LPS sarunas ar Satiksmes ministriju

Download PDF

14. maijā Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) notika LPS un Satiksmes ministrijas (SM) gadskārtējās sarunas, ko vadīja LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un satiksmes ministrs Uldis Augulis.

Sarunu dalībnieki izskatīja jautājumus, kas saistīti ar autoceļu finansēšanu un pārvaldīšanu, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

Jautājumā par pašvaldību autoceļu un ielu finansējumu abas puses vienojās:

– jāatjauno valsts budžeta programma “Valsts autoceļu fonds” kā speciālais fonds, kā arī jānodrošina, lai tā finansējums sasniedz likuma “Par autoceļiem” 12. panta ceturtajā daļā noteikto apmēru

– ieņēmumus no TEN, autoceļu lietošanas nodevas un 80% no prognozētajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem;

– jārisina jautājums par pašvaldību mērķdotāciju apjoma palielinājumu 10–15% apmērā ik gadu, ja tiek atbilstoši palielināts finansējums budžeta apakšprogrammai “Valsts autoceļu fonds”.

Izskatot jautājumu par valsts vietējo autoceļu pārvaldīšanas koncepciju, puses vienojās, ka:

– vienkāršojama procedūra valsts autoceļu pārņemšanai; jānodrošina vienāda pieeja, valstij un pašvaldībām nododot autoceļus (valstij, nododot autoceļus pašvaldību īpašumā, ir iespējas tos nodot bez iepriekšējas īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā, šādām tiesībām jābūt arī pašvaldībām);

– valsts līdzfinansējuma apjoms valsts vietējo autoceļu pārņemšanā nedrīkst būt mazāks par esošo finansējuma apjomu konkrētajam posmam;

– jāizstrādā procedūra valsts vietējo autoceļu nodošanai privātpersonām;

– nododot ceļus valdījumā, jādefinē kritēriji, vadoties pēc autoceļu uzturēšanas klases;

– katra pašvaldība pieņem lēmumu individuāli par katru autoceļu posmu.

Puses vienojās arī, ka jāveido kopīga darba grupa, lai tuvinātu viedokļus jautājumā par iespējamiem grozījumiem Zemes pārvaldības likumā.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares jautājumos puses vienojās, ka:

– bāzes finansējums pārvadājumu dotācijām nav pietiekams, nepieciešams pārskatīt dotāciju bāzes noteikšanas principus un kārtību;

– Satiksmes ministrija izstrādās informatīvo ziņojumu par nepieciešamo papildu finansējumu 11 080 000 eiro apmērā zaudējumu segšanai par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2018. gadā;

– plānošanas reģioni turpinās maršrutu tīkla optimizāciju;

– pieņemta zināšanai informācija par Rīgas plānošanas reģiona tematiskā plāna “Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai” izstrādi un Rīgas un Pierīgas darba grupas izveidi;

– SM līdz 15. jūnijam turpinās konsultācijas ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju par valsts budžeta līdzfinansējumu pilsētas nozīmes maršrutiem, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās robežas.

Par plānoto reģionālās nozīmes autobusu maršrutu tīklu 2021.–2030. gadā puses vienojās, ka:

– plānošanas reģioni līdz 1. oktobrim sagatavos priekšlikumus maršrutu tīklam pēc 2021. gada atbilstoši tā sadalījumam maršrutu tīkla daļās (lotēs) un iesniegs tos Autotransporta direkcijai (ATD);

– ATD izvērtēs priekšlikumus un līdz 2019. gada 1. janvārim sagatavos maršrutu tīkla projektu izskatīšanai Sabiedriskā transporta padomē.

Jautājumā par skolēnu pārvadājumiem puses vienojās, ka ATD sadarbībā ar pašvaldībām turpinās optimizēt skolēnu pārvadājumu maršrutus, un atzina, ka jāsaglabā abas pārvadājumu formas – sabiedriskā transporta pakalpojumi un skolēnu pārvadājumi vietās, kur sabiedriskais transports nespēj nodrošināt skolēnu pārvadājumus.

Izskatot jautājumu par taksometru pārvadājumiem, puses vienojās, ka:

– SM līdz 31. augustam izstrādās grozījumus Auto pārvadājumu likumā, paredzot noteikt ierobežojumus transportlīdzekļa radītajam vides piesārņojumam un siltumnīcefekta gāzu emisijām arī pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem automobiļiem;

– SM sadarbībā ar Labklājības, Ekonomikas un Finanšu ministriju turpinās meklēt valsts sociālās apdrošināšanas obligātajai iemaksai alternatīvu risinājumu; ja tāds netiks panākts, tad SM virzīs priekšlikumu par grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, nosakot, ka no 2019.

gada 1. janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 130 eiro piemēro arī pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili;

– SM izstrādās priekšlikumus Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos nr. 411 “Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un 3 īstenošanas kārtība” par iespējām pašvaldības policijai nepieciešamības gadījumā kontrolēt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometriem un vieglajiem automobiļiem un aicinās Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju atbalstīt priekšlikumu par transportlīdzekļa apturēšanu uz ceļa kontroles veikšanai;

– Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS CSDD turpinās pilnveidot Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistru licencēšanas informācijas nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

– Autotransporta direkcija var slēgt vienošanos ar pašvaldībām par pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili kontroli.

Sarunu videoieraksts pieejams šeit.

Aino Salmiņš,

LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv