Mācību darbs novadu izglītības iestādēs – kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Download PDF

                     Vizuālās mākslas pedagogiem regulāri tiek nosūtīta jaunākā informācija par https://www.skola2030.lv/lv materiāliem, par iespējām skolotāju tiešsaistes mācībām, vebināriem,  prezentācijām, metodiskie materiāli attālinātai mācību procesa īstenošanai interešu izglītībā un labās prakses piemēri.

Vizuālās mākslas pedagogiem tika izsūtītas un apkopotas anketas, par šodienas mācību procesu.

Attālinātā mācību procesa pozitīvais.

Tiek sekmētas izglītojamo patstāvīgā darba iemaņas. Prasme patstāvīgi izlasīt un izprast uzdevumu. Pilnveidotas IT prasmes. Iespēja būt radošākiem. Mācīties plānot savu laiku.

Attālinātā mācību procesa negatīvā puse.

Pārslodzes risks vecākiem. Mākslas priekšmets ir specifisks ar to, ka ir daudz sīku nianšu, terminu, kurus reizēm grūti noformulēt  mazo bērnu vecākiem, tāpēc darbi tiek interpretēti pēc viņu izpratnes. Priekšmets no skolēna prasa vairāk radošuma, piepūles ,jo klātienē skolotājs varēja ieteikt padomu, pamācīt. To arī var saprast no skolēnu pašvērtējumiem. Daudz vairāk darba stundu nekā klātienē. Dažiem skolēniem ir ierobežoti materiāli uzdevuma izpildei.

Attālinātās mācīšanās grūtības.

Nav tieša kontakta ar bērniem, izpaliek tiešais demonstrējums…ir virtuālais! Uzdevumu teksta lēnā uztvere un nepilnīga izpratne. Grūtības izskaidrot, kas būtu jāuzlabo. Ne visi iesniegtie darbi ir kvalitatīvi, tas vairāk attiecās uz vecāko klašu skolēniem ( viņuprāt, galvenais ir vienkārši iesniegt ).

Uzdevumu izstrāde un noformēšana.

Tiek veikti atbilstoši mācību standartam. Uzdevumi ir dažādi, pildāmi gan nedēļas ietvaros, gan īsākā laika posmā. Uzskates materiālus, paraugdarbu foto ar komentāriem  nosūta WhatsApp,  uzdevumi.lv  vai e-klases pastā.

Resursu pielietojums.

E-klase, uzdevumi.lv., Zoom, Hangouts-tiešsaistes,  citi interneta resursi, darba lapas no VISC un nepieciešamības gadījumā telefoniski.

Saites, filmas.

Replay.lv-dokumentālās filmas un raidījumi par mākslu. Youtube.lv. Pintrest.com. www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali u.c.

Atgriezeniskā saite.

Eklase, Whatsapp.,Team., Padlet.com aptaujas, Kahoot testi, pašvērtējuma anketas, telefoniski.

Kontrole par skolēnu darba izpildi.

E-klase, Whatsapp. Vērojot skolēnu e-klases apmeklējumu. Telefonsarunas par neiesūtīšanas iemesliem.

Attālinātie mākslas  konkursi.

Ir skolas, kur šobrīd  skolēni tiek iesaistīti dažādos ar mākslu saistītos konkursos. Diemžēl,  ar skolēnu lielu darba apjomu, mēs nevaram cerēt uz  lielu aktivitāti.

Ieteikumi, lai mēs veiksmīgāk veiktu savu darbu.

Neturēt sveci zem pūra! Dalīties ar labās prakses piemēriem,  veiksmīgiem uzdevumiem,  mācību darba metodiskajiem paņēmieniem, skolēnu sasniegumiem uzdevumu veikšanā un informatīvajiem resursiem. Ļaut saviem skolēniem būt patstāvīgiem un radošiem, jo, neesot tiešā kontaktā, skolēni vairāk domā paši!

 

Lai mums visiem izdodas!

Paldies tiem kolēģiem, kuri komunicē savā starpā un dalās ar savu darba pieredzi!

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas

 koordinatore D.Ķiploka (Salas vidusskola)

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv