Novadu izglītības iestāžu interešu izglītības programmu īstenotāju tikšanās

Download PDF

Š.g. 15. martā piecu novadu – Krustpils, Jēkabpils, Salas, Viesītes, Aknīstes – pedagogi, kuri īsteno interešu izglītības programmas, tikās Krustpils novada konferenču zālē, lai pilnveidotu savas zināšanas.

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka savā uzrunā stāstīja par interešu izglītības jēdziena izpratni un programmām, kādas tiek īstenotas interešu izglītība valstī un novados.

Anda Ķiploka runāja par interešu izglītības aktualitāti sabiedrībā, gan gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gada vasarā, gan par skolēnu izvēles iespējām iesaistīties interešu izglītības programmās.

Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece iepazīstināja ar sadarbības veidošanas izaicinājumiem un riskiem. Viņa apskatīja novados esošo interešu izglītības programmu izvēli izglītības iestādēs. Svarīgs jautājums pedagogiem bija par Jēkabpils novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales kārtības apstiprināšanu.

Tautas deju kolektīvu vadītājs un XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kontaktpersona tautas deju kultūrizglītības jomā Andris Kivlenieks informēja par novadu skolēnu tautas deju kolektīvu sasniegumiem skatēs. Viņš uzsvēra domu – lai tautas deju kolektīvs kvalitatīvi sagatavotos Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, ir nepieciešams liels vecāku un skolas administrācijas atbalsts.

Antūžu speciālās internātpamatskolas pedagogs Vilis Sīlis azartiski prezentēja skolēnu darbu paraugus, kuri izraisīja patiesu sajūsmu un apbrīnu pedagogu vidū, jo interešu izglītība ir ļoti nozīmīga bērniem ar īpašām vajadzībām.V. Sīlis rādīja gan šūpuļzirdziņu kolekciju, kuras izveidi bija iedvesmojuši dažādi avoti, gan kokā veidoti veltījumi Latvijas simtgadei, gan smalki nostrādātas koka rotaļlietas. Pedagogs uzsvēra un arī pats praktiski pierādīja, ka visas rotaļlietas ir drošas lietošanai un precīzi konstruētas, lai izturētu maksimālu slodzi. Atzinību raisīja fakts, ka skolēnu darbu izveidē ir tikuši izmantoti otrreizēji koka materiāli – malka, vecu un nevajadzīgu mēbeļu detaļas.

Savā pieredzē dalījās arī Antūžu speciālās internātpamatskolas pedagoģes Irina Gurtiņa un Nataļja Jeļizarjeva, kuras darbojās dažādos interešu izglītības programmās, piemēram, “Plastalīna pasaule”. Klātesošos pedagogus pārsteidza izstrādāto darbu precizitāte un izdoma.

Skolu sporta metodiķe Tatjana Donāne iesaistīja visus aktīvu sporta nodarbību elementu izpildē, praktiski parādīja, kā spēlēs darbojas komandas stratēģiskā domāšana. Pedagoģe informēja par skolu sporta pasākumiem, veiksmēm un nākotnes iecerēm.

Aknīstes novada Bērnu un jauniešu centra direktore, jaunatnes lietu speciāliste Evija Ķiķēna saistoši iepazīstināja ar iespēju iesaistīties “The Duke of Edinburgh’s International Award – iespēja jauniešu izaugsmei” programmā.  Viņa stāstīja par savu pieredzi kā “Award” vadītājai, kura var palīdzēt jaunietim izveidot individuālo izaugsmes programmu un atbalstīt tās izpildes gaitā. E.Ķiķēna runāja par individuālās programmas struktūru, īstenošanas principiem, programmas līmeņiem un jomām – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes, piedzīvojumu ceļojums un projekts, jauniešu individuālās pašizaugsmes programmas izstrādes principiem, mērķu un uzdevumu izvirzīšanu, laika plānošanu, sasniegumu izvērtēšanu, rezultātu dokumentēšanu.

Uz jautājumu, kāda būtu šīs dienas galvenā atziņa, E.Ķiķēna atbildēja: “Bija pārsteidzoši redzēt harizmātiskus interešu izglītības pedagogus, kas ar lielu entuziasmu, nebeidzamu degsmi un ideju pārbagātību iedvesmoja pārējos kolēģus ar savu darbu”.

Sūnu 748. mazpulka vadītāja Daina Kalve bija izveidojusi mazpulka darba atskatu gada griezumā, ko papildināja fotoreportāža un informācija par sasniegumiem, paveiktajiem un iecerētajiem projektiem. Kā mazpulku tradicionālie pasākumi tika minēti ražas skate skolā, novadā, forums, lielā mazpulku nometne, sporta spēles, putnu dienas, meža dienas, kā arī latviešu gadskārtu svētku svinēšana.

Piepildītās dienas noslēgumā Daina Kalve atzina, ka “interešu izglītības ietvaros bērni spēj attīstīt savu radošo potenciālu, lietderīgi pavadīt laiku. Vispopulārākās novados ir kultūrizglītības un sporta interešu programmas. Es kā bioloģijas skolotāja vadu mazpulku, kur skolēni apgūst jaunas prasmes, tāpēc vēlos popularizēt vides izglītību, jo tas var dot pirmo stimulu, lai padziļināti apgūtu dabaszinātnes. Novados interešu izglītības pulciņus vada skolotāji – entuazisti, radošas personības, kuriem šis darbs ir sirds lieta. Īpaši vēlētos atzīmēt Antūžu speciālās internātpamatskolas pedagogus, kuri ar minimāliem līdzekļiem rada lieliskus darbus ”.

Jēkabpils bērnu un jauniešu centra izglītības metodiķe Vita Talla iepazīstināja ar folkloras interešu programmas īstenošanas gaitu novados un pilsētā.

Kā skanīgs dienas noslēgums novadu interešu izglītības programmas īstenotājiem bija kopīgi ar Vitu Tallu nodziedātā latviešu tautas dziesma “Upe nesa ozoliņu”.

Pēc pedagogu prezentācijām notika gan sarunas un diskusijas, gan iepazīšanās ar labās prakses piemēriem. Antūžu speciālās internātpamatskolas pedagogs V.Sīlis secināja, ka viņam patika gan neformālā gaisotne, gan tas, ka pirmo reizi tika skaidrots, kā veidojas interešu izglītības finansiālā bāze, gan iespēja iepazīstināt citus interešu izglītības pedagogus ar bērnu paveikto un ar interesi klausīties citu kolēģu pieredzē. Viņa kolēģes Irina Gurtiņa un Nataļja Jeļizarjeva minēja, ka viņām bija interesanti uzzināt par starptautisku jauniešu pašaudzināšanas programmu Award, kura dod iespēju palīdzēt jauniešiem atrast dzīves ceļu un lietderīga laika pavadīšanas aktivitātes, par programmu jomām un apbalvojumiem un par Award vadītāja lomu, kurš palīdz jaunietim atrast izaicinājumu katrā Award programmas jomā un atbalsta individuālās programmas izpildes gaitā.  Skolotāji ir vieni no pozitīvākajiem un radošākajiem cilvēkiem, bez viņiem pasaule būtu pelēcīga.

Tas bija tikai neliels ieskats interešu izglītības programmu dažādībā.

Pavisam drīz – 5. jūnijā – skolotājiem būs iespēja turpināt pilnveidot savu pieredzi, piedaloties Sēlijas novadu apvienības izglītības iestāžu konferencē “Praktiska pieeja mūsdienu izaicinājumiem izglītībā”2019. gada 5. jūnijā Aknīstes vidusskolā.

Jēkabpils novada
Izglītības pārvalde

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv