VAKANCE | Zasas vidusskolas skolas pārzinis

Download PDF

Zasas vidusskola izsludina pieteikšanos uz skolas pārziņa (Zasas vidusskolā) vakanci – pilna slodze.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Vadīt skolas saimniecisko darbu
 2. Plānot, vadīt un kontrolēt tehnisko darbinieku darbu, nodrošinot saimniecisko darbu izpildi
 3. Nodrošināt skolas darbiniekus ar nepieciešamajiem materiāliem darbam
 4. Pēc nepieciešamības veikt sīkus saimniecības darbus un organizēt nelielus remontdarbus
 5. Sekot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanai skolā
 6. Veikt skolas materiālo vērtību uzskaiti, kontroli, piedalīties inventarizācijā
 7. Darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība un specifiskās prasības vismaz vidējā izglītība, vēlama darba pieredze saimnieciskā darba organizēšanā un vadīšanā

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences un prasmes

 1. Skolas saimniecisko darbu pārzināšana un izmaksu sastādīšanas prasme remontdarbiem, piedalīšanās remontdarbu veikšanā.
 2. Prasme plānot un organizēt savu darbu un tehnisko darbinieku darbu, atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem.
 3. Komunikācijas un sadarbības prasmes.
 4. Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.
 5. Prasme strādāt komandā.
 6. Spēja reaģēt uz skolas tehnisko darbu vajadzībām.
 7. Pašvērtējuma prasmes.
 8. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 9. Prasme strādāt ar biroja tehniku.
 10. Izpratne par tehnisko iekārtu rasējumiem.

Darba vietas adrese:

Zasas vidusskola, Zasa, Jēkabpils novads, LV- 5239

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas 577.00 €

Pieteikšanās amata vakancei: Pieteikumu un CV iesniegt līdz 2020.gada 22.septembrim (ieskaitot) elektroniski arnita.pore@jekabpilsnovads.lv, vai personīgi Zasas vidusskolā, Zasa, Jēkabpils novads, LV- 5239

Kontaktpersona – Zasas vidusskolas direktore A. Pore, tālr. 27 008 981

Zasas vidusskola


Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai
Pārzinis: Jēkabpils novada pašvaldība. Adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV–5202, reģistrācijas Nr. 90009116789, Tālr. 65220730, e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv     
Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv, Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv.
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.
Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija
Personas datu kategorijas: Pretendenti.
Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.
Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv