Attālinātā mācīšanās Zasas vidusskolā

Download PDF
Aizritējušas divas nedēļas, kopš mācības Latvijas skolās notiek attālināti. Uzsākot mācības, informējām izglītojamos un vecākus, kādas darba organizācijas formas attālinātās mācīšanās laikā izmantosim. Galvenie komunikācijas veidi ir e-klase, e-pasts, portāls uzdevumi.lv, saziņa telefoniski, kā arī lietotne WhatsApp.

Uzdevumi un mācības tiek plānotas nedēļai, nevis katrai dienai, tādēļ izglītojamais pats plāno savu mācīšanos, izpilda pedagoga norādījumus, uzdevumus. Izglītojamam ir iespēja uzdot jautājumus, rakstot pedagogam e-klasē, e-pastā, zvanot darba laikā, kā arī vakara stundās. Konsultācijas pēc vajadzības sniedz arī atbalsta personāls.
Mūsu skolas pedagogi, kaut attālināti, bet ir līdzās un iesaistās, tiklīdz tas ir nepieciešams. Arī pedagogiem bija nepieciešams pārorganizēties uz mācībām, izmantojot dažādas platformas un tehnoloģiskos risinājumus. Šāda darba organizācijas forma no pedagogiem, bez šaubām, prasa ļoti lielu slodzi gan sagatavošanās procesā, gan darbu vērtēšanā.
Īpaša loma veiksmīga attālināta procesa nodrošināšanā ir vecākiem. Neapšaubāmi, vecāku atbildība šobrīd ir palielinājusies. Jo jaunāks izglītojamais, jo lielāks atbalsts no vecākiem nepieciešams. Vecākiem izaicinājums ir atrast līdzsvaru starp savu darbu un rūpēm par bērniem, atbalstot un palīdzot.
Noslēdzot pirmo attālinātās mācīšanās nedēļu, izsūtījām elektronisku aptauju izglītojamiem, vecākiem, pedagogiem, lai uzzinātu dažādu pušu viedokli. Rezultāti iepriecināja. Lielākā daļa aptaujāto izprot situāciju un meklē sev atbilstošākos rīcības plānus.
Šobrīd mēs – pedagogi, izglītojamie, viņu vecāki – esam vienā komandā, mācoties pielāgoties situācijai, daloties zināšanās un resursos, lai šajā situācijā nodrošinātu izglītību mūsu bērniem. Ir ļoti svarīgi katram saprast, ka attālinātā mācīšanās nemaina darba režīmu, mainās tikai darba organizācijas forma. Mācības attālināti nav brīvdienas. Ir jāmācās, un tā ir visu mūsu atbildība – gan pedagogu, gan izglītojamo, gan izglītojamo vecāku.
Aicinām gan vecākus, gan izglītojamos nepieciešamības gadījumā sazināties ar pedagogiem, atbalsta personālu, skolas vadību.
Emocionālā puse pašlaik ir vissvarīgākā.Tādēļ mums visiem ir ļoti nepieciešams saglabāt iekšējo mieru un citam citu atbalstīt. Lai visiem kopā izdodas!
Direktores vietniece izglītības jomā Inga Bartuseviča
K.Sēļa foto
Attālinātais mācību process Zasas vidusskolā – aptaujas rezultāti
Kā jau tika minēts, pēc pirmās attālināto mācību nedēļas gan 5.-12. klašu skolēni, gan arī vecāki un skolotāji atbildēja uz aptaujas jautājumiem par to, kā izdevies mācību process. Aptaujā piedalījās 68 skolēni, 33 vecāki un 18 skolotāji.
Lielākā daļa aptaujāto atzinuši, ka pirmajā attālināto mācību nedēļā kopumā veicies labi (61.2% skolēnu, 78.8% vecāku, 66.6% skolotāju). Vairums skolotāju (72.2%) novērtē skolēnu iesaistīšanos mācību procesā kā pietiekami aktīvu. Vairums skolēnu (76.1%) uzskata, ka kopumā paši varējuši tikt galā ar mācībām, tomēr vecāki nav tik optimistiski – tikai nedaudz vairāk kā puse (51.6%) uzskata, ka bērni varēja tikt galā paši. Kā mācību priekšmeti, kuros bijusi nepieciešama vislielākā palīdzība, skolēnu atbildēs dominē matemātika (57.4%), kam piekrīt arī gandrīz puse vecāku (42.4%); tālāk skolēni nosaukuši krievu valodu (14.7%) un ķīmiju (11.8%), savukārt vecāki minējuši angļu valodu (33.3%), latviešu valodu (21.2%) un krievu valodu (18.2%). Nepieciešamo palīdzību uzdevumu izpildei skolēni visvairāk saņēmuši no ģimenes (23.2%), mācību grāmatām (21.9%) un internetā (21.9%), tam piekrīt arī vecāki (attiecīgi 28.7%, 21.8% un 18.4%). Biežāk izmantotie saziņas līdzekļi ir e-klase (48.1% skolēnu, 41.4% vecāku un 34% skolotāju), kā arī telefons (42.5% skolēnu, 50% vecāku un 26.4% skolotāju, īpaši uzsverot arī WhatsApp iespējas – 24.5% skolotāju). Vislielākās grūtības, mācoties attālināti, skolēniem sagādāja tas, ka bijis pārāk liels uzdotā darba apjoms (37.3%), pārāk sarežģīti uzdevumi (20.9%) un grūti piespiest sevi patstāvīgi mācīties (18.2%). Vecākiem vislielākās grūtības sagādāja tas, ka pietrūka laika sniegt pietiekamu atbalstu bērnam (31%) un grūti motivēt bērnus patstāvīgi mācīties (28.6%), bet pārāk lielu uzdotā darba apjomu atzīmējuši tikai 11.9% vecāku. Savukārt skolotāji kā lielākās grūtības atzīmējuši to, ka daudz laika patērējuši, gatavojot atbilstošus mācību materiālus (17.6%) un izskatot skolēnu atsūtītos darbus (14.7%), kā arī to, ka neizdevās panākt, ka pilnīgi visi skolēni iesaistās mācību procesā (14.7%). Kā personīgos ieguvumus skolēni visvairāk nosauc iespēju mācīties sev vēlamā laikā un tempā (33.8%), ko kā pozitīvāko nosaukuši arī 29.8% vecāku, savukārt skolotāji kā pozitīvākos ieguvumus nosaukuši jauniegūtas zināšanas par daudzām jaunām iespējām un mācību materiāliem savā mācību priekšmetā (18.2%), kā arī jaunu prasmju apgūšanu (16.9%). Uz jautājumu, ko ieteiktu mainīt, lai attālinātā mācīšanās izdotos vēl labāk, vairums skolēnu aicina neuzdot tik lielu darāmo darbu apjomu un samazināt darbu grūtības pakāpi. Skolēnu vecāki sagaida precīzu informāciju par skolēniem paveicamajiem darbiem, kā arī informāciju par to, vai bērni izpilda uzdevumus. Skolotāji, kuri arī paši vēl mācās, kā strādāt attālināti, ir gatavi radoši darboties tālāk un ļoti cer, ka skolēnu interese un aktivitāte nenoplaks, attālinātajam mācību procesam turpinoties!
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv