Paveiktie darbi pagastu pārvaldēs

Download PDF

Ābeļu pagastā…

Jūlija sākumā pabeigti jaunas ieejas izveides darbi pie pagastmājas. Veikta takas izveide ar invalīdu uzbrauktuvi. Ierīkots apgaismojums gar taciņu uz jauno ieeju. Demontēts vecais logs, izveidota jauna ieeja un ieliktas jaunas durvis. Uzstādīts jumtiņš, kas savienots ar blakus stikla sienu, lietus ūdeņu novadīšanai.

Nodoti darbi pie Ābeļu pamatskolas stāvlaukuma rekonstrukcijas un taciņas izveides no stāvlaukuma līdz skolas ieejai. Tika ierīkots apgaismojums gar stāvlaukuma nomali. Nobeigumā stāvlaukums tiks noasfaltēts.

Papildus apsekoti visi ceļi un izveidots saraksts ar problemātiskām vietām, kur nepieciešama papildus grants uzbēršana. Grants uzbēršana tika veikta jūlija mēnesī un veikta visu ceļu greiderēšana.

Atkārtoti veikts jaunu apkures katlu iegādes un uzstādīšanas iepirkums Ābeļu un Leimaņu pagastos. Sagatavoti līgumi par piegādi un uzstādīšanu, nobeiguma termiņš 30.09.2020.

Papildus noslēgts līgums ar SIA RONDO-V par logu nomaiņu jaunās ieejas fasādes pusē, lai varētu veikt visas ēkas fasādes krāsošanu, kas ved gar jauno ieeju. Krāsošanas darbus veiks SIA Idegra par summu EUR 2464,75. Darbus jānobeidz 20.08.2020.

Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 03.07.2020. lēmumu (protokols Nr.2020/15/3) par iepirkuma „Jēkabpils novada autoceļu virsmu atjaunošana ar divkārtu apstrādi”, jūlija mēnesī noslēgts līgums ar SIA „LV ROADS” par  autoceļu Nr.1-34 “Pīlādzis-Apsītes” 0-0.175 km; Nr.1-33 “Ŗadžusalas -Veldzes” 0.0-0.23 km un Nr.1-5 “Jaunrozes – Jēkabpils” 0.51-1.61 km Ābeļu pagasts,  virsmu atjaunošana ar divkārtu apstrādi. Līguma summa par minēto autoceļu virsmu atjaunošanu ar divkārtu apstrādi sastāda EUR 80’139,16. Būvuzņēmējam pilnīgu darbu izpilde un Objekta nodošana ekspluatācijā jāizpilda līdz 31.08.2020.

 

Dignājas pagastā…

  1. Ēkas “Zariņi” jumta un skursteņa remonts. Muzejtelpas “Laipa” kosmētiskais remonts.
  2. Estrādes kosmētiskais remonts, skatītāji soliem bojāto koka detaļu nomaiņa.
  3. Demontēts ūdenstornis Vandānu ciemā ar spridzināšanas metodi, jo tas nebija izmantojams un bija bīstams.
  4. 29. jūlijā noslēdzās darbi pie ūdenssaimniecības darbības efektivitātes uzlabošanas Vandānu ciemā. Tika izveidots grāvis, kur novadīt ūdens filtru skalošanas ūdeņus. Attīrīšanas iekārtās tika uzstādīts notekūdeņu plūsmas mērītājs.
  5. Turpinās ceļa Dignāja-Krustceles remontdarbi, kuri tiks pabeigti 2020. gada 31. augustā.
  6. Uzsākti darbi pie Veikala un Mārtiņu ielas Vandānu ciemā. Virsmu atjaunošana ar dubulto apstrādi. Darbu izpildes laiks – 2020. gada 31. augusts.

 

Dunavas pagastā…

Jūlija mēnesī tika pabeigta mājas “Oši” iekšējās kanalizācijas nomaiņa un notiek darbs pie ārējās sadzīves kanalizācijas tīkla izbūves un nomaiņas. Darbus veica SIA “Ošukalns”, kopējās remontdarbu izmaksas sastāda 14’726,74 EUR (bez PVN) un kvalitatīva būvprojekta izstrāde sastādīja 1500,00 EUR (bez PVN).

Pabeigta pamatu siltināšana mājām “ Puteņi” un “Tūjas”, mājai “Akācijas” tika veikta pamatu aizsargapmales atjaunošana, pabeigta arī atkritumu konteinera laukuma izveidošana . Kopējā darbu izmaksu summa sastāda 12107,02 EUR (bez PVN).

Dunavas skolai tika piešķirti līdzekļi Dunavas skolas jumta seguma remontam par summu 8055,02 EUR (bez PVN).

Dunavas pagasta katlumājai tika ierīkota apsardzes signalizācijas sistēma, kura reaģē uz kustību telpā, logu un durvju atvēršanu un aizvēršanu, darbus veica SIA “BNC” par kopējo summu 655,20 EUR.

Tika veikti asfaltbetona remontdarbi tiltam Eglaine par summu 2378 EUR (bez PVN), darbus veica SIA “LV ROADS”. Dunavas centrā tika remontētas un aizpildītas asfalta bedrītes.

Ir noslēgts līgums par ārējo elektrotīklu izbūvi Sudrabkalna ciemā ar SIA “AAO Projekts” par kopējo summu 32’854,88 EUR (bez PVN), darbi jāizpilda līdz 24. novembrim.

 

Kalna pagastā…

Veikta ceļu seguma atjaunošana ar drupinātu granti ceļam Kalnajāni – Skalbes 510 m3, ceļam Dzintari – Krūkliņi 70 m3, ceļam Dzintari – Desāres 30 m3, ceļam Upespriekulāni – Ziedi 190 m3, Mežzemes skola – Minsteri 40 m3. Darbus veica VAS Latvijas autoceļu uzturētājs. Kopējās izmaksas 18214, 37 EUR

Veikts sociālā dzīvokļa Dubultu ciemā mājā Vēsmās kosmētiskais remonts.

Dzīvojamajai mājai Dubultu ciema Salnās veikts ūdensvada un kanalizācijas stāvvada remonts, saremontēta lietus ūdens notekas sistēma.

Pabeigti būvdarbi Aleksandra Grīna parka izveidošanā. Turpinās darbi pie apzaļumošanas veikšanas.

 

Leimaņu pagastā…

Leimaņu pagasta pārvalde ir vienojusies ar SIA “TIMBER DREAM” par parka šūpoļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu pie Leimaņu tautas nama. Patreiz ir pabeigti šūpoļu atbalsta pēdu iebetonēšanas darbi. Aptuveni šūpoļu uzstādīšana varētu notikt laikā no 24.08. līdz 01.09.2020. Pakalpojuma izmaksas plānojas līdz 600 EUR.

Ir noticis iepirkums par apkures katla piegādi un uzstādīšanu Leimaņu pagasta pārvaldes katlu mājā. Par paredzētajiem darbiem noslēgts līgums ar SIA “Sedumi”. Darbi jāizpilda un katls jānodod ekspluatācijā līdz 28.08.2020 .

Pagasta pārvaldes telpās (mazā zāle) no 20.08.2020. kosmētiskos darbus uzsāks z/s “Priedītes”. Veicamo darbu izmaksas pēc tāmes sastāda 892,77 EUR. Darbus paredzēts izpildīt līdz 01.09.2020.

 

Rubenes pagastā…

SIA „LV ROADS” Rubeņu parkā veica ietvju un celiņu atjaunošanu, kā arī Rubeņu parka dīķa malas iztīrīšanu un tās apkārtnes sakārtošanas labiekārtošanas darbus .

Parkā notiek arī jaunu apstādījumu veidošana un esošo atjaunošana un regulāra kopšana.

Parkā saimniecības ēkai „Gulbju māja” nomainīts jumta segums, Bērza kapos uztaisīti jauni vārti, Slates sabiedriskajā centrā kāpnēm uztaisīts jauns lenteris.

Saimnieciskās darbības veicējs Edvīns Tolmanis veic apliecinājuma kartes izstrādi „Moču ielas atjaunošana 1,7 km garumā”, darbus jāveic līdz 28. augustam.

Rubeņu bērnudārzā vairākās telpās notiek kosmētiskais remonts, darbus veic SIA”Defass”, darbus jāveic līdz 27. augustam.

Jēkabpils novada pagastu pārvaldes

 

Zasas pagastā…

Atjaunots sporta laukums;

Veikta pirmsskolas grupu telpu paplašināšana un remonts;

Veikti daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas darbi gan mazāki, gan lielāki (mainīts ūdens un kanalizācijas stāvvads, pārmūrētas skursteņu galvas, laboti jumti, utt);

Pēc autoceļu attīstības programmas seguma atjaunošana ar drupinātu granti veikta ceļiem par 360 m3;

Uzlabots autoceļš Krustceles – Dignāja;

Nomainīts filtrējošais materiāls Zasas atdzelžotavas stacijās;

Turpinās darbi pie Zasas muižas parka labiekārtošanas;

 

Ar šī gada jūliju par Zasas komunālās saimniecības vadītāju strādā Andrejs Hotuļevs, darba telefons 25482463.

Lai pārvalde varētu efektīvāk strādāt mājokļu apsaimniekošanas darbos, lūdzam iedzīvotājus sakārtot savus īpašumlietu dokumentus.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus aicinām padomāt par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas darbiem nākamajam gadam un ar saviem priekšlikumiem apmeklēt iedzīvotāju sapūlci, kas plānota gada nogalē!

Vēlam sekmīgas skolas gaitas uzsākšanas Zasas vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem!

Lai veiksmīgs un radošs jaunais mācību gads!

Zasas pagasta pārvalde

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv