Kas paveikts projektā “Jēkabpils novada dabas vērtību – dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana”

Download PDF

Biedrība „Augšzemes lauku NVO apvienība” vairākkārt ir pievērsusies vides jautājumu risināšanai un viens no tiem ir dižkoku apzināšana un saglabāšanas veicināšana. Biedrība izmantoja iespēju, un startēja Latvijas vides aizsardzības fonda rīkotajā projektu konkursā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitāte – „Vietējās vides iniciatīvas”, iesniedzot projektu “Jēkabpils novada dabas vērtību –dižkoku – saglabāšana un sabiedrības izglītošana”. Projekta īstenošanas mērķis – Dabas vērtību saglabāšana un sabiedrības izglītošana par dižkoku nozīmību.

Projekta gaitā SIA “LABIE KOKI eksperti”- veica Jēkabpils novada teritorijā esošo 65 dižkoku vērtēšanu (inventarizāciju), identificējot bīstamos kokus un nosakot nepieciešamos koku kopšanas pasākumus. Dižkoku novērtēšanas anketas nosūtījām zemju īpašniekiem un pašvaldībai, lai sniegtu informāciju par dižkoku stāvokli. No apsekotajiem 65 dižkokiem kopšanas darbi akūti nepieciešami 16 dižkokiem. Divi dižkoki ir gājuši bojā un 4 koki vairs neatbilst dižkoku statusam, jo ir atlūzuši lielie zari. Zināšanas par dižkoku kopšanu, saglabāšanu un nozīmību varēja iegūt apmeklējot izglītojošo semināru Zasas kultūras namā, kā arī praktiski darbojoties Zasas muižas parkā, kā arī iepazīstoties ar izdoto Praktisko padomu bukletu koku kopšanā. Praktisko padomu bukletu esam izplatījuši gan iedzīvotājiem, gan pagastu pārvalžu darbiniekiem, ar to var iepazīties arī novada mājas lapā www.jekabpilsnovads.lv .

Lai vieglāk būtu atpazīt dižkokus, pie 28 dižkokiem tika izvietotas informatīvās plāksnes. Pie labajiem projekta darbiem var pieskaitīt arī notikušo vides sakopšanas talku Dunavas pagasta Sudrabkalna parkā. Talkā no apauguma atbrīvojām 3 dižkokus.

Ļoti ceram, ka projektā paveiktais sekmēs dabas vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm!

Biedrības „Augšzemes lauku NVO apvienība” valdes locekle Dzidra Nartiša

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv