Ābeļu pamatskolā – bez aizķeršanās!

Download PDF

Ābeļu pamatskolā attālināto mācību process notiek bez aizķeršanās – pedagogi šai situācijai sagatavojušies labi.

Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ arī Ābeļu pamatskolā mācības notiek attālināti, un vismaz pagaidām šķiet, ka ar attālinātu zinību apguvi viss ir un arī būs kārtībā. Tas – pateicoties milzīgajam darbam, ko skolēnu brīvlaikā ieguldījuši pedagogi, kā arī izglītojamo un viņu vecāku atbildīgajai attieksmei un sapratnei pret valstī līdz šim nebijušo situāciju.

Tehniskais nodrošinājums un prasmes

Lai sekmīgi nodrošinātu attālinātu mācību procesu, nepieciešams mūsdienīgs tehniskais nodrošinājums. Diemžēl valstī ne visiem audzēkņiem (un arī pedagogiem) tāds bija pieejams. Jau laikus, gatavojoties neierastajai situācijai, aptaujāti gan skolas audzēkņu vecāki, gan pedagogi. Pedagogu attālinātam darbam nepieciešamie tehniskie līdzekļi rasti skolā, problēmas, kas radušās dažiem izglītojamajiem, tiek risinātas.

Darbs attālinātas apmācības režīmā nav iedomājams bez prasmēm lietot mūsdienu programmnodrošinājumu un dažādu IT platformu piedāvātās iespējas. Šajā ziņā jāsaka liels paldies skolas direktoram Jurim Gaigalam, kurš jau vairākus gadus rīkojis “vietēja mēroga kursus” pedagogiem, informējot par jaunākajām saziņas iespējām internetā, gan mācot tās izmantot. Audzēkņiem šādas zināšanas tiek sniegtas datorzinību stundās, un viņi spēj konsultēt arī savus vecākus, taču, ja rodas nepieciešamība, J. Gaigals allaž gatavs atbildēt uz dažādiem jautājumiem par mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamajām iemaņām.

Pavasara brīvlaikā izstrādāta kārtība, kādā Ābeļu pamatskolā notiks attālinātā apmācība, saziņa un atgriezeniskā saite ar izglītojamajiem. Pirms mācību atsākšanās pēc pavasara brīvlaika rīkoti “lielie manevri”, kuru laikā pārbaudītas gan mācībspēku prasmes un tehniskās iespējas piedalīties tiešsaistes saziņā, gan gatavība elektroniski (tostarp video veidā!) veidot uzdevumus un kontroldarbus, interneta vidē sazināties ar audzēkņiem un realizēt atgriezenisko saiti.

 

Mācību procesa organizācija

Mācību stundas notiek atbilstoši stundu un konsultāciju sarakstam.

Skolēnam ir iespējams uzdot skolotājam jautājumu par uzdoto tēmu E-klases pastā. Skolotājs sniedz atbildi rakstiski vai tiešsaistē ar skolēnu vietnē MS TEAMS.

Komunikācija notiek E-klases pastā, kā arī vietnēs Soma.lv, Uzdevumi.lv un MS TEAMS; saziņa notiek arī WhatsApp grupās.

Uzdevumi tiek uzdoti E-klasē, kur skolotājs iepriekšējā vakarā ieraksta uzdoto nākamajai dienai. Skolēns pats vai kopā ar vecākiem plāno savu darbu un veic uzdotos darbus, kad tas iespējams, nekavējot norādītos darba nodošanas termiņus. Norādītajā termiņā skolēns E-klasē atsūta skolotājam veikto uzdevumu, skolotājs to pārbauda un E-klasē fiksē vērtējumu.

Skolēna iesaistīšanās attālināto mācību procesā tiek uzraudzīta. Ja skolēns neiesaistās mācību procesā, skolotājs par to ziņo klases audzinātājam, kurš sazinās ar izglītojamā vecākiem un noskaidro iemeslu. Nepieciešamības gadījumā darbā ar izglītojamo tiek iesaistīts sociālais pedagogs un/vai psihologs. Ja skolēns ir saslimis vai mācību procesā nav iesaistījies citu attaisnojošu iemeslu dēļ, vecākiem šis fakts jāpaziņo klases audzinātājam.

Direktora vietniece Dace Kalniņa-Aleksandrova skaidro: “Skolotāji izstrādājuši un attīstījuši dažādas idejas, kā attālināto mācību procesu padarīt gan rezultatīvu, gan arī aizraujošu. Visi mūsu kolektīva darbinieki labprāt ar savām idejām dalās un cits citam palīdz. Pašu idejas un citviet pamanītās novitātes tiek apkopotas skolas datu mākonī, kur piedāvātais pieejams visiem pedagogiem. Sapulces notiek gan klātienē, gan attālināti – izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas. Skolotāji plāno kopīgus uzdevumus, kuros vērtējums tiek sniegts vairākos mācību priekšmetos, un tādējādi vēl jo vairāk tiek realizēta kompetenču pieeja mācību procesā.

Ja skolēnam vai vecākiem rodas neskaidrības vai tehniskas problēmas, jāsazinās ar klases audzinātāju. Tehniskas problēmas aktīvi palīdz risināt skolas direktors J. Gaigals.

Tiem audzēkņiem, kuriem tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams pildīt uzdevumus ar interneta starpniecību, skolas vestibilā tiek nodrošinātas nedēļas uzdevumu lapas, pēc kurām vecāki atbrauc uz skolu.

N.B.! Iespējams, kādam var šķist, ka bērnam tagad ir pārāk liela mācību slodze, taču faktiski nav tā, ka mācību apjoms būtu kļuvis neadekvāti liels! Šāds šķitums var rasties tāpēc, ka nu tas darba apjoms, kas parasti gluži nemanāmi veikts skolā, nu jāpaveic mājās. Ja kāds bērns pie uzdevumiem nosēž visu dienu no rīta līdz vakaram, tad jāizvērtē darba intensitāte un tas, cik laika tiešām tiek veltīts mācībām, cik – dažādām blakus nodarbēm. Un vēl – vecākiem un arī pašiem skolēniem vēlreiz atgādinu, ka jāpievērš uzmanība uzdevumu izpildes termiņiem. Iespējams, izglītojamais mēģina vienā dienā paveikt uzdevumus, kas visi būtu jāizpilda vairāku dienu vai pat nedēļas laikā! Tas ir jautājums par uzdevumu un to izpildes nosacījumu uzmanīgu izlasīšanu un sava laika plānošanu.

Ja patiešām rodas grūtības ar uzdevumu pildīšanu, vecākiem jāsazinās ar klases audzinātāju. Lietotnē WhatsApp izveidota atbalsta grupa, kurā audzēkņiem un vecākiem palīdzību sniedz sociālais pedagogs un psihologs.

Attālinātās apmācības procesā aktīvi tiek iesaistīti arī skolotāju palīgi un pagarinātās dienas grupas pedagogi, kas gatavi palīdzēt. Atbilstoši tiek strādāts arī ar audzēkņiem, kuriem ir mācību traucējumi.

Var teikt, ka pirmajā attālināto mācību nedēļā Ābeļu pamatskolā izglītošanas process norit bez aizķeršanās. Jāpiebilst, ka šādā situācijā saskatāms arī kas pozitīvs. Piemēram, gan audzēkņi, gan arī pedagogi daudz straujāk un intensīvāk, nekā tas būtu noticis ikdienišķos apstākļos, apgūst jaunas tehnoloģijas un saziņas iespējas; gan pedagogiem gan izglītojamajiem rodas daudz jaunu, inovatīvu ideju, kas vēlāk būs izmantojamas mācību procesā arī pēc ārkārtas situācijas izbeigšanas. Pozitīvi un arī vēlākajā dzīvē noderīgi ir tas, ka skolēni mācās novērtēt savas spējas un iespējas un plānot savu laiku. Turklāt – gribot negribot – audzēkņi apgūst arī vēstuļu rakstīšanas kultūru un elektroniskās saziņas ētikas normas.”

 

Arī pirmsskolnieki mācās attālināti!

Gluži kā lielie bērni, arī pirmsskolas 5–6 gadus vecie izglītojamie mācās attālināti. Viņiem speciāli sagatavoti uzdevumi, kurus bērni kopā ar vecākiem pilda. Tiek nodrošināta atgriezeniskā saite, konsultācijas, sarunas ar vecākiem.

Pirmsskolas grupu Brodos patlaban apmeklē trīs bērni, kuriem patiešām nav iespējams palikt mājās un kuriem nav bijusi saskare ar ārzemēs pabijušiem vai inficētiem cilvēkiem. Šo bērnu vecāki regulāri aizpilda nepieciešamos dokumentus, grupiņā tiek ievēroti nepieciešamie drošības pasākumi.

 

P.S. Novārtā nav atstāta arī interešu izglītība – arī darbs ar pulciņiem notiek attālināti. Piemēram, Runas mācības pulciņa bērni meklē un apgūst dzejoļus, kurus varētu runāt no skatuves skolas 180 gadu jubilejas pasākumā – cerams, ka jubilejas svinības tomēr notiks!

Valdis Aleksandrovs

Bērnudārza grupu Brodos apmeklē vien tie bērni, kurus nav iespējams pieskatīt mājās un kuriem nav bijusi saskare ar ārzemēs pabijušiem vai inficētiem cilvēkiem. Grupiņā tiek ievēroti nepieciešamie drošības pasākumi.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv