Dunavas pagastā tiek atjaunota un pārbūvēta meliorācijas sistēma

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi meliorācijas sistēmas atjaunošanas un pārbūves darbus Dunavas pagastā, kuri tiek īstenoti Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā projekta Nr. 17-05-A00403-000129 “Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā” ietvaros, lai mazinātu plūdu risku Dunavas pagastā.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, kura mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Pārbūves un atjaunošanas darbus objektā veic Pilnsabiedrība “Meliorācija priority”, savukārt, būvdarbu gaitu objektā uzrauga būvuzraugs no SIA “Prerogatīva”. Būvprojektā paredzēts pārbūvēt un atjaunot esošo meliorācijas sistēmu Dunavas pagastā un ierīkot videi draudzīgus meliorācijas sistēmas elementus sedimentācijas baseinus, kas paredzēti ūdens plūsmas ātruma samazināšanai ūdenstecē un kalpos kā nosēdinātājbaseini ūdeni izskalojamo produktu sedimantācijai un bioloģiskai akumulācijai.

Projektā rezultātā tiks atjaunota un pārbūvēta meliorācijas sistēma 12,64 km garumā ar nosusināmo platību 1644 ha.

Projekta vadītāja,

Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja Ingrīda Feldmane

K.Sēļa foto

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv