Apstiprināta jaunā Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam

Download PDF

Apstiprināta jaunā Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2018. gada 27. decembra domes sēdes lēmumu Nr.337 (protokols Nr.16., 19.punkts)  “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Jēkabpils novada attīstības programma 2019. -2025.gadam.

Jēkabpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam ir vidēja termiņa (līdz 7 gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Attīstības programmas loma ir:

 • apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi u.c.), piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai;
 • mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas (t.sk. pamats ikgadējā pašvaldības budžeta plānošanai);
 • sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta plānošanai ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaistei);
 • sekmēt novada teritorijas atpazīstamību.

Attīstības programmas izstrāde tika uzsākta 2018. gada marta mēnesī, domei pieņemot lēmumu par izstrādes uzsākšanu un piesaistot izstrādātāju SIA “Reģionālie projekti”.

Izstrādes process atspoguļots attēlā:

Iedzīvotāju aptaujā piedalījās 89 respondenti, sniedzot savus ierosinājumus un viedokli par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Aptaujas rezultātu kopsavilkums ir iekļauts Pārskatā par sabiedrības līdzdalības pasākumiem, ar pārskatu var iepazīties novada mājas lapā; www.jekabpilsnovads.lv . Tad sekoja darbs 5 tematiskajās darba grupās.

Izglītības jautājumu darba grupā tika apskatītas 4 tēmas:

 1. pirmskolas izglītība,
 2. vispārējā izglītība (pamatskolas, vidusskola), skolu tīkls,
 3. interešu izglītība un profesionālās ievirzes izglītība,
 4. mūžizglītība.

Kultūra, sporta un jaunatnes jautājumu darba grupā izskatīja 3 tēmas:

 1. kultūra (kultūras nami, bibliotēkas, muzeji, pasākumi), kultūrvēsturiskais mantojums,
 2. sports un aktīvā atpūta;
 3. jaunatnes politika, aktivitātes.

Veselības aprūpes, bērnu un ģimeņu un sociālo jautājumu darba grupā apskatītās tēmas :

 1. veselības aprūpe, veselīgs dzīvesveids,
 2. sociālie pakalpojumi, sociālā aprūpe,
 3. bērnu tiesību aizsardzība, audžuģimenes, atbalsts daudzbērnu ģimenēm.

Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas darba grupā apskatītās tēmas:

 1. komunālā infrastruktūra un mājokļu apsaimniekošana,
 2. transporta infrastruktūra,
 3. publiskā ārtelpa un vide,

Pašvaldības darba organizācijas, ekonomiskās attīstības un sadarbības jautājumu darba grupā apskatītās tēmas:

 1. pārvalde – iekšējā sadarbība, komunikācija, pakalpojumu kvalitāte,
 2. pašvaldības ārējā sadarbība, kopējās intereses ar citām pašvaldībām, novada tēls,
 3. uzņēmējdarbības vide, atbalsts, sadarbība, infrastruktūra.

Darba grupās tika analizēta situācija katrā no apskatāmajām tēmām, izvērtēts labais un sliktais, kā arī doti priekšlikumi, ko būtu nepieciešams mainīt. Ar tematisko darba grupu apkopojumu var iepazīties novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv .

Pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības domes 2018.gada 25.oktobra pieņemto lēmumu Nr.269 “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” no 2018.gada 5.novembra līdz 2018.gada 6.decembrim norisinājās Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam projekta publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notika katrā Jēkabpils novada pagastā, kopumā sanāksmēs piedalījās 79 apmeklētāji. Saņemti četri ierosinājumi attīstības programmas pilnveidošanai, no kuriem viens ierosinājums ir iekļauts attīstības programmā, viens ierosinājums nav ņemts vērā un divi ierosinājumi pieņemti zināšanai. Ar ziņojumu par publisko apspriešanu var iepazīties novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv .

Jēkabpils novada pašvaldība 2018.gada 5.decembrī saņēma Zemgales plānošanas reģiona atzinumu par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1.redakciju, kurā norādīts , ka Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1.redakcijā ir ņemti vērā spēkā esošie Zemgales plānošanas reģiona teritorijas attīstības dokumenti un izstrādātais dokuments atbilst Zemgales plānošanas reģionā noteiktajām prioritātēm.

Ar Jēkabpils novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam materiāliem var iepazīties Jēkabpils novada administratīvajā ēkā, Jēkabpils novada pagastu pārvaldēs, Jēkabpils novada bibliotēkās, kā arī elektroniski Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv un valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv .

Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv