Klāt ir septembris!

Download PDF

Baltie mākoņi māj atvadas vasarai. Krāsaini āboli silda sānus saules staros. Ozolzīlēni glīti sakārto raupjās cepurītes. Baravikas lepni paceļ galvas zaļajās sūnās. Dzērves, rudens vēstneses, sauc: “Lai viss, ko jūs iemācīsieties, noder jums lielajā dzīves skolā! Lai izdodas!”

Ar 2020. gada septembri tiek uzsākta pilnveidotā mācību satura īstenošana pamatskolas 1., 4., 7. klasē un vidējās izglītības posmā – 10. klasē.

Lai sasniegtu valsts izglītības standartos noteiktos mērķus, izglītības iestādes ir nodrošinātas ar nepieciešamajiem resursiem mūsdienīgam mācību procesam, tostarp informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu.

Ja epidemioloģiskā situācija nepasliktināsies, izglītības process no 1. septembra tiek organizēts klātienē. Skolu direktori kopā ar pašvaldību nosaka kārtību, lai pēc iespējas mazinātu skolēnu un skolotāju inficēšanās riskus (tai skaitā skolēnu ēdināšanu, transporta nodrošināšanu uz/no izglītības iestādi u.c.). Klātienes mācību procesā visos izglītības līmeņos ir jāievēro nepieciešamie drošības pasākumi – jānodrošina savlaicīga informācija, jāievēro higiēna, personiskā veselības stāvokļa uzraudzība un distancēšanās.

Jēkabpils novada izglītības iestādes ir gatavas uzsākt jauno mācību gadu sakoptā un drošā mācību vidē. Pedagogi laipni aicina skolēnus aktīvi iesaistīties mācību darbā, interešu izglītības nodarbībās un projektu aktivitātēs.

Lai izdodas visiem veidot atbalstošu sadarbību!

Augstiem sasniegumiem un vērtīgām atziņām bagātu 2020./2021. mācību gadu!

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

 

Dignājas pamatskolā…

Jauno mācību gadu uzsākot, Dignājas pamatskolas skolotāju un darbinieku kolektīvs viesmīlīgi sagaidīs savus audzēkņus ar sakoptu apkārtni un izremontētām telpām.

Jaunāko bērnu grupu pirmsskolā iepriecinās izremontētā ģērbtuve, gaitenis un guļamtelpa.

Pamatskolas ēkā darbinieki veikuši kosmētisko remontu mācību telpās, iegādātas jaunas mēbeles ķīmijas, angļu valodas kabinetam un grāmatu plaukti skolas bibliotēkā, televizori 5-6 gadīgo grupiņā, angļu valodas, latviešu valodas un ķīmijas kabinetos, papildināta materiāli tehniskā bāze fizikas, mājturības un svešvalodu apguvei.

Šogad mācības uzsāks 66 audzēkņi, nokomplektētas 2 grupas pirmsskolā ar 25 bērniem: 2-4 gadīgo grupā -11, 5-6 gadīgo grupā -14.

1.-9. klasēs mācīsies 41skolēns, tajā skaitā, pirmajā klasē mācības uzsāks 8 bērni.

Īpaši esam domājuši par bērnu drošību. Vasaras periodā bērnu rotaļu laukumam ierīkots jauns žogs un izvietota otra smilšu kaste. Skolas teritorijā tiks uzstādītas 4 drošības kameras.

Dignājas pamatskolas direktore
Aelita Bērziņa

 

Zasas vidusskolā…

Visas vasara garumā Zasas vidusskolas kolektīvs ir uzcītīgi un neatlaidīgi strādājis, lai rudenī varētu atgriezties skolā, kurā ir daudz paveikts gan mācību procesa kvalitātes paaugstināšanā, gan skolas fiziskās vides uzlabošanā.

Veikti grozījumi Vispārējās pirmsskolas izglītības programmā, kā arī licencētas Pamatizglītības programma, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, Vispārējās vidējās izglītības programma, atbilstoši jaunajam, pilnveidotajam mācību saturam un pieejai. Šajā mācību gadā jaunā pieeja tiks uzsākta 1., 4., 7., 10.klasēs un turpināta pirmsskolā.

Pedagogi ir apmeklējuši un turpina apmeklēt profesionālās pilnveides kursus, lai jau no septembra varētu uzsākt kvalitatīvu jaunās pieejas īstenošanu mācību procesā. Tiek iegādāti mācību līdzekļi skolēniem, lai visi būtu nodrošināti ar nepieciešamo kvalitatīvām mācībām.

Pirmsskolas bērni un viņu vecāki Zinību dienā tiks sagaidīti jaunas, paplašinātās un renovētās telpās, kas iekārtotas atbilstoši pirmsskolas vajadzībām.

Domājot par izglītojamo drošību skolas telpās un teritorijā, ir veikts skolas ieejas kāpņu remonts, novēršot to slīdamību un ierīkojot kāpņu margas, kā arī nomainītas skolas galvenās ieejas durvis. Pašreiz tiek strādāts pie videonovērošanas kameru ierīkošanas un interneta tīkla sakārtošanas izglītības iestādē.

Ir renovēts skolas sporta stadions un labiekārtotas divas internāta telpas, veicot to grīdu nomaiņu un sienu krāsošanu.

Augusta beigās un septembrī skolas pedagoģiskais un tehnisko darbinieku kolektīvs intensīvi gatavosies noslēdzošajai skolas akreditācijas dienai septembra beigās, lai iepazīstinātu akreditācijas komisiju ar savu ikdienas darbu un sasniegumiem.

Zasas vidusskolas kolektīvs ir gatavs uzsākt jauno mācību gadu ar jauniem spēkiem, jaunām idejām un apņēmību tās realizēt! Ar nepacietību gaidām tikšanos ar saviem skolēniem un vecākiem klātienē!

Zasas vidusskolas direktore
Arnita Pore

 

Ābeļu pamatskolā…

Aizvadītais bija īpašs mācību gads, kurš prasīja gan no pedagogiem, gan audzēkņiem un viņu vecākiem spēju adaptēties gluži negaidītiem apstākļiem un mācību metodēm. Jācer, ka nākamais aizritēs bez tik nepatīkamiem pārsteigumiem, taču jau zināms, ka arī tas būs izaicinājumiem bagāts. Ābeļu pamatskolā no nākamā mācību gada 1., 4. un 7. klasē tiks realizēta kompetencēs balstītā izglītības programma, “jaunās vēsmas” tiks realizētas arī pirmsskolas grupās. Mācību plāni saskaņoti. Pedagogi pat atvaļinājuma laikā apguvuši jaunas zināšanas gan klātienes, gan neklātienes kursos, piedalījušies vebināros, paaugstinājuši savu kvalifikāciju. Gatavojoties valstī noteiktajām izmaiņām izglītības procesā, apzināta un izstudēta jaunā – kompetenču pieejā balstītā – mācību literatūra un darba metodika.

Nedrīkst nepieminēt arī darbu pirmsskolas grupā Brodos, kuras darbinieces pašaizliedzīgi strādājušas visu vasaru, izņemot atvaļinājuma laiku jūlijā. Līdz ar jauno mācību gadu tur tiks atvērta vēl viena grupiņa, tiek veikti nepieciešamie darbi, lai gan bērnudārznieki, gan pedagogi tur justos komfortabli un mazie varētu kāpt pa dzīves skolas pakāpieniem ar prieku.

Jau laikus sākti un arī pabeigti lielāki un mazāki remontdarbi. Bez steigas veikti darbi skolas iekštelpās, vecās skolas otrajā stāvā padomāts par muzeja telpām, bet vislielākais un redzamākais darbs bija auto stāvlaukuma asfaltēšana un kājceliņu bruģēšana.

Teksts un foto: Valdis Aleksandrovs

 

Rubeņu pamatskolā…

Jauno mācību gadu sagaidām optimistiski, bet arī ar nelielu piesardzību. Tiek domāts par mācību darba plānošanu, balstoties uz IZM direktīvām.

Jāteic skolas darbiniekiem pa vasaru nācies iespringt par to, vai varēs atsākt mācības klātienē. Neskatoties uz to, ir veikti labiekārtošanas darbi skolas apkārtnē , kā arī kosmētiskais remonts skolas elpās. Vērienīgi remontdarbi  patlaban notiek pirmsskolas  iestādē „Zelta sietiņš” ,kur tiek remontētas 5 – 6 gadīgo grupas telpas, kāpņu telpa, kā arī aktu zāle.

Pedagogiem šī vasara ir bijusi rosīga, jo ticis domāts  par to, kā pilnveidot mācību darbu, ja tas notiks attālināti un vienlaicīgi arī par to, kā plānosim  uz kompetenču pieeju  balstītu mācību procesu 1.,4.,7.klasē.

Skolotāji apmeklējuši kursus, iepazinušies ar interneta resursiem, lai pilnveidotu savas kompetences darbam jaunajā mācību gadā, un ar nepacietību gaidām tikšanos ar skolēniem jaunajā mācību gadā.

Rubeņu pamatskolas direktore
 Ilona Kantāne

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv