Ābeļu pamatskolēnu janvāris

Download PDF
Pēc ziemas brīvlaika Ābeļu pamatskolas audzēkņi ne tikai atgriezušies pie skolas zinību apgūšanas, bet piedalījušies arī vairākos pasākumos.

Ābeļu skolēni svin Akuratera 143. dzimšanas dienu

Ābeļu pagasta kultūras darba organizatore Svetlana Koriņeva laipni aicināja Ābeļu skolas skolēnus piedalīties mūsu novadnieka Jāņa Akuratera 143. dzimšanas dienas svinībās, kas notika 14. janvārī (literāts un politiskais darbinieks J. Akuraters dzimis 1876. gada 13. janvārī).

Jau ieejot kultūras namā, mūs sagaidīja no muzeja spēlējoša mūzika – Pētera Barisona dziesmas, kuru rašanos iedvesmojusī Akuratera dzejoļi. Barisons mācījās kopā ar Akuratera meitu un bija viņas dēla krusttēvs, jau pēc Akuratera nāves sacerējis daudzas mums pazīstamas dziesmas ar dzejnieka vārdiem.
Pasākumu vadīja bijusī Ābeļu skolas skolotāja Ausma Bērziņa. A. Bērziņa pastāstīja par to cilvēku ieguldījumu, kuri neļauj mūsu tautas pērlēm nogrimt nebūtībā. Fragmentus no Pētera Barisona grāmatas palīdzēja izprast Ābeļu pagasta bibliotekāre Ineta Survillo un kultūras darba organizatore Svetlana Koriņeva. Pasākumu ar a capella dziedājumu kuplināja vīru ansambļa duets.
Ābeļu skolas skolēni un pedagogi pateicās bijušajam skolotājam, novadpētniekam Arnoldam Jakubovskim par viņa devumu Jāņa Akuratera biogrāfijas izzināšanā, apkārtējo ieinteresēšanā, Akuratera piemiņas akmens uzstādīšanā, kā arī Akuratera takas izveidē pie Ābeļu pagastēkas. Arnolds kopā ar Ausmu ir arī sācis apvienot Akuratera dzimtas cilvēkus, organizējot Akuratera dzimtas salidojumus.
Skolas kolektīvs Arnoldu sveica un sumināja par padarīto, dāvājot ziedus, portfeli, rakstāmpapīru un pildspalvas, lai viņam pietiktu materiāla, ideju un darba spara, atceroties skolā nostrādātos gadus un uzrakstot skolas vēsturi, kā arī savācot apkopotās intervijas. Ābeļu skolas novadpētnieku pulciņa dalībnieki klātesošajiem stāstīja Arnolda dzīvesstāstu un ieguldījumu Akuratera dzimtas izpētē improvizētas lugas uzvedumā, novadpētniekam par godu tika skandēts dzejolis un dziedāta folkloras kopas “Mikālēni” izpildīta dziesma.
Lai vēl ilgs, veselīgs un darbīgs mūžs novadpētniecības darbā Arnoldam un Ausmai!

“Lakstīgala 2019”

Ābeļu pamatskolas skolēni piedalījās dziedāšanas sacensībās “Lakstīgala 2019”.

16. janvārī Jēkabpils BJC pulcējās Jēkabpils ģimnāzijas, Jēkabpils sākumskolas, Krustpils, Dignājas un arī Ābeļu pamatskolas labākie tautasdziesmu dziedātāji, skolotāji un vecāki. Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala” organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm, un to mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē. Sacensību nosaukums gūts no sacensību iniciatora, izcilā diriģenta un pedagoga Roberta Zuikas (1913.–2015.) sastādītā un izdotā 117 tautasdziesmu krājuma “Lakstīgala”. Sacensības šogad notika jau 17. reizi.
Dziedātāju komandas sacentās tautasdziesmu dziedāšanā “Dziesmu aplis” un “Tautasdziesmas par tēmu”, atpazina skanošās melodijas un instrumentus, ar ko tās atskaņotas. “Pūra lādes” viktorīnā bija jāatbild uz jautājumiem par folkloras mantojumu un atraktīvi jāparāda sagatavotais mājasdarbs.
5.–9. klašu grupā Ābeļu pamatskolas komanda (Kate Bokāne, Vanesa Kukla, Raivis Tahirovs, Madara Berga, Zane Munduma) ieguva 2. pakāpi, bet jaunākajā grupā mazās lakstīgalas (Luīze Lāčplēse, Kristiāna Pavāre, Estere Skrule, Emīlija Safronova, Renārs Lauga) izcīnīja 1. pakāpi un tiesības piedalīties “Lakstīgalu” 2. kārtā. Paldies skolotājai Ivetai Bērziņai!

Redzes pasaules noslēpumi

Cilvēka acs ir unikāla. To skolēniem palīdzēja izprast SIA “Redzes pasaule” pārstāves, kas janvāra nogalē viesojās Ābeļu pamatskolā.

Ābeļu pamatskolas audzēkņi arī paši uzņēma viesus. 22. janvārī skolā viesojās SIA “Redzes pasaule” pārstāves. Uzņēmuma īpašniece Grinete Kancāne 8. un 9. klases skolēniem bioloģijas stundu ietvaros stāstīja interesantus faktus par cilvēku acīm, spēju redzēt un to, kā redzi saudzēt. Skolēni uzzināja arī par briļļu vēsturi, to, kā tiek diagnosticētas redzes problēmas, un iespējām tās kompensēt. Skolēni iepazinās ar optometrista profesiju un tās apguves iespējām, izmantojamo moderno aparatūru.

Barikāžu atceres diena

Pieminot 1991. gada janvāra barikāžu laiku, skolēni pulcējās pie ugunskura Daugavas krastā un uzklausīja barikāžu dalībnieces Vitas Tallas stāstījumu. Skolas novadpētniecības pulciņa dalībnieki bija izpētījuši Trešās atmodas notikumus, un tos izprast palīdzēja arī pie ugunskura dziedātā tautasdziesma.

25. janvārī Ābeļu pamatskolas 5.–9. klašu audzēkņi pulcējās pie ugunskura Daugavas krastā, lai pārrunātu 1991. gada barikāžu notikumus. Novadpētnieku pulciņa aktīvisti bija izpētījuši notikumus, kas strauji norisinājās Latvijas Trešās atmodas laikā no 1987. līdz 1991. gadam, un iepazīstināja ar tiem citus.
Barikāžu dalībniece Vita Talla pastāstīja par emocionālo gaisotni, kas tobrīd valdīja Latvijā. Kā teica Vita, barikāžu dalībnieki nejuta ne janvāra salu, ne badu, ne slāpes, jo visi bija vienoti domā saglabāt Latvijas valsti, neatkarību, vārda brīvību. Grūtos brīžos priecēja dziesma, kopības izjūta, dzeja. Vai mūsdienu jaunatnei ir kas tik dārgs, lai to aizstāvētu Barikāžu laika apstākļos? Šis retoriskais jautājums ne vienam vien lika aizdomāties par patiesām dzīves vērtībām… Šīs pārdomas veicināja arī kopīgi dziedāta tautasdziesma.
Pēc pulcēšanās pie ugunskura skolēni noskatījās dokumentālo filmu “Vēsture aiz kadra. Kino”. Arī šī filma rosināja uz pārdomām un ļāva labāk izprast Atmodas laika notikumus.
Stāstījumu par Ābeļu pamatskolas aktualitātēm janvārī apkopoja
Valdis Aleksandrovs
Foto no Ābeļu pamatskolas un laikraksta “Brīvā Daugava” krājumiem
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv