Tiek organizēti 3 bezmaksas kursi Jēkabpils novada izglītības darbiniekiem

Download PDF

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, Jēkabpils novada skolu skolotājiem un atbalsta personālam tiek organizēti 3 veidu bezmaksas profesionālās pilnveides programmas kursi:

1. 2020. gada 6. un 13. martā, plkst. 13.00 – 18.00,  Zasas vidusskolā –

    “Individuāla un grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids izglītībā”.

Programmas mērķis: pilnveidot vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu izpratni par skolēnu konsultēšanu izglītības vidē, tās pamatprincipiem un uzdevumiem, kā arī pilnveidot konsultēšanas prasmes priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Apjoms – 12 stundas, noslēgumā pedagogi saņem apliecību.

 

2. 2020. gada 7. un 28. februārī, plkst. 12.00 – 17.00, Jēkabpils novada sēžu zālē-

     “Atbalstoša mācību vide- resurss izglītībā”.

Programmas mērķis: sekmēt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu izpratni par atbalstošo mācību vidi kā būtisku resursu izglītībā 21. gadsimtā, lai veicinātu mijiedarbību ar izglītojamajiem, tādējādi mazinot vai novēršot vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. Apjoms – 12 stundas, noslēgumā pedagogi saņem apliecību.

 

3.   2020. gada 3. un 24. februārī, plkst. 13.00 – 18.00, Zasas vidusskolā –    

          “Pedagoga kompetence un efektivitāte mūsdienu pedagoģiskajā realitātē”.

Programmas mērķis: pilnveidot vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu kompetenci un efektivitāti izglītojamo līdzdalības veicināšanai pedagoģiskajā procesā, tādējādi mazinot vai novēršot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Apjoms – 12 stundas, noslēgumā pedagogi saņem apliecību.

Uz kursiem – iepriekšēja pieteikšanās!

Kontaktinformācija:

Gita Ratniece – projekta koordinatore

tel. 26342306
e-pasts: gita710@inbox.lv

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv