Jēkabpils novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats par darbu 2017. gadā

Download PDF

Sociālais darbs – profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Jēkabpils novada Sociālais dienests  ir Jēkabpils novada pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Jēkabpils novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir sniegt vai organizēt sociālos pakalpojumus atbilstoši klientu vajadzībām, sniegt sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un ieteikumus par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju .

Sociālā dienesta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, LR likumi, Ministru kabineta noteikumi, ministriju normatīvie akti, Jēkabpils novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un lēmumi,  Sociālā dienesta nolikums.

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana, vienlaicīgi arī veicinot personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt šo personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni.

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Sociālās palīdzības mērķis: sniegt materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Tā tiek piešķirta: personai, kura saviem spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kura nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību. Personai ir tiesības uz personisku un materiālu palīdzību, kas atbilst tās vajadzībām, dod iespēju pašpalīdzībai un veicina tās iesaistīšanos sabiedrības dzīvē.

Sociālie pakalpojumi ietver:

 • sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem;
 • sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:

 • pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās tikai tajā gadījumā, ja dzīvesvietā sociālo pakalpojumu apjoms nav klientam pietiekams;
 • personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums;
 • starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības nodrošināšana;
 • personas līdzdarbība lēmuma pieņemšanas procesā;
 • bērna aprūpe ģimeniskā vidē.

Sociālajā dienestā kopējais darbinieku skaits 14. No tiem- sociālā dienesta vadītāja, sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem, 6 sociālie darbinieki pagastos, 5 aprūpētājas sociālās  aprūpes namā “Mežvijas”, 1 aprūpētāja vecu cilvēku aprūpei mājās. Atvaļinājuma, slimības dēļ vai mācību dēļ promesošu darbinieku vienu dienu nedēļā aizvieto dienesta vadītājas norīkots cits darbinieks.

Sociāla darbinieka pienākumos ietilpst sociālais darbs ar pieaugušām personām  pagastā,sociālā dienesta klientu apsekošana dzīvesvietā, sociālās situācijas izvērtējums ( arī VDEĀVK atbilstoši MK noteikumu prasībām), sociālo pakalpojumu organizēšana pieaugušām personām (aprūpe institūcijās, sociālas rehabilitācijas pakalpojumi), kopā ar sociālo darbinieku ar ģimenēm ar bērniem sociālais darbs ar riska ģimenēm, iztikas līdzekļu deklarācijas pieņemšana, atbilstības trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtēšana, pabalstu piešķiršana vai atteikšana, izmaksu sarakstu sagatavošana.

Ziņas par sociālās palīdzības saņēmējiem un sniegtās palīdzības apjomu tiek ievadītas un apkopotas datu bāzē programmā SOPA. Ievērojot klientu interešu konfidencialitāti un klientu datu aizsardzību, šai programmai ir piekļuve tikai sociālā dienesta darbiniekiem katram ar savu lietotāja vārdu un paroli.

Programmā SOPA ir pieejami dati par klientiem piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, piederošajām automašīnām, saņemtajām pensijām un pabalstiem, ieņemtajiem amatiem un saņemtajiem ienākumiem, kas tiek uzrādīti Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī par to, vai klients ir bezdarbnieks un kādus NVA pakalpojumus ir izmantojis.

Raksturīgākās sociālās problēmas ir bezdarbs (ilgstošs); trūkums, ilgstoši nepietiekami finanšu līdzekļi, mājokļa trūkums, ģimenes locekļu saskarsmes problemātika, sociālo prasmju trūkums, vardarbības pieredze, atkarības problēmas (alkohola, vielu, azartspēļu), nepieciešamās veselības aprūpe nenodrošināšana, zemas prasības pret sevi un savu dzīvi

Sociālais darbs ar klientu ietver tikšanās un konsultācijas sociālajā dienestā, apsekošanu dzīvesvietā, situācijas izpēti un risinājumu meklēšanu, starpinstitucionālo un starpprofesionāļu sadarbību, klientu pārstāvēšanu citās institūcijās, atzinumu un ziņojumu sagatavošanu. Sociālo darbinieku ikdienas darbā ietilpst ne tikai darbs ar klientiem, liela daļa laika un resursu tiek patērēts sagatavojot dokumentāciju, ievadot informāciju datu bāzē, apkopojot atskaitēs un pārskatos. Veicot sociālo darbu ar ģimenēm, saskaramies ar grūtībām resursu piesaistē un laika menedžmentā. Galvenās problēmas:

 • iespējamie resursi ir tālu no dzīvesvietas un klienti nevar atļauties izbraukāt saņemt piemērotus pakalpojumus, arī sociālais dienests visiem nodrošināt transportu un aizvest uz pakalpojumu saņemšanu nevar;
 • iespējamie resursi ir dārgi (klienti nespēj tos apmaksāt);
 • valsts apmaksātie pakalpojumi ne vienmēr ir atbilstoši konkrētai situācijai;
 • klienti nav motivēti mainīties.

Sociāla darbinieka darbam ar ģimenēm ar bērniem pienākumos ietilpst bērnu/ģimeņu vajadzību un sociālo problēmu noteikšana, to risinājums, klientu lietu veidošana, darbs ar datubāzi, risku novērtēšana ģimenēs ar bērniem,  sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde,  atzinumu sagatavošana bāriņtiesai,  resursu un pakalpojumu piesaistīšana darba procesā,  starpinstitucionālās sadarbības veidošana.

Sociālajam darbiniekam ar ģimenēm un bērniem redzeslokā nonāk ģimenes ar dažādām sociālām problēmām – vecāku alkoholisms, bezdarbs, zināšanu trūkums bērnu audzināšanā un aprūpē, bērnu skolas kavējumi, vecāku šķiršanās, kas ietekmē bērna vispārējo uzvedību, bērni ar deviantu uzvedību  utt.

Darbā ar ģimenēm un bērniem ļoti svarīgi sākotnēji identificēt problēmas un sastādīt rehabilitācijas plānu. Ģimenes ar bērniem sociālā darbinieka redzeslokā nonāk dažādos veidos:

 • Informācija no institūcijām par bērnu tiesību iespējamu pārkāpšanu,
 • Ilgstoši ir sociālās palīdzības saņēmēji,
 • No kaimiņiem vai citām personām,
 • Pašas ģimenes vai citi ģimenes locekļi vēršas pēc palīdzības.

Jāatzīmē pozitīvi attīstošā sadarbība ar Bāriņtiesu un VP ZRP Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļu, kas nodrošina vispusīgu speciālistu sadarbību, lai nodrošinātu ģimeņu pārraudzību.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.338 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” sociālā darba speciālisti 2017.gada laikā ir apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus un mācības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

2017. gadā ir notikušas 12 sociālā dienesta sēdes. Sociālā dienesta sēdes notiek reizi mēnesī. Sēdēs:

 • sociālā dienesta vadītāja informē par aktualitātēm sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā;
 • tiek organizētas kovīzijas par aktuālu sociālo gadījumu risināšanas gaitu;
 • analizē ģimeņu situācijas, kopīgi pieņem lēmumu turpmākajiem pasākumiem katrā konkrētā ģimenē, ja tā nonākusi sociālā darbinieka redzeslokā.

2017. gadā sociālajā dienestā ir iesniegti un izskatīti  1528 iedzīvotāju iesniegumi par sociālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu pieprasīšanu, un  pieņemti 1548 lēmumi par piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pieprasīto sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus.

Sociālais dienests izvērtējot iedzīvotāju materiālo situāciju, izsniedz divu veidu izziņas:

 • par trūcīgas ģimenes (personas) statusu,
 • par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu,

2017. gadā ir izsniegtas 463 izziņas, t.sk.:

 • 345 – izziņas par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu,
 • 118 – par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu,

Pārskata periodā, sadarbībā ar Biedrību KPK ”Tilts”, tika organizētas nodarbības- atbalsta grupas vecākiem, kuriem ir grūtības un nepietiekama kompetence bērnu audzināšanā . Atbalsta grupas mērķis ir: ģimenes krīzes pārvarēšanas atbalsts, sociāli pedagoģiskās kompetences paaugstināšana vecākiem. Kopā notikušas 10 nodarbības, vidēji vienā nodarbībā piedalījās 5-7 personas.

Sociālais dienests savu funkciju izpildē izmanto dienesta automašīnu, jo sociālā darba ietvaros ir jāveic dzīvesvietas apsekošana, ja persona ir pieprasījusi dienestā materiālo palīdzību. Regulāri tiek veikta arī riska ģimeņu apsekošana dzīvesvietā. Ir bijuši gadījumi, kad klients ir jānogādā pie medicīnas speciālistiem Daugavpilī, Rīga vai Jēkabpilī, arī to darbinieki iespēju robežās, izvērtējot situāciju, nodrošina.

Maija sakumā mūsu novada cilvēkiem tika  piegādāts labdarības kravas sūtījums no Vacijas. Atsūtītā krava tika izkrauta un sadalīta katram pagastam izdalīšanai iedzīvotājiem. Sarūpētajās lietās bija 3 ledusskapji, televizori, ultrasonogrāfijas aparāts, mājsaimniecības un sadzīves lietas, trauki, matrači, gultas veļa, rotaļlietas, mēbeles, elektropreces, tehniskie palīglīdzekļi (spieķi, ratiņkrēsli) un protams, apģērbs un apavi.

Sociālajā aprūpes namā “Mežvijas” 2017.gadā tika turpināts kosmētiskais remonts, kura rezultātā tika izremontētas 5 istabiņas, sanitārais mezgls un neliela kapela reliģiskajiem rituāliem.

Īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītu un Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansētu projektu, labiekārtota teritorija pie sociālās aprūpes nama “Mežvijas”. Projekts īstenots, lai aprūpes nama iemītnieki varētu pavadīt brīvo laiku sakoptā vidē, stiprināt veselību un vasaras sezonā organizēt dažādas aktivitātes ārpus telpām.

Lieldienās, Sociālo aprūpes namu apciemoja Rubenes kultūras nama amatiermākslas kolektīvi – folkloras kopa “Kāre” un senioru dāmu deju kopa “Draiskās Peonijas”.

Jūnijā, Mežvijas  iemītnieki  apmeklēja Mežgales kultūras namu, kur Vasaras saulgriežu priekšvakarā ciemojās Ābeļu pagasta amatierteātris ar izrādi “Dūdene zin“.

Decembrī aprūpes namā norisinājās ziepju liešana, ko vadīja Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore – Jēkabpils novada deputāte Baiba Čākure. Pēc pasākuma katra iesaistītā persona varēja paņemt  ziepes ar domu uzdāvināt Ziemassvētkos kam vēlas.      Savukārt decembrī sociālā aprūpes nama “Mežvijas” telpās pie eglītes tika sniegts Ziemassvētku koncerts, ko sniedza  Ābeļu pagasta vokālie ansambļi “Elēģija” un “Tomēr”.    Mežgales KN sabrauca kaimiņu pagastu un Jēkabpils novada  lieli un mazi rūķi, Jēkabpils novada sociālā dienesta darbinieki, lai pabūtu kopā ar “Mežviju” vecajiem ļaudīm.  Iemītniekus iepriecināja ar dziesmām un dejām, ar nelielu teātri, ar Ziemassvētku dzejoļiem.   Priekšnesumus sniedza Zasas v-sk. 1.- 4. klašu bērni un  Kalna pagasta dramatiskais kolektīvs “Vienība”.

Gada nogalē tika apmeklēti bērni, kuri dzīvo audžuģimenēs, Jēkabpils novada  vientuļie pensionāri , kā arī ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošie novada iedzīvotāji, kuriem nogādājām pašvaldības sagādātās Ziemassvētku saldumu paciņas.

2017. gadā Sociālais dienests pieteicās piedalīties zīmola “Laima” organizētajā labdarības akcijā, lai sagādātu Ziemassvētku dāvanas Jēkabpils novada trūcīgo ģimeņu bērniem. Šīs akcijas ietvaros bērni zīmēja Ziemassvētku atklātnītes un rakstīja savas vēlēšanās, kuras tika nogādātas Rīgā, Laimas namiņā. Akcijas ietvaros 133 bērni no maznodrošinātajām ģimenēm saņēmuši dažādu labdaru dāvanas.

Sociālie pakalpojumi 2017. gadā.

Pakalpojums aprūpe mājās 2017.gada laikā ir ticis sniegts 6 personām. Pakalpojumu nodrošināja 1aprūpētāja. Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 7544,54 euro.

Pašvaldības apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes centros 2017.gadā saņēmušas 30 personas institūcijā (Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs, Krustpils novada pašvaldības pansionāts „Jaunāmuiža”, Ģimenes aprūpes centrs “Saulstari”,  “Biedrība Cerību centrs” ). Pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 79604,62 euro.

Valsts apmaksāto asistenta pakalpojumu novadā 2017.gadā saņēmušas 27 personas ar invaliditāti, t.sk. divi bērni ar invaliditāti, 14 personas ar 1.grupas invaliditāti un 11 personas ar 2.grupas invaliditāti. Pakalpojuma sniegšanu nodrošinājuši 27 asistenti. Katra mēneša pēdējā darba dienā asistentam ir jāiesniedz sociālajā dienestā atskaite par pakalpojuma sniegšanu, dati par pakalpojumu tiek ievadīti programmā SOPA. Pakalpojuma administrēšanu veic  sociālā dienesta darbiniece un grāmatvedības darbinieks.

 

 

 Jēkabpils novads

Valsts finansēts asistenta pakalpojums

Sniegto pakalpojumu kopsavilkums periodā no 01.01.2017 – 31.12.2017

Nr. Rādītājs jan feb mar apr mai jūn jūl aug sep okt nov dec kopā no gada sākuma
1 Pakalpojuma saņēmēju skaits 24 23 24 24 24 24 25 24 23 22 23 23 27
1.1.   bērni 5-17 gadi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.2.   I invaliditātes grupa 12 11 12 12 12 12 13 12 11 10 10 10 14
1.3.   II invaliditātes grupa 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2 Asistentu skaits 24 23 24 24 24 24 25 24 23 22 23 23 27

 

2017. gadā 9 vardarbībā cietušiem bērniem , ir ticis piešķirts no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā un institūcijā.

Valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušām pilngadīgām personām2017.gadā Jēkabpils novadā saņēmusi viena persona.

Iespēju saņemt arī valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām personām, 2017. gadā ir izmantojusi divas  personas.

Sociālajā dienestā iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, ko nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA).

Valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir tiesīgas pieprasīt:

 • personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā (atbilstoši MK noteikumu kritērijiem);
 • politiski represētās personas;
 • Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un ČAES rezultātā cietušās personas.

2017. gada laikā šo pakalpojumu saņēmušas 5 personas (1 persona- ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks, 2 politiski represētās personas un 2 personas ar funkcionāliem traucējumiem).

2017. gada novembrī, sadarbībā ar Biedrību KPK ”Tilts” tika organizēta nodarbība- atbalsta grupa vecākiem, kuriem ir grūtības un nepietiekama kompetence bērnu audzināšanā .

Jēkabpils novada pašvaldība ir viena no projekta Deinstitucionalizācijas (DI) projekta “Atver sirdi Zemgalē” sadarbības partneriem. Šī projekta mērķa grupas ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bērni ārpus ģimenes aprūpē, audžuģimenes, aizbildņi, kā arī potenciālie adoptētāji un audžuģimenes. 2017.gadā 1 persona  ar garīga rakstura traucējumiem sakusi saņemt Eiropas Sociālā fonda apmaksāto sociālo pakalpojumu-Jēkabpils dienas aprūpes centra pakalpojumu. Jēkabpils novada pašvaldība līdzfinansējuma starpības izdevumu segšanai izlietojusi 3261.36 euro

2017. gada turpinās sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu. Jēkabpils novada trūcīgās ģimenes/personas varēja saņemt ES pārtikas pakas. Trūcīgās ģimenes ar bērniem saņēma higiēnas pakas un Skolas piederumu komplektus. Ik mēnesi tiek sastādītas un nosūtītas atskaites par paku saņemšanu un izdalīšanu.

2017. gada 26. oktobrī ar Jēkabpils novada domes lēmumu izveidota Jēkabpils novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa un apstiprināts grupas nolikums un sastāvs. Grupas izveidošanas mērķis ir veicināt saskaņotu un koordinētu starpinstitūciju sadarbību un īstenot preventīvos pasākumus bērnu tiesību aizsardzības jomā.

2017. gadā Sociālais dienests no dažādām institūcijām un iedzīvotājiem tika saņēmis 198 vēstules. Veikta sarakste, risinot sociāla rakstura jautājumus, sniegtas atbildes.

2017. gadā izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos, sagatavotas dažādas atskaites, 2016. gada statistikas pārskats, kārtota dokumentācija ilgstoši glabājamo lietu nodošanai Valsts arhīvā un citi darba pienākumi.

 

Sociālā palīdzība 2017. gadā

 2017. gadā dažādi sociālās un materiālas palīdzības pabalsti ir tikuši izmaksāti 114704  euro apmērā, tos saņēmušas 732  personas. Detalizēta informācija par sociālās palīdzības pabalstiem ir skatāma ziņojuma tabulās.

Izmaksātie pabalsti 2017. gadā

Pabalsta veids

Izlietotā summa

 EUR

2017.g.

Saņēmušo personu skaits

2017g.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai 21534 105
Dzīvokļa pabalsts 24129 228
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 0 0
Pabalsti audžuģimenēm 26850 12
Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 6783 6
Pabalsts veselības aprūpei 13852 116
Pabalsts mācību piederumu iegādei 4100 71
Pabalsts  uzsākot mācības 1. klasē. 626 22
Bērna piedzimšanas pabalsts 1992 30
Apbedīšanas pabalsts 2315 12
Pabalsts aprūpei mājās 9000 24
Pabalsts politiski represētām personām 1594 56
Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai 635 33
Pabalsts pēc soda izciešanas 57 2
Pabalsts ČAES likvidatoriem 569 8
Pārējie atbalsta pasākumi (transporta komp. u.c.) 668 7
Kopā sociālie un materiālie pabalsti 114704 732

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 2017.gadā

Pakalpojuma veids

Izlietotā summa

EUR

2017.g.

Saņēmušo personu skaits

2017.g.

Aknīstes  novada pašvaldība, Aknīstes VSAC 26007 12
Krustpils novada pašvaldības pansionāts „Jaunā muiža” 45170 16
 Ģimenes aprūpes centrs “Saulstari”, 4777 1
Jēkabpils ģimenes krīzes centrs 762 6
Biedrība Cerību centrs” 3650 1
Psihologa pakalpojumi 725 16
Jēkabpils dienas atbalsta centrs Projekta “Atver sirdi Zemgalē! 3261 1
Kopā 84352 53

 

Pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi 2017. gadā

Pakalpojuma veids

Izlietotā summa

EUR

2017.g.

Saņēmušo personu skaits

2017

Sociālas aprūpes nams “Mežvijas” 78541 25
Aprūpe mājās 7545 6
Kopā 86086 31

 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 2017.gadā

Rādītājs EUR
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 199056
no tā sociālā palīdzība 97874
no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie (pirktie) sociālie pakalpojumi 84352
citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem 16830
Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi 100957
Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi 86086

Uzdevumi sociālā darba pilnveidošanai.

Ÿ  Iesaistīties projektu sagatavošanā un īstenošanā, lai attīstītu sociālo pakalpojumu dažādību Jēkabpils novadā.

Ÿ  Veicināt  sociālā pakalpojuma ieviešanu – Ģimenes asistents, kas paredzēts   ģimenēm ar bērniem sociālo prasmju uzlabošanai, kad vecāki nespēj pilnvērtīgi nodrošināt bērna vajadzības.

Ÿ Pilnveidot sadarbību ar citām institūcijām – īpaši izglītības iestādēm,  lai veiksmīgāk un ātrāk atpazītu riskus problēmām, lai rezultāts būtu efektīvāks.

Ÿ Veikt klientu aptauju, lai noskaidrotu apmierinātību ar sociāla dienesta darbību.

Ÿ Veicināt Sociālā dienesta dokumentu aprites efektivitāti

Ÿ2018. gadā plānots turpināt dalību Deinstitucionalizācijas projektā “Atver sirdi Zemgalē.

Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītāja L.Zeltiņa

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv