Aktualitātes vispārējā izglītībā un mācību jomu koordinatoru darbā novados 2020./2021. mācību gadā

Download PDF

Normatīvie dokumenti, kas nosaka mācību saturu un pieeju visās izglītības pakāpēs –

Ministru kabineta noteikumi Nr. 716 “Noteikumi par Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”,

Ministru kabineta noteikumi Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” un Ministru kabineta noteikumi Nr. 438 Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” ,

Ministru kabineta noteikumi Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”.

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju sāk īstenot 1., 4., 7. un 10. klasēs.

Būtiskākās izmaiņas:

 • Otrā svešvaloda tiek apgūta jau no 4. klases.
 • Sākot ar 7. klasi, apvienota un kopā tiek mācīta Latvijas un pasaules vēsture.
 • Mācību saturs papildināts ar jaunu mācību priekšmetu – teātra mākslu. Drāmas mācību saturu paredzēts integrēt 1.–3. klasē literatūrā, sociālajās zinībās un citos priekšmetos, bet no 4.–9. klasei tai atvēlēts noteikts stundu skaits.
 • Ieviesta jauna – tehnoloģiju mācību joma, kurā ietilpst sekojoši mācību priekšmeti: dizains un tehnoloģijas (1.-9.kl.); datorika (1.-9.kl., t.sk. integrēti datorikas elementi 1.-3.kl.); inženierzinības (7.kl.).
 • Vidusskolā būs iespēja apgūt tādus kursus kā Datorika, Dizains un tehnoloģijas I (pamatkurss) un II (augstākais līmenis), Programmēšana I un II.
 • Paplašināts mācītā satura konteksts veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā.

Mainās vērtēšana 1.–3. klasē – vērtējums turpmāk tiks izteikts četros apguves līmeņos attiecībā pret sasniedzamajiem rezultātiem: sācis apgūt; turpina apgūt; apguvis; apguvis padziļināti. Vērtēšana 4.–12. klasē saglabājas – 10 ballu skalā.

IZM plānotie atbalsta pasākumi 2020./21.mācību gadā:

 • Nodrošināt plašam skolēnu lokam piekļuvi kvalitatīviem skaidrojošiem digitāliem materiāliem klātienes un attālināto mācību mērķiem: veidojot mācību saturu skaidrojošus video/virtuālās stundas, turpinot Tava klase aizsākto.
 • Piedāvāt tehnoloģiju pieejamības risinājumus (viedierīces, interneta pieejamības uzlabojumi, tiešsaistes nodarbību rīka nodrošināšana u.c.).
 • Izveidot un aprobēt integrētu modulāru mācību procesa atbalsta risinājumu, izveidojot integrētu mācību vidi skolu vajadzībām mūsdienīga mācību procesa atbalstam un pilnveidojot Skola2030 mācību resursu krātuvi un papildinot to ar plānošanas un sadarbības rīku skolotājiem.

Turpinās pašvaldību mācību jomu koordinatoru, mācīšanās konsultantu un mācīšanās konsultantu-ekspertu pirmsskolām un vispārējās izglītības iestādēm izglītošana. Notiks vebināri mācību jomu koordinatoriem.

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/no-1septembra-pakapeniski-1-4-7-un-10klases-sak-ieviest-jauno-macibu-saturu-un-pieeju/20200827_skola20301.pdf/20200827_skola20301.pdf

 

Lai sekmētu metodiskā atbalsta nodrošināšanu 2020./2021.m.g., piecu novadu (Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes) ietvaros darbojas desmit koordinatori astoņās mācību jomās. No Aknīstes novada izvirzīti 2 koordinatori, no Jēkabpils novada – 1, no Krustpils novada – 3, no Salas novada – 4.

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde 2020./2021.mācību gadam nominējusi un saskaņojusi ar Valsts izglītības satura centru sekojošus mācību jomu koordinatorus:

  Izglītības iestāde Pedagoga – mācību jomu koordinatora vārds, uzvārds Mācību joma
1. Salas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte”

Vita Šatohina

vitasatohina@inbox.lv

Pirmskola un sākumskola
2. Ābeļu pamatskola

Inese Pūcīte

 

inese878@inbox.lv

 

Pirmskola un sākumskola
3. Aknīstes vidusskola

Sarmīte Buholce

 

sarmitebuholce@gmail.com

 

Valodu
4. Salas vidusskola

Ingrīda Maurāne

 

ingrida29@inbox.lv

Valodu
5. Krustpils pamatskola

Maija Kīne

maijakine@inbox.lv

Sociālā un pilsoniskā
6. Aknīstes vidusskola

Līga Mažeika

lmazeika@inbox.lv

Tehnoloģiju
7. Krustpils pamatskola

Aivita Ķiploka

 

aivitakiploka@inbox.lv

 

Veselības un fiziskās aktivitātes
8. Salas vidusskola

Dace Ķiploka

 

tropa34@inbox.lv

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
9. Krustpils pamatskola

Guna Pusbarniece

 

guna68@inbox.lv

 

Matemātikas
10. Biržu pamatskola Jolanta Navenicka jolanta009@inbox.lv Dabaszinātņu

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde koordinē un atbalsta mācību jomu koordinatoru darbu.

26.augustā notika novadu mācību jomu koordinatoru sanāksme, kuras laikā tika izvirzīts mācību jomu koordinatoru darbības mērķis 2020./2021.m.g.:

sekmēt skolotāju sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un īstenošanai novadu izglītības iestādēs. (MJK sanāksmes protokols Nr.1 26.08.2020.)

Mācību jomu koordinatori :

 • savā administratīvajā teritorijā vada, virza, koordinē un atbalsta starp attiecīgajā mācību jomā iesaistītajiem mācību priekšmetu pedagogiem;
 • organizē jaunā mācību satura apspriešanu un ideju, priekšlikumu, jautājumu nodošanu mācību satura izstrādātājiem un sniedz atgriezenisko saiti. Apzina un popularizē labās prakses piemērus mūsdienīgas lietpratības izglītībai savā reģionā;
 • organizē daudzveidīgus pedagogu sadarbības veidus, konsultē un atbalsta pedagogus, identificējot iespējas un izaicinājumus un meklējot risinājumus pedagoģiskās prakses pilnveidei.

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv