Publiskā apspriešana par koku ciršanu Zasas sporta laukuma norobežojošā joslā

Download PDF

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.21 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes” 10.punktu, tiek izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanas ieceri Zasas pagasta Zasas sporta laukuma norobežojošā joslā, kas nepieciešams, lai novērstu sporta laukuma skrejceļa seguma deformēšanos. Koku ciršana plānota Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā zemes īpašumā Zasas pagastā “Sporta Laukums” (zemes vienības kadastra apzīmējums 5698 001 0146) sporta laukuma norobežojošā liepu stādījumu joslā, lai novērstu sporta laukuma skrejceļa seguma deformēšanos (liepu stādījumu josla starp iebraucamo ceļu uz Rūmi un sporta laukumu).

Ņemot vērā, ka esošais sporta laukuma skrejceļa segums no koku saknēm ir deformējies un, izmantojot esošo skrejceļu, pastāv augsts traumatisma risks, tiek plānots izstrādāt būvprojektu Zasas sporta laukuma seguma rekonstrukcijai. Rekonstrukcijas projektā plānots paredzēt esošo liepu stādījumu, kas atrodas starp iebraucamo ceļu uz Rūmi un sporta laukuma mīkstā seguma skrejceļu, nociršana, jo koku saknes bojā esošo skrejceļa segumu, plānots izbūvēt norobežojošu žogu un ierīkot dzīvžoga stādījumus no krūmaugiem.

No 22. jūlija līdz 9. augustam izsludināta publiskā apspriešana un iedzīvotāji ir aicināti izteikt viedokli par koku ciršanu Zasas ciemā pie Zasas sporta laukuma.

Ar precīzu plānoto koku ciršanas ieceri var iepazīties Zasas pagasta pārvaldē, Zaļā iela 8, Zasa, Zasas pagasts, pašvaldības darba laikā, Zasas pagasta pārvaldes vadītāja K.Tēta, mob.tel. 28306408.

Publiskās apspriešanas aptaujas lapas iespējams saņemt Zasas pagasta pārvaldē, Jēkabpils novada pašvaldības administrācijā Rīgas iela 150a, Jēkabpils, vai pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv .

Aizpildītu aptaujas lapu lūdzam iesniegt Zasas pagasta pārvaldē, Zaļā iela 8, Zasa, Zasas pagasts, vai Jēkabpils novada pašvaldības administrācijā Rīgas iela 150a, Jēkabpils, vai elektroniski kristaps.tets@jekabpilsovads.lv līdz 2019. gada 9.augustam.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus 7. augustā plkst. 18.00 Zasas kultūras namā piedalīties publiskajā apspriešanā par koku ciršanas ieceri un izteikt savu viedokli. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas, pašvaldības izpilddirektors ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jēkabpils novada domes sēdē.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS APTAUJAS LAPA PAR KOKU CIRŠANU >>

Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv