Kā veicas Ābeļu skolā?

Download PDF

Aizvadīta otrā attālināto mācību nedēļa. Pirmā bija kā iešūpošanās neierastajam mācību ritmam un apstākļiem, bet nu darbs uzņēmis nopietnus apgriezienus. Kā veicies Ābeļu pamatskolas pedagogiem, audzēkņiem un arī audzēkņu vecākiem?

Pedagogi paveikuši milzīgu darba apjomu, gan uzdevumus gatavojot, gan skolēniem un arī viņu vecākiem skaidrojot, kā ar mācībām tikt galā, kā izpildītos uzdevumus nosūtīt skolotājiem, kā optimāli izstrādāt un ievērot dienas režīmu. Īpaša uzmanība pievērsta saziņas un datu drošībai, izvēlēti droši saziņas veidi. Piemēram, saziņa un konsultācijas notiek telefoniski, parasti sazvanoties, telefoniski vai datorā ar WhatsApp palīdzību vai MS TEAMS vidē. (N.B.! Izmantojot dažas citas populāras saziņas aplikācijas, pastāv liels risks datoru vai viedierīci inficēt ar ļaunprogrammatūru! Izglītojamie un viņu vecāki, kā arī pedagogi par to ir brīdināti.) Un jāteic, ka skolēni iespēju sazināties ar skolotājiem izmanto ar prieku, jo īpaši pārrunas ar “saredzēšanos”. Liels prieks arī par vecāku atbalstu – ne viens vien apvaicājies, kā šajā neierastajā situācijā varētu skolai palīdzēt, bet jo daudzi gan elektroniski, gan telefoniski teikuši labus, atbalstošus vārdus skolotājiem.

Lai labāk apzinātos iespējamās problēmas, notikušas sarunas gan ar vecākiem, gan ar audzēkņiem, izveidotas elektroniskas aptaujas anketas un apkopoti tajās rodamie rezultāti. Anonīmi anketēti 1.–4. kl. audzēkņu vecāki (anketā iekļauti arī jautājumi, kuros vaicāts arī skolēnu viedoklis), 5.–9. kl. vecāki un skolēni. Vidēji mācībām dienā veltītas 4–5 stundas, taču pēc dažām atbildēm nojaušams, ka šajā laikā ieskaitīts laiks no mācīšanās uzsākšanas līdz beigām, neatskaitot laiku, kas pa starpu veltīts citām nodarbēm, vai arī pildīts visai nedēļai uzdots uzdevums. Apkopojot anketēšanā gūtos datus, gūts priekšstats par to, ar kādām grūtībām saskaras gan izglītojamie, gan viņu vecāki, un jāteic, ka šīs problēmas lielākoties ir vienkārši risināmas, kas arī tiek operatīvi darīts.

Spriežot pēc atbildēm, 5.–9. kl. skolēnu grupā problēmu ar uzdotā tēmas sapratni un skolotāju darbību un atsaucību mācību procesā nav. Dažkārt problēmas radušās IT izmantošanas iespēju nepārzināšanas dēļ, kā arī laika plānošanu. Mācībām izglītojamie atvēl vidēji 4 stundas dienā, kas ir pat mazāk, nekā mācoties klātienē un pildot mājasdarbus. Arī vecāki teic, ka attālināto mācību plāns un saziņas sistēma ar skolu ir saprotama (vien daži to izprot daļēji). Viens respondents paudis, ka uzdevumu izpratnei nepieciešama speciālista palīdzība. Vienā atbildē minēts, ka ir problēmas ar laika plānošanu, divās, ka slodze tomēr par lielu. Ir arī vēlmes par tehnisko līdzekļu piešķiršanu uz attālināto mācību laiku.

Gandrīz visi 1.–4. kl. audzēkņu vecāki teic, ka uzdevumus un “spēles noteikumus” (t.i., saziņas sistēmu) saprot, turpretī gandrīz pusei bērnu nepieciešami papildu paskaidrojumi. Un, protams, bērnus dara skumjus, ka nevar apmeklēt skolu un tikties ar draugiem. Taču, lai gan ir daži izņēmumi, vecāki izprot krīzes situācijas nopietnību un dara visu, kas iespējams, lai bērns apgūtu paredzēto mācību vielu.

Dažkārt vecāki uzskata, ka pilda skolotāju pienākumus, jo cenšas bērnam ko iemācīt. Tā ir pārprasta loma. Vecākiem nav jākļūst par skolotājiem! Ja bērnam radušās grūtības ar kāda uzdevuma pildīšanu, ir konsultācijas, kas iespējamas, izmantojot gan datoru, gan tālruni. Vecākiem ir vien jāparūpējas par to, lai bērns mācītos un savlaicīgi pildītu uzdoto. Gadījumā, ja rodas kādi tehniski sarežģījumi vai problēmas bērna veselības vai ģimenes apstākļu dēļ, par to jāziņo klases audzinātājam. Jā, protams, bērnam vienkāršāk lūgt padomu vai kaut ko pajautāt mātei vai tēvam, nekā zvanīt skolotājam, un, protams, vecāku padziļināta iesaistīšanās bērnu mācību procesā ir atbalstāma, taču, ja vecākam šā iemesla dēļ rodas grūtības, diskomforts, arī viņam ir pieejamas skolas psihologa konsultācijas.

Vēlreiz jāatgādina, ka uzdevumi galvenokārt tiek veidoti visai nedēļai ar norādēm, kad tiek gaidītas vēstules ar izpildītajiem darbiem. Pareizi plānojot mācībā veltāmo laiku, arī mācību slodze nebūt nav pārāk liela, kā tas var šķist, ja visus uzdevumus mēģina izpildīt vienā dienā. Pārskatot “E-klasē” uzdoto, nav konstatējams tāds darbu apjoms, kas varētu radīt izglītojamajam pārslodzi. Savukārt, lai darba grafiku būtu iespējams izplānot optimāli, uzdevumi ir laikus jāsaņem. Starp citu, to, kad audzēkņi un vecāki ielūkojas “E-klasē”, skolotāji redz! Ja kāds par mācībām neliekas ne zinis, klases audzinātājs un vajadzības gadījumā arī sociālais pedagogs un psihologs ar šādu audzēkni sazinās, pārrunā esošo vai iedomāto problēmu un mudina strādāt.

Īpašs darbs notiek ar izglītojamajiem, kas zinības apgūst pēc speciālām programmām. Pedagogi ar viņiem regulāri sazinās un ir izveidojuši īpašu, individuālu mācību plānu. Notiek regulāras konsultācijas par pildāmajiem uzdevumiem un apgūstamo mācību vielu. Nepieciešamības gadījumā šie bērni mācās tiešsaitē ar skolotājiem, tādējādi jebkurā brīdī saņemot padomu, domu gājiena ievirzi vai uzmundrinājumu.

Pirmsskolas grupu Brodos apmeklē 2–3 bērni, kuri atbilst valsts noteiktajiem kritērijiem PII apmeklēšanai. Bērnu vecākiem izveidoti “E-klases” konti, un bērnudārzu neapmeklējošajiem mazajiem bērnudārzniekiem audzinātājas sūta dažādus mācību materiālus. Ļoti nopietns attālinātas izglītošanas darbs tiek veikts 5–6 gadus veco bērnu grupā. Šie audzēkņi gatavojas kļūt par skolēniem, un viņiem tiek sūtītas darba lapas, kas jāaizpilda, tiek doti dažādi uzdevumi. Skolotāja saņem un pārlūko pirmsskolēnu veikumus un regulāri sazinās ar audzēkņu vecākiem un audzēkņiem, kā arī rosina bērnu piespiedu būšanu mājās neuztvert kā dīklaiku, kad var atļauties neko nemācīties un neattīstīt prasmes.

Ābeļu pamatskolas cilvēki saprot, ka šis laiks nav vienkāršs nevienam. Taču jācenšas to pārvērst par jaunu tehnoloģiju un izziņas avotu apguves, tolerances un savstarpējās sapratnes attīstīšanas iespēju, uz ko tiek mudināti gan audzēkņi, gan viņu vecāki, gan arī pedagogi. Darbojoties kopā, viss izdosies!

Valdis Aleksandrovs

5. aprīlis. Daugava pie Kaupres pilskalna, kas atrodas iepretī Ābeļu pamatskolai. Lai vai kas notiktu, upe plūst un plūdīs. Un gluži tāpat turpina ritēt arī mācību process Ābeļu pamatskolā. FOTO: V. Aleksandrovs

Arī pirmsskolēni turpina apgūt zinības un attīstīt nepieciešamās prasmes. Kas un kā apgūts, pārbauda skolotāja. Lūk, pāris mājās veidotie pirmsskolnieku darbi.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv