Projekts „Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” darbībā

Download PDF

Gluži nemanot aizritējis kārtējais mācību gads. Nu izvērtējam gan aizvadītā mācību gada ieguvumus, kā arī apsveram ne tik veiksmīgās puses.

Jau kopš oktobra sākuma Jēkabpils novada skolās tiek realizēts projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) ar mērķi nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Kā galvenais līdzeklis projekta īstenošanai ir individuālā pieeja gan skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, gan darbs ar skolēniem, kam ir vidēji un augsti mācību sasniegumi.

Lai šo mērķi realizētu, četrās novada skolās – Rubeņu, Dignājas, Ābeļu pamatskolā, kā arī Zasas vidusskolā – darbojās pedagoga palīgi – novada skolu skolotāji, kas līdzās ikdienas mācību procesam veica individuālo darbu ar izglītojamajiem, veicot skolotāja palīga pienākumus, sniedzot individuālo atbalstu skolēniem gan dabaszinību stundās un matemātikā, gan latviešu valodas stundās (katrā skolā atbilstoši pasākumu plānam).

Apkopojot un izvērtējot paveikto, novada skolu skolotāji, kas strādāja kā pedagoga palīgi, dalījās pārdomās par ieguvumiem projekta realizēšanas gaitā.

Rubeņu pamatskolas skolotājas Anita Vērdiņa, Albīna Pavloviča un Līvija Zemlicka atzīst, ka mācību procesā vairāk laika var atvēlēt ne tikai skolēniem, kam mācības sagādā grūtības, bet arī skolēniem, kuri netiek līdzi mācībām kavējumu dēļ. Ir skolēni, kam ir grūtības sakoncentrēt uzmanību stundas laikā, bet individuāla tēmas apguve un zināšanu nostiprināšana nesagādā īpašas grūtības, un skolēns negaidīti sev atklāj, ka „šī tēma nav nemaz tik sarežģīta,kā likās”. Bija skolēni, kam iepatikās process, ka ar viņu tiek strādāts individuāli. Skolotāja A.Vērdiņa novērtē projekta piedāvātās iespējas veltīt papildus laiku skolēniem, sagatavojot olimpiādēm un konkursiem dabaszinībās.

Dignājas pamatskolas pedagogi atzīst, ka arī iepriekš ir strādāts ar bērniem individuāli, kā arī papildus veltīts laiks, lai sagatavotos  konkursiem un olimpiādēm, bet ir patīkami, ka patīkami, ka skolotājam šeit ir „apmaksāts laiks”, un pedagogi jūtas novērtēti arī materiālā izteiksmē. Un pats galvenais ieguvums, kā uzsver Dignājas pedagogi, ka skolēniem, kuriem tika sniegti pedagoga palīga pakalpojumi, ir uzlabojušās sekmes mācībās.

Zasas vidusskolas pedagogi, savukārt, novērtē to, ka pedagoga palīga darbs – tā ir liela atslodze priekšmeta skolotājiem mācību stundās. Neapšaubāmi – tas ir arī reāls papildinājums skolotāja maciņam.

Arī Ābeļu pamatskolas pedagogi atzīst, ka ir ļoti nozīmīgi, ka individuālo atbalstu projekta ietvaros var sniegt ievērojami lielākam skolēnu skaitam, nekā iepriekš.

Apkopojot rezultātus par skolēnu skaitu, kam sniegts individuālais atbalsts, redzam, ka Rubeņu pamatskolā 29 skolēniem sniegts atbalsts, Dignājas pamatskolā -11 skolēniem, savukārt Zasas vidusskolā palīdzēts 36 skolēniem, bet Ābeļu pamatskolā pedagoga palīga pakalpojumus saņēmuši 14 skolēni.

Kopumā skolu pedagogi un arī skolēnu vecāki atzīst, ka darbs projektā sevi ir attaisnojis, un skolēnu mācību sasniegumi ir uzlabojušies, ko apliecina arī augstāki vērtējumi liecībās.

Vasaras periodā pedagoga palīgi un skolēni atpūtīsies un gatavosies nākošajam mācību gadam, kad arī skolēni turpinās saņemt pedagoga palīga pakalpojumus.

Projekta koordinatore Ilona Kantāne

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv