PALĪDZĒSI BĒRNIEM IZAUGT ĢIMENISKĀ VIDĒ

Download PDF

Katrs no mums dzīves gaitā ir jautājis – kāds ir manas dzīves mērķis. Mēs zinām, ka bērni ir mūsu nākotne, bet no mūsu nākotnes – bērniem ir atkarīga Latvijas izaugsme, sabiedrības spēja sekmēt pozitīvu, dinamisku attīstību, radīt veselīgu vidi.

Dažkārt bērna dzīve salūzt, jo ir notikums, kā rezultātā bērns zaudē savus vecākus un viņam ir jāmeklē jauna mājvieta. Vislabākais bērnam ir atrast jaunu ģimeni, cilvēkus, kuri būtu gatavi sniegt savu mīlestību, rūpes un atbalstu.

Situācija Latvijā joprojām ir tāda, ka pastāv problēma bez vecāku aizgādības palikušiem bērniem nodrošināt ģimenisku vidi, tāpēc bērni nokļūst aprūpes iestādēs. Kopā ar vecāku zaudējumu, bērnam pazūd arī cerība par citas ģimenes iegūšanu. Tie ir salauztie likteņi – ,,sistēmas bērni”.

Vēlos uzrunāt katru no Jums – varbūt tieši Jūs esat tas cilvēks, kuram ir iespējas un iekšējā mīlestība, ar kuru varētu dalīties ar kādu no bērniem, kurš ir zaudējis savus vecākus. Viens no veidiem uzņemt bērnu savā aprūpē ir nodibināt audžuģimeni.

Audžuģimene ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodrošināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē.

Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu ir tiesības pretendēt laulātajiem (personai), ja vismaz viens no laulātajiem (persona) ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem.

Audžuģimenes statusu nepiešķir, ja vienam no laulātajiem (personai) pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības vai tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu. Uz audžuģimenes statusu aizliegts arī pretendēt, ja kāds no laulātajiem (persona):

 1. pārkāpis bērna tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus;
 2. amorāli uzvedies darbā vai ārpus darba un tas konstatēts ar tiesas spriedumu vai citu kompetentas iestādes lēmumu;
 3. sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas;
 4. sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas;
 5. atcelts no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu pildīšanas dēļ;
 6. zaudējis audžuģimenes vai viesģimenes statusu, jo nav pildījis pienākumus atbilstoši bērna interesēm.

Lai laulātos (personu) atzītu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šādus dokumentus:

 1. iesniegumu;
 2. ģimenes ārsta atzinumu par laulāto (personas) veselības stāvokli. Atzinumu izsniedz ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā laulātais (persona) ir reģistrēts un kura veselības aprūpē atrodas vismaz sešus mēnešus;
 3. psihiatra un narkologa atzinumus par laulāto (personas) veselības stāvokli.

Bāriņtiesa pēc minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos, pārbauda laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī:

 1. izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, spējas pienācīgi aprūpēt bērnu;
 2. noskaidro ģimenes materiālo stāvokli;
 3. sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu, ja nepieciešams, piesaistot arī citus speciālistus;
 4. pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem (personu);
 5. nosūta laulātos (personu) pie psihologa, kurš sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) apgūst mācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai. Pēc kursu sekmīgas apgūšanas laulātie (persona) saņem apliecību par audžuģimenes mācību programmas apguvi.

Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu), lai konstatētu laulāto (personas) gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusu. Pēc audžuģimenes statusa piešķiršanas laulātajiem (personai) ir tiesības uzņemt savā ģimenē bērnu vai bērnus, kas notiek sadarbībā ar bāriņtiesu.

Lai nodrošinātu audžuģimenē esoša bērna materiālo uzturēšanu, Valsts un Jēkabpils novada pašvaldība veic maksājumus audžuģimenei, kas sastāv no sekojošiem maksājumiem:

 1. Valsts atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu (no 01.01.2018.)

» par vienu audžuģimenē ievietotu bērnu – EUR 171,00 mēnesī;

» ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – EUR 222,30 mēnesī;

» ja trīs un vairāki bērni – EUR 273,60 mēnesī.

 1. Jēkabpils novada pašvaldības pabalsti audžuģimenei par pienākumu pildīšanu (pamats – Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14/2017 ,,Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei un personai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības”, noteikumi Nr.13/2015 ,,Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”.)

» pabalsts bērna uzturam 60% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī vienam bērnam (2018.gadā EUR 258,00) vai bērnam ar invaliditāti 80% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī vienam bērnam (2018.gadā EUR 344,00), ja bērns audžuģimenē ievietots ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu;

» pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 50,00 apmērā mēnesī vienam bērnam, ja bērns audžuģimenē ievietots ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu;

» pabalsts audžuģimenei (vienai personai, kas ir noslēgusi līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē, deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils novadā) – atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu EUR 100,00 mēnesī par vienu bērnu, bet par katru nākamo ievietoto bērnu audžuģimenē – EUR 10,00 mēnesī par katru bērnu;

» pabalsts bērna ārpusskolas interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai līdz EUR 70,00 mēnesī vienam ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu ievietotam bērnam audžuģimenē, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils novadā;

» vienreizējs pabalsts katru gadu bērnam, kas ievietots audžuģimenē ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu: EUR 150 apmērā vienam bērnam, EUR 200,00 apmērā vienam bērnam, kurš izglītību iegūst Jēkabpils novada izglītības iestādē, EUR 250,00 apmērā vienam bērnam, kurš izglītību iegūst Jēkabpils novada izglītības iestādēs un ir ievietots Jēkabpils novada audžuģimenē;

» pabalsts skolas piederumu iegādei – EUR 20,00 gadā vienam audžuģimenē ievietotajam bērnam, kuram deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novada administratīvā teritorija, kurš mācās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā līdz izglītības iegūšanas brīdim.

Interesentus gaidīsim un konsultēsim Jēkabpils novada bāriņtiesā (Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas tālrunis 29472881).

Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja,

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītāja

Ina Gusāre

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv