Par izmaiņām mācību procesa norisē

Download PDF

No 23. marta  mācības skolās notiek attālināti. Tie ir jauni izaicinājumi, jaunu mācību formu meklējumi un risinājumi.

Mēs visi – pedagogi, skolēni, vecāki, pašvaldības – gūstam jaunu pieredzi, kā organizēt mācības citādi.

 • Izglītības iestādes paredzējušas, ka ar skolēniem kā saziņas līdzekļi tiks izmantoti: informācija tiešsaites skolvadības sistēmās – eklase, mykoob, telefoniska saziņa, epasts, sociālie tīkli u.c. Ja tas nav iespējams, mācību materiāls tiks nodrošināts arī papīra formātā.
 • Izglītības iestādes ir pārstrukturējušas mācību stundu plānojumu. Skolēniem būs nodrošināta piekļuve nedēļas plānojumam, attīstot pašvadītas mācīšanās prasmes un izplānojot sev vēlamo mācīšanās veidu.
 • Mācību satura nodrošinājumam kā pamatplatformas paredzēts izmantot uzdevumi.lv, soma.lv, zvaigzne.maconis.lv, https://www.skola2030.lv/lv, kā arī citas platformas un rīkus, kurus līdz šim jau lieto mācību procesā.
 • Atgriezeniskās saites sniegšana paredzēta dažādos veidos: tūlītēja ( pēc konkrētajā dienā uzdotā materiāla), tiešsaistes (darbojoties kādā no platformām noteiktā laikā), plašāka nedēļas beigās. Tā  sniegs informāciju, vai skolēniem ir skaidri un saprotami skolotāja norādījumi, vai ir piekļuve nepieciešamajiem mācību materiāliem, kāds atbalsts vēl nepieciešams.
 • Skolas darbību koordinē skolas vadība, sniedzot atbalstu skolotājiem, pārbaudot tiešsaites skolvadības sistēmu ierakstus un atbildot vecākiem uz neskaidrajiem jautājumiem.
 • Attālinātajā mācību procesā iesaistīts arī atbalsta personāls.
 • Šajā periodā plānota skolēnu mācību snieguma vērtēšana.
 • Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi vadlīnijas attālinātā mācību procesa īstenošanai, kas ietver būtiskus ieteikumus skolām un skolotājiem –https://izm.gov.lv/lv/, https://visc.gov.lv/.
 • Nozīmīga loma veiksmīga attālinātā mācību procesa nodrošināšanā ir vecākiem. Īpaši vecāku atbalsts būs nepieciešams pirmsskolas un sākumskolas posma bērniem.
 • Interešu izglītības programmas mācību process klātienē tiek pārtraukts. Arī tas ir organizējams attālināti. Audzēkņiem būtu uzdodami patstāvīgi darbi, kas veicami līdz noteiktam laikam, saskaņā ar viņu individuālajām interesēm un vajadzībām.
 • Lai veiktu monitoringu un sniegtu vienotu informāciju ministrijām un valsts iestādēm par pirmsskolas izglītības iestāžu darbību pašvaldībās un bērnu skaita izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādēs, Latvijas Pašvaldību savienība sagatavojusi anketu. To katru nedēļu pirmdienās un ceturtdienās ir jāaizpilda un jānosūta LPS un Jēkabpils novada Izglītības pārvaldei.
 • Izglītības iestādes par mācību procesu attālināti informē Izglītības pārvaldi.

>> Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai
(metodiskie ieteikumi valsts noteiktās ārkārtas situācijas laikā).
>> Skolotājiem par mācību plānošanu un norisi attālināti (ārkārtas situācijas laikā).
>> Kā skolai un skolotājam organizēt attālināto mācīšanos?
(projekta Skola 2030 ieteikumi skolotājiem – video)
>> Vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti (ārkārtas situācijas laikā).

Kontakti saziņai –

Izglītības pārvaldes vadītāja – Anda Ķiploka

65220736 anda.kiploka@jekabpilsnovads.lv

Galvenā speciāliste izglītības jautājumos – Rainelda Muižniece

65220737 rainelda.muizniece@jekabpilsnovads.lv

Grāmatvede – Ženija Bezdele

65220736 zenija.bezdele@jekabpilsnovads.lv

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv