Pašvaldība sadarbībā ar uzņēmēju īstenos ceļa infrastruktūras uzlabošanas projektu

Download PDF

Jēkabpils novada pašvaldība 2017. gada 29. novembrī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.3.3.1.0/17/I/011 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagastā” īstenošanu.

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagastā” 2017.gada 10.augustā tika iesniegts Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā ierobežotas projektu iesniegumu atlases konkursā, saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”. 2017. gada 7. novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kā sadarbības iestāde, projektu apstiprināja.

Projekta mērķis ir Jēkabpils novada pašvaldības ceļa posma pārbūve komercdarbības attīstībai, lai palielinātu privāto investīciju apjomu un veicinātu jaunu darbavietu radīšanu novada teritorijā.

Projektā plānota melnā seguma (asfaltbetona) uzklāšana pašvaldības ceļam „Vidsala – Spuldzenieki” posmā no 0,0km līdz 0,36km. Tādējādi tiks uzlabota ceļa infrastruktūra un atcelti esošie kravu pārvadājumu ierobežojumi periodos, kad grants ceļa pamatnei atkūstot un pārmitrinoties, ceļa segas nestspēja ievērojami samazinājās. Nosakot kravu pārvadājumu ierobežojumus vairākus mēnešus gada laikā, būtiski tiek ietekmēts uzņēmēju darbs, jo ceļu izmanto uzņēmēji, kas nodarbojas ar kravu pārvadājumiem, mežizstrādi un piena lopkopību. Projekts ļaus uzņēmējiem nodrošināt kravu pārvadājumu nepārtrauktību, izvairoties no sezonalitātes ietekmes. Tādā veidā tiks veicināta uzņēmējdarbība un sekmēta jaunu darbavietu radīšana.

Iepirkuma rezultātā 2018.gada 1.februārī tika noslēgts līgums ar SIA “Ošukalns” par būvdarbu izpildi. Līgums par būvuzraudzības veikšanu 2018.gada 9.martā noslēgts ar individuālo komersantu “CB TESTS”.

Projekta darbību rezultātā sasniedzami šādi rādītāji: 2 jaunizveidotas darbavietas un 135 000 EUR piesaistītās investīcijas, kuru sasniegšanu nodrošinās 1 komersants (SIA “ALKO”), kurš gūs labumu no projekta ietvaros ieguldītajām investīcijām infrastruktūrā.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 80 150,47 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 67 957,89 EUR, Valsts budžeta dotācija 3 597,77 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 8594,81 EUR.

Projekts jāīsteno 6 mēnešu laikā. Projekta darbību īstenošana tiks uzsākta šī gada aprīļa mēnesī.

 Sagatavoja Dz.Nartiša

K.Sēļa foto

 

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv