamatskolā tiek īstenota pamatizglītības programma (programmas kods 21011111), pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111), speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 2105611), kā arī speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 2105811).

Ja izlaižam vispārsaprotamo skolas misiju izglītot audzēkņus un ieaudzināt patriotismu pret savu valsti, novadu, ģimeni, tad skolas galvenie uzdevumi ir: racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus; sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu obligātās izglītības ieguvi visiem skolas vecuma, kā arī pirmsskolas izglītības vecuma bērniem; sagatavot skolēnus aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē, lēmumu pieņemšanai demokrātiskā sabiedrībā, spējai uzņemties atbildību, risinot dažādas problēmas; radīt iespējas pieredzes iegūšanai un pašizteiksmei, kas veicina skolēnu vēlēšanos mācīties, rosina iztēli, attīsta spēju neatkarīgi spriest un izteikt savu viedokli; attīstīt emocionālo inteliģenci jeb spējas sevi saprast, vadīt, nomierināt stresa situācijās, kas saistītas ar bailēm, dusmām un agresiju, radīt situāciju, lai bērns pats vēlētos sadarboties un sekot savai pašizaugsmei.

Bērnu audzināšanas darbu skolā veic ikviens skolotājs ikkatrā nodarbībā ar skolēnu, kā arī jebkurš skolas darbinieks – saskarsmē ar bērnu. Skolēni piedalījušies konkursos par klases un arī skolas mikroklimata uzlabošanu, komandas veidošanu, draudzīgas un atbalstošas vides attīstīšanu izglītības iestādē, veidojot un apgūstot personiskajā pieredzē un dažādos materiālos balstītus algoritmus, kā rīkoties dažādās situācijās, kopā ar skolas atbalsta personālu strādājuši ar savu emociju atpazīšanu, veidojot izpratni, kā tie ietekmē uzvedību, organizētas atklātas sarunas ar skolēniem, iesaistoties skolas psihologiem, direktoram, klases audzinātājai, skolotājiem, rosinot bērnus būt atklātiem, droši atzīstot sev un izprotot savas emocijas, modelējot situācijas, lietojot drāmas metodi. Skolā tiek veidota Emocionālās audzināšanas mape, kurā apkopoti materiāli, darba lapas, vizuālas infografikas, kas lietojamas uzskatei klasēs, citās skolas telpās atkarībā no aktualitātes. 5.–9. klašu skolēni anketēti par viņu emocionālo pašsajūtu skolā, skolas psihologs apkopoja rezultātus un izveidoja ieteikumus skolotājiem darbam ar attiecīgo klases kolektīvu.

Skolas telpās zinības apgūst 5 un 6 gadus veci pirmsskolnieki. Pērn atvērta pirmsskolas jaunākā grupa Brodos. Arī pirmsskolas pedagogi plānveidīgi izglītojas, apmeklējuši kursus par pirmsskolas un sākumskolas pēctecību, gūtās atziņas izmanto darbā.

Analizējot iepriekšējos trijos gados paveikto un apzinot nepieciešamo, apzināti attīstības virzieni gan materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma, gan emocionālās un ētiskās vides uzlabošanas ziņā. Šeit plašāk – par galvenajiem uzsvariem audzināšanas darbā trijiem gadiem. Plāns paredz emocionālās inteliģences veidošanu skolēniem saistībā ar spējām domāt, savu emociju izpratnes veicināšanu un šīs izpratnes izmantošanu rīcībā, tikumiskās audzināšanas 12 tikumu ieviešanu skolas ikdienā, pozitīvas un cieņpilnas saskarsmes veicināšanu izglītības iestādē un ārpus tās, izglītojamo izpratnes par drošību un veselību kā vērtībām veicināšanu, drošas un atbalstošas izglītības vides veidošanu, sociāli emocionālās mācīšanās veicināšanu kā visas skolas pieeju izglītošanas procesam, uz pozitīvām attiecībām balstītas mācību vides un mācību metožu nodrošināšanu.

Publikāciju sagatavoja Valdis Aleksandrovs

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv