23. maija grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada budžetā

Download PDF
JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2019
2019. gada 23. maijā, Jēkabpilī
Grozījumi Jēkabpils novada pašvaldības 2019. gada 8. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2019 “Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Izteikt 2. punktu jaunā redakcijā:
Apstiprināt Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 416 177 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 471 281 euro;
2.3. naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu – 764 443 euro, no tā 703 943 euro iesaistīts izdevumu pārsnieguma pār ieņēmumiem finansēšanā, 60 500 euro plānotais nesadalītais atlikums.
2. Izteikt 5.punktu jaunā redakcijā:
Apstiprināt JĒKABPILS novada pašvaldības aizņēmumus 2019. gadam šādā apmērā – 351 161 euro:
2.1. plānots saņemt aizņēmumus kārtējā gadā – 468 706 euro;
2.2. plānots atmaksāt aizņēmumus kārtējā gadā – 117 545 euro.
Pielikumā:
  1. Jēkabpils novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets, Kopsavilkums ( pielikums Nr.1 >> );
  2. Jēkabpils novada pašvaldības aizņēmumi ( pielikums Nr.2 >> );
  3. Paskaidrojuma raksts budžeta grozījumiem ( pielikums Nr.3 >> ).

Jēkabpils novada pašvaldība

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv