Paziņojums par Jēkabpils novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

Download PDF

Jēkabpils novada dome 2018.gada 29.martā pieņēma lēmumu Nr.81 „Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar šo lēmumu ir apstiprināts Programmas izstrādes darba uzdevums, tā izpildes termiņi un izstrādes vadības grupas sastāvs.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam.

Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

  1. veikt “Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. -2018.gadam” izvērtējumu, sagatavojot kopsavilkumu par sasniegtajiem rezultātiem un priekšlikumus iekļaušanai “Jēkabpils novada attīstības programmā 2019.- 2025.gadam”;
  2. noteikt pasākumu un aktivitāšu kopumu, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu rezultatīvo rādītāju sasniegšanai;
  3. izvērtēt un ņemt vērā Zemgales plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Jēkabpils novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Jēkabpils novads;

4 ņemt vērā iepriekš izstrādātos Jēkabpils novada plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;

  1. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam.

Sabiedrības, interešu grupu un institūciju iesaistīšana un procesa koordinēšana:

  1. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādes procesā.
  2. Informēt sabiedrību par attīstības programmas izstrādes aktivitātēm, publicējot ar dokumenta izstrādi saistītos materiālus, nodrošinot viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbilžu un komentāru saņemšanas iespējas uz interesējošiem jautājumiem, informāciju ievietojot Jēkabpils novada mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv Jēkabpils novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ļaudis un Darbi” un TAPIS atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  3. Organizēt un vadīt iedzīvotāju sanāksmes.
  4. Organizēt aptaujas un grupu diskusijas ar sabiedriskām organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības speciālistiem un struktūrvienību pārstāvjiem, valsts institūciju speciālistiem, politiķiem u.c.

 

Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2018.gada 30.decembrim.

Ar šobrīd spēkā esošo Attīstības programmu var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv sadaļā “Attīstības plānošanas dokumenti”.

Lūdzam pieteikties līdzdalībai attīstības programmas izstrādes procesā līdz 2018.g. 30.aprīlim Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150 a, tālrunis 28698128, e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv , norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.

Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša, tālr. 65220823; mob. tālr. 28698128; e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv

Ar lēmumu variet iepazīties šeit!

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv