Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes 5. zinātniski praktiskā konference ”Inovatīvais un tradicionālais izglītībā: problēmas un risinājumi”

Download PDF

Š.g. 2.martā Daugavpils Universitātē norisinājās 5. zinātniski praktiskā konference ”Inovatīvais un tradicionālais izglītībā: problēmas un risinājumi”.

Konferencē tika apskatītas tēmas:

 • pilsoniskā līdzdalība vietējās kopienas un globālā skatījumā;
 • mācīšanās vadība mūsdienīgā mācību stundā;
 • lietpratības attīstība radošiem, domājošiem pirmsskolēniem un skolēniem;
 • nākotnes skolas vīzija, sadarbība mācībās.

Plenārsēdē DU lektore, DU Absolventu pētījumu un izglītības centrs ilgtspējīgai izglītībai vadītāja Elga Drelinga un Lolita Jonāne atskatījās uz konferences piecu gadu ilgo vēsturi, iepazīstināja ar dalībnieku aptauju rezultātiem, akcentēja katras konferences pamattēmu un sadarbības partnerus, kā arī prezentēja Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes 3. zinātniski praktiskās konferences “Laimīgs bērns drošā vidē” un 4.  zinātniski praktiskās konferences ”Darbs dara darītāju” metodisko materiālu krājumu –  praktiska pieredze izglītībā.

Biedrības Zaļa brīvība projektu vadītāja, LAPAS padomes dalībniece, globālās izglītības koordinatore Inga Belousa klausītājiem stāstīja par pilsonisko līdzdalību vietējās kopienas un globālā skatījumā.

Paralēli teorētiskajai daļai klātesošie varēja iepazīties ar grāmatu un spēļu tirdziņu “Mācies – spēlējoties ar Brain Games” un pedagogu radošo ideju izstādi, kurā piedalījās septiņas izglītības iestādes.

Konferences turpinājumā darbs tika organizēts darbnīcās, kurās paši dalībnieki dalījās savā pieredzē. Šogad tika organizētas deviņas darbnīcas:

 1. Nākotnes skolas vīzija,
 2. Drošība, veselība un sports,
 3. Meistarklase pamatskolas, vidusskolas skolotājiem,
 4. Radošā darbnīca,
 5. Sadarbība un līdzdalība,
 6. Meistarklase sākumskolas skolotājiem,
 7. Interešu izglītība pirmskolā,
 8. Integrētie un atklājuma projekti pirmskolā,
 9. Labās prakses piemēri pirmskolā.

 

dpilsJēkabpils vakara vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Irina Zeņina un Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece darbnīcā “Sadarbība un līdzdalība “ uzstājās ar referātu “Iekšējā komunikācija izglītības iestādē: horizontālā pārvaldība. Pedagogu sadarbības iespējas”.

Irina Zeņina darbnīcas dalībniekus iepazīstināja ar pētījuma “Iekšējā komunikācija izglītības iestādē: horizontālā pārvaldība. Pedagogu sadarbības iespējas” iegūtām atziņām. Pētījuma pamatā ir atziņa, ka ir nepieciešams pilnveidot izglītības iestādes iekšējo komunikāciju, nodrošinot horizontālās pārvaldības iespējas kompetenču pieejas īstenošanai. Skolotāju dalību ārēji noteiktās reformās papildina nepieciešamība no vienas puses apzināties sevi kā kopīgas sistēmas daļu, prasme veidot kopīgu vīziju, pilnveidot savu profesionalitāti un to darīt, kopīgi mācoties, bet no otras puses – saskatīt un izmantot individualitātes un diversitātes potenciālu mācību procesa organizēšanā.

Rainelda Muižniece dalījās pieredzē ar praktiskajām metodēm, kā veikt pedagogu starpdisciplināro sadarbību, kā akcentēt stundas mērķi un sasniedzamo rezultātu.

Uzstāšanās noslēgumā tika demonstrēta mācību filma par sadarbības iespējām starp informātikas un valodu jomām.

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv