Ceļš paliek ceļš, dažādība tikai gājējos. (Reinis Kaudzīte)

Download PDF

Ir sācies jaunais mācību gads. Atskaites punkts, lai izvērtētu pagājušajā mācību gadā paveikto.

2018./2019.m.g. Jēkabpils novada Izglītības pārvalde izvirzīja pamatdarbības  prioritātes:

  • atbalsta nodrošināšana jaunās pieejas sagatavošanai pirmsskolas izglītībā,
  • vispārējās izglītības kvalitātes paaugstināšanu,
  • atbalstu interešu izglītības un valstiskās audzināšanas īstenošanai.

Saskaņā ar starpnovadu sadarbības līgumiem Jēkabpils novada Izglītības pārvalde veic metodisko pārraudzību arī Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu izglītības iestādēs.

Kā jau katru gadu augustā notika izglītības iestāžu ikgadējā apsekošana par gatavību uzsākt jauno mācību gadu.

Mācību gada laikā kopīgi ar pedagogiem, atbalsta personālu, izglītības iestāžu vadītājiem, pašvaldībām un citām organizācijām tika meklētas atbildes uz jautājumiem par pilnveidotu izglītības saturu un pieeju. Kāda ir kvalitatīva izglītība, kādai jābūt skolai kā mācīšanās organizācijai? Vai izglītības iestādē skolēns mācās prasmīgi un ieinteresēti, rada un attīsta jaunas zināšanas, līdzdarbojas atbildīgi, dzīvo patstāvīgi un veselīgi?

Lai nodrošinātu pēctecības principu izglītībā un īstenotu jauno mācību saturu, organizētas pedagogu profesionālās pilnveides programmas un pasākumi, semināri, atbalstīti pieredzes apmaiņas braucieni, sanāksmes, sagatavoti tālākizglītotāji un mācīšanās konsultanti reģiona vajadzībām.

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes darbinieki kopā ar pirmsskolas mācību jomas koordinatori Salas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” metodiķi Vitu Šatohinu apmeklējuši un iepazinušies ar situāciju novadu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kurās ir pirmsskolas grupas.

Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošanai pirmsskolām reģionu vajadzībām iesaistītas trīs pedagoģes – Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas vietnieces izglītības jomā Daiga Medne, Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” metodiķe Sandra Plikša, Jēkabpils novada Dignājas pamatskolā pirmsskolas skolotāja Rasa Bareika.

Š.g.10. jūnijā tika uzsākta vairāku Ābeļu pagasta pārvaldes telpu pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes aprīkotām telpām. No 1.septembra Ābeļu pamatskola pirmsskolas izglītības programmu bērniem no 1,5 gadiem īsteno arī adresē – Jēkabpils novads Ābeļu pagasts Brodi Aldaunes iela 13.

Novadu pedagogi dalījās ar savu pedagoģisko pieredzi, apmeklējot Biržu pamatskolu (decembrī), uzņemot Dagdas pedagogu delegāciju (aprīlī), gan pilnveidojot savu radošo potenciālu nodarbībā “Gada laikiem Latvijā nākot un ejot!” biedrības “Ūdenszīmes” telpās – Kaldabruņas skolā (novembrī).

Latvijas simtgades gada zīmē novadu izglītības darbinieki svinēja svētkus, kuros varēja paraudzīties uz skolu kā plašāku kopienu – Krustpils pamatskolai 150, Vīpes pamatskolai 115,Krustpils pamatskolai 150,Dignājas pamatskolai 155, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai 115.

Par nozīmīgu un veiksmīgu ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā un pedagoģiskā darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā 2018./2019.m.g. apbalvošanai ar Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības un Atzinības rakstiem izvirzīti desmit pedagogi un skolu direktori.

Lai sekmētu metodiskā atbalsta nodrošināšanu, piecu novadu (Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes) ietvaros izveidots astoņu mācību jomu trīspadsmit koordinatoru tīkls. No Aknīstes novada izvirzīti 3 koordinatori, no Jēkabpils novada – 2, no Krustpils novada – 2, no Salas novada – 3, no Viesītes novada – 3. Deleģētie koordinatori 2019./2020.m.g. sadarbosies metodiskā darba veikšanā ar Jēkabpils pilsētas izvirzītajiem koordinatoriem.

Piecu novadu pedagogi un izglītības iestāžu administrācijas pārstāvji piedalījās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides braucienā uz Viļņu (Lietuva). Galvenais mērķis – iepazīšanās ar skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu struktūru, pieredzes apmaiņa un diskusija par izglītības tendencēm nākotnē. Latvijas skolotāji viesojās vienā no labākajām Viļņas skolām – Viļņas Simonas Daukanto ģimnāzijā, kuru vada direktore Jolanta Knyviene. Iepazīstoties ar ģimnāzijas metodiskā darba pieredzi, bija iespējams gūt idejas, kā sekmīgāk sagatavoties izglītības sistēmas uzlabošanai, mācību darba zināšanu, prasmju pilnveidei, pedagogu profesionālajai izaugsmei. Diskusijas gaitā, salīdzinot Latvijas un Lietuvas skolu dalību dažādos projektos, tika secināts, ka abās valstīs darbojas līdzīgi izglītības projekti ar vienādiem mērķiem. Pedagogi darba grupās pārrunāja idejas skolēnu mācību motivēšanas veicināšanai un rosināšanai, skolotāja profesijas prestiža un atalgojuma jautājumus. Novadu izglītības darbinieki apmeklēja arī Viļņas pirmsskolas izglītības iestādi “Papartis”. Iestādes metodiskais darbs ir balstīts, lai pilnveidotu svarīgākās prasmes 21. gadsimtā – nepārtraukta spēja mācīties, sadarboties, kritiski un radoši domāt. Latvijas pedagogi varēja pārliecināties, kā pirmsskolas iestādē tiek ieviestas jaunās kompetences un kā tiek sasniegtas un īstenotas izglītības iestādes prioritātes. Vadītāja Marija Galiamoviene un izglītības darba vietniece Marija Valatkevičiene iepazīstināja ar “Papartis” vīziju un filozofiju.

Š.g. janvārī Salas novadā notika Sēlijas novadu apvienības sēde, kuras viens no izskatāmajiem jautājumiem bija par Sēlijas novadu izglītības iestāžu sadarbības projektu. Šajā projektā plānots skolām savstarpēji tikties, dalīties pieredzē, rīkot konkursus un olimpiādes, radošās darbnīcas, seminārus un dažādus pasākumus. Jēkabpils novada Izglītības pārvalde ir uzņēmusies starpnieka – koordinatora lomu, apkopojot un administrējot informāciju par Sēlijas novadu skolu organizētajām olimpiādēm, konkursiem un dažādiem sadraudzības pasākumiem. Pirmais starpnovadu pieredzes apmaiņas seminārs notika Salas vidusskolā “Lauku vidusskolas kvalitāte” 2018. gada 6. jūnijā. Aknīstes vidusskolā 2019.gada 5.jūnijā norisinājās Sēlijas novadu apvienības izglītības iestāžu konference “Praktiska pieeja mūsdienu izaicinājumiem izglītībā”. Piedalījās 180 dalībnieki no 30 Sēlijas izglītības iestādēm.

Atzinību guvuši atklātie lietpratības konkursi speciālajās pamatizglītības programmās, kurus organizēja Antūžu speciālā internātpamatskola un Viesītes vidusskola.

Izglītības iestāžu audzēkņu radošo darbu izstādes varēja apskatīt Jēkabpils novada pašvaldībā – Jēkabpils, Salas, Krustpils, Aknīstes, Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas skolu audzēkņu mākslas darbu izstāde “Latvijai 100”, Sēlijas atklātās vizuālās mākslas olimpiādes 2. – 4. klašu audzēkņu darbi «Cilvēki Sēlijā pēc 20 gadiem», Zasas vidusskolas skolēnu radošo darbu izstāde “Krāsas”.

Visu mācību gadu aktīvi darbojās Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) iesaistītā pilotskola – Krustpils pamatskola.

Pagājuša mācību gada noslēgumā ziemeļvalstīs lielākā biznesa IT kompānija Visma publicēja Latvijas vispārizglītojošo Skolu indeksu, kas veidots, balstoties uz skolēnu dalību starptautiskajā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 5. – 12. klasei. Visma Latvijā konkursu organizēja jau trešo reizi un tajā piedalījās 17 574 skolēnu. Aprēķinu veica, ņemot vērā kopējo skolēnu skaitu skolās ar vismaz 20 skolēnu skaitu 5.-12. klasē un to, cik procenti no tiem piedalījās konkursā Bebr[a]s. Šajā skolu indeksu sarakstā minēta arī Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola (piedalījās 57.14%), Dignājas pamatskola (piedalījās 40.00%), Salas vidusskola (piedalījās 51.79%).

2018./2019.mācību gads bija pasludināts par Fizikas gadu, līdz ar to vispārējās izglītības iestādēs tika pievērsta papildu uzmanība fizikas mācību priekšmeta apguvei. Viens no šī gada pasākumiem bija fizikas diena Viesītes vidusskolā 17. 04.2019., kurā piedalījās novadu fizikas skolotāji un Viesītes vidusskolas skolēni. Mācību stundu 8.klasē par tēmu “Gravitācija” vadīja Krustpils pamatskolas fizikas skolotāja Guna Pusbarniece, ar labās prakses piemēriem dalījās Sūnu pamatskolas fizikas skolotāja Ludmila Jemeļjanova, demonstrējumus un laboratorijas darbus 9. klases skolēnu vadībā organizēja Viesītes vidusskolas skolotāja Līga Blumbeka. Fizikas dienas noslēgumā fizikas skolotāju asociācijas prezidente Ludmila Belogrudova informēja par aktuālo fizikas mācīšanā.

Izglītības iestādes iesaistījušās Eiropas Sociālā fonda projektos: “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un iniciatīvā “Latvijas skolas soma”.

Š.g.11. martā Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika – IX starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”. Konferencē piedalījās skolotāji no septiņiem novadiem – Jēkabpils, Dagdas, Riebiņu, Zilupes, Viļānu, Krāslavas, Ludzas. Konferencē piedalījās Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Rainelda Muižniece un Jēkabpils vakara vidusskolas direktores vietniece mācību jomā Irina Zeņina. Viņas uzstājās ar prezentāciju “Sadarbības veidošanas iespējas un izaicinājumi” darba grupā “Kā paaugstināt darba efektivitāti kompetenču izglītības pieejas sasniegšanā?”.

2019. gada 16. un 17. aprīlī Jēkabpils novada skolas apmeklēja delegācija no Baltkrievijas Republikas Šarkovščinas rajona izpildkomitejas, skolām un Izglītības nodaļas, lai gūtu pieredzi par mācību un audzināšanas darbu Latvijā un rastu idejas sadarbības iespējām starp Jēkabpils novada un Šarkovščinas rajona izglītības iestādēm. Abas puses piekrita uzsākt sadarbību starp Jēkabpils novada un Šarkovščinas rajona izglītības iestādēm mācību, audzināšanas un interešu izglītības jomās un organizēt pedagogu un skolēnu pieredzes apmaiņas vizītes un sekmēt starpkultūru un projektu sadarbību.

Ar labiem panākumiem visu novadu skolu skolēni piedalījās starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencē, interešu izglītības jomu skatēs un konkursos, sporta sacensībās, mazpulku pasākumos.

Pagājušajā mācību gada laikā tika saskaņotas divdesmit pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

No š.g. 7. februāra līdz 5. martam Jēkabpils novada pašvaldībā notika apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbā ar trešo valstu pilsoņiem. Programmu īstenoja Izglītības attīstības centra (IAC) projekta „Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros. Apmācību programmas tēmu loks skāra gan globalizācijas procesus un migrāciju, gan trešo valstu pilsoņus Latvijā, gan starpkultūru saskarsmi un komunikāciju, gan kultūru kompetences, mediju loma un juridisko ietvaru darbam ar trešo valstu pilsoņiem. Šo programmu apguva desmit grupas Latvijā. Izglītības iestādes pārstāvēja dalībnieki no Aknīstes vidusskolas, Sūnu pamatskolas, Ābeļu pamatskolas, Salas vidusskolas, Jēkabpils vakara vidusskolas, Dignājas pamatskolas, Viesītes vidusskolas, Vīpes pamatskolas, Jēkabpils 3. vidusskolas, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas, Mežāres pamatskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas.

2018./2019.m.g. notika Veselības ministrijas Eiropas Sociāla fonda ietvaros piedāvātās apmācības pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem. Apmācību mērķis – pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci un nodrošināt pēctecīgu veselības jautājumu apguvi vispārējā un profesionālajā izglītībā, kā arī sniegt ierosmes praktisko aktivitāšu īstenošanai klasēs.

Turpinājās sadarbība ar vairākām organizācijām, kuru darbības ir saistīta ar  izglītības procesa veidošanu, piemēram, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs” (IIC), biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts «Vitae», Izglītības attīstības centrs  (IAC), Jaunsardzes un informācijas centrs, Valsts izglītības attīstības aģentūra u.c.

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes aizvadītā gada 29. novembra lēmumu, tika veikta pretendentu atlase Rubeņu pamatskolas direktora amatam. Ar 2019. gada 1. februāri Rubeņu pamatskolas direktore ir Ilona Kantāne.

2019.gada jūnija sākumā notika izglītības iestāžu administrācijas un pašvaldību vadītāju ikgadējā sanāksme – atskats uz notikumiem novadu izglītības iestādēs mācību gada laikā. Sūnu pamatskolas skolēni kopā ar pedagoģi Daci Strožu bija sagatavojuši radošu sveicienu vasarai un Variešu sākumskolas skolēni (skolotāja Līga Beinaroviča) atraktīvi izspēlēja mūsdienīgi interpretētas ainiņas no Vinnija Pūka dzīves.

2019./2010. mācību gadā turpināsies sadarbība ar Jēkabpils pilsētas Izglītības pārvaldi un LIZDA Jēkabpils Starpnovadu arodbiedrības organizāciju.

Jēkabpils pilsētas un novadu pedagogu un pašvaldību kopīgais pasākums jaunā mācību gada sākumā bija pedagogu konference 2019. gada 28. augustā.

Paldies par sadarbību!

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv