Jēkabpils novada iedzīvotājiem, kuri krīzes situācijā nevar nodrošināt savas pamatvajadzības, ir iespēja saņemt materiālu pabalstu

Download PDF

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, saskaņā ar 2020.gada 20.marta grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumos, Jēkabpils novada dome 2020. gada 8. aprīļa ārkārtas sēdē nolēma:

 1. Noteikt pabalsta krīzes situācijā apmēru 80,00 EUR apmērā mēnesī Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarētai vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas, sakarā ar COVID-19 izplatību, laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās ģimenei (personai), kura nevar nodrošināt savas pamatvajadzības.
 2. Ģimenei (personai), tai skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kuras aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam un kurai ir tiesības uz pašvaldības krīzes pabalstu, pašvaldība lēmuma 1.punktā noteikto pabalsta apmēru palielina par 50 EUR par katru bērnu.
 3. Par 1.punktā krīzes situāciju uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
 4. Jēkabpils novada Sociālais dienests trīs darba dienu laikā, pamatojoties uz personas iesniegumu, pieņem lēmumu piešķirt 1.punktā noteikto pabalstu krīzes situācijā, ja ģimene (persona) atbilst, kādam no šādiem kritērijiem:
  4.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, persona ir dīkstāvē bez pabalsta izmaksas, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u. c.);
  4.2. ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u. c.), ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm;
  4.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
 5. Piešķirtais pabalsts tiek izmaksāts trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu.
 6. Saistībā ar Covid-19 izplatību ģimene (persona) vienlaicīgi nevar saņemt Jēkabpils novada domes 26.11.2015. saistošo noteikumu Nr.13/2015 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” nodaļas pabalstu krīzes situācijā un lēmuma 1.punktā paredzēto pabalstu.
 7. Lēmuma 2.punkts stājas spēka ar dienu, kad Latvijas Republikas valdība pasludina normatīvo aktu par šāda veida atbalstu ģimenēm ar bērniem.

Iesnieguma veidlapa pieejama šeit >> .

Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv