Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Download PDF

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums: 23.01.2020.

Paredzētās darbības nosaukums: Atklāta derīgo izrakteņu ieguve virs un zem gruntsūdens līmeņa 4,948 ha platībā, bez gruntsūdeņu pazemināšanas un atsūknēšanas.

Iesniedzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ošukalns” Reģ. Nr. 454030003353

Paredzētās darbības norises vietas adrese: Jēkabpils novads, Leimaņu pagasts, īpašums „Dzelzīši” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76740030017.

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā: Neatrodas.

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā: Neatrodas.

Informācija par paredzēto darbību: Tiek paredzēta derīgo izrakteņu – smilts-grants un smilts ieguve ar ekskavatoru vai frontālo iekrāvēju virs un zem pazemes ūdens līmeņa 4,948 ha platībā. Gruntsūdeņu atsūknēšana un novadīšana nav paredzēta. Iegūto materiālu pēc izcelšanas paredzēts apstrādāt (šķirot un drupināt).

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta  Daugavpils  reģionālajā  vides  pārvaldē  Raiņa  ielā  28,  Daugavpilī,  LV  5401, elektroniski  daugavpils@vvd.gov.lv.

Valsts vides dienests

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv