Sagatavoti un iesniegti 3 projekti LEADER projektu konkursā

Download PDF

Pamatojoties uz biedrības Lauku partnerība „Sēlija” izsludināto atklāto konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai Jēkabpils novada pašvaldība ir iesniegusi 3 projektus.

  1. “Drošības pasākumu nodrošināšana aktīvās atpūtas un kultūras aktivitātēs Jēkabpils novadā” – 2. mērķa “Sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un iedzīvotāju drošības palielināšanai” 4. rīcībā “Sakārtota un droša dzīves vide”. Projektā plānots iegādāties norobežojošas barjeras cilvēku plūsmas regulēšanai pasākumos Jēkabpils novada teritorijā. Plānotais ELFLA atbalsta apmērs ir 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas sastāda EUR 1036,80, projekta atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības kopējo līdzfinansējumu EUR 115,20.
  2. “Daugavas krasta atpūtas vietas izveide un labiekārtošana Jēkabpils novadā” – 5.mērķa „Atbalstīt kvalitatīvu kultūras dzīves un atbildīgas sabiedrības attīstību” 8. Rīcībā „Spilgta un apgarota dzīves vide”. Projekta apstiprināšanas rezultātā tiks izveidots stāvlaukums un uzstādīti labiekārtojuma elementi: velosipēdu novietošanas statīvi, laukakmens ugunskura vieta, galda un krēslu komplekti, atkritumu urnas, tualetes. Plānotais ELFLA atbalsta apmērs ir 90% , kas sastāda EUR 6563.05, pašvaldības līdzfinansējums EUR 1175,23.
  3. “Veselīga dzīvesveida veicinošas infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils novada Zasas ciemā” 3.mērķa „Atbalstīt dabas resursu mērķtiecīgu pielietojumu un veselīgu  dzīvesveidu” 6. rīcībā „Veselīga dzīves vide”. Projektā plānots uzstādīt žogu Zasas vidusskolas sporta laukumā. Plānotais ELFLA atbalsta apmērs ir 90% , kas sastāda EUR 7740.71, projekta atbalsta gadījum pašvaldības līdzfinansējums EUR 860.08.

Projekta iesniegšana ir noslēgusies 27. maijā, un ir zināms, ka kopumā ir iesniegti 16 projekti. Publiski pieejamais finansējums rīcībām kopumā – EUR 132 736.10, iesniegto projektu kopējais reģistrētais publiskais finansējums – EUR 164 374.90.

Līva Stašule,
Projektu speciāliste

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv