Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa Jēkabpils novadā

Download PDF
Kas ir Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa?

Sadarbības grupa ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kuru izveido pašvaldība, un tās darbības teritorija ir attiecīgā novada vai republikas pilsētas administratīvā teritorija. Vienā novadā vai republikas pilsētā var izveidot vairākas sadarbības grupas vai vairākas pašvaldības var izveidot vienu kopīgu sadarbības grupu. Šādos gadījumos nosakāma katras sabiedrības grupas darbības teritorija.

Kādi ir Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas darba uzdevumi?
 1. izskatīt individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, ja ir nepieciešama ātra rīcība un vairāku institūciju sadarbība, kā arī ja radušos situāciju nav iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros vai nav to izdevies atrisināt ilgstošā laikposmā;
 2. analizē situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā un sniedz pašvaldībai priekšlikumus novada vai republikas pilsētas bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādei, tostarp par nepieciešamajiem pasākumiem institūciju sadarbības programmas izstrādei, tostarp par nepieciešamajiem pasākumiem institūciju sadarbības sistēmas pilnveidošanai un saskaņotai un koordinētai institūciju sadarbībai;
 3. sniedz Labklājības ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei un sadarbības uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā. Labklājības ministrija minētos priekšlikumus virza izskatīšanai Bērnu lietu sadarbības padomē;
 4. informē sabiedrību par aktuālajiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Kādas ir Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas tiesības?
 1. ierosināt jautājuma izskatīšanu, ja ir informācija par bērnu tiesību pārkāpumiem;
 2. pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldības un citām institūcijām sadarbības grupas darbam nepieciešamo informāciju;
 3. uz sadarbības grupas sanāksmi pieaicināt pārstāvjus no: izglītības iestādēm, bērnu aprūpes iestādēm; ieslodzījuma vietām, pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, nevalstiskajām organizācijām u.c. speciālistus;
 4. saņemt no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konsultācijas un metodisko palīdzību.
Kādi normatīvie akti regulē Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas darbību?
2017. gada 12. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.545 ,,Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” un citi saistošie normatīvie akti, bērnu interešu aizsardzības jomā.
Kādi ir Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas darba principi?
 1. pirmo sadarbības grupas sanāksmi sasauc pašvaldības domes priekšsēdētāja norīkota amatpersona;
 2. pirmajā sadarbības grupas sanāksmē sadarbības grupas pārstāvji no sava vidus uz gadu ievēlē sadarbības grupas vadītāju;
 3. sadarbības grupa darbojas saskaņā ar pašvaldības domes izstrādāto sadarbības grupas nolikumu;
 4. sanāksmes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā četras reizes gadā;
 5. sanāksmes sasauc attiecīgās sadarbības grupas vadītājs;
 6. sadarbības grupas vadītājs vada sadarbības grupas darbu, tai skaitā apstiprina grupas sanāksmju darba kārtību un vada grupas sanāksmes;
 7. sadarbības grupas sanāksmes darba kārtībā paredzētos jautājumu var izskatīt, ja sanāksmē piedalās vismaz puse no sadarbības grupas pārstāvjiem;
 8. sadarbības grupas darbu materiāltehniski nodrošina attiecīgās pašvaldības norīkota amatpersona (sekretārs) – protokolē sanāksmes, sagatavo izskatāmos materiālus, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp sadarbības grupas pārstāvjiem.
Jēkabpils novada dome 2017. gada 26. oktobrī apstiprināja Jēkabpils novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu, Jēkabpils novada domes (26.10.2017.) sēdes lēmums Nr.255 (protokols Nr.14).
Sēdē tika apstiprināta arī sadarbības grupa Bērnu tiesību aizsardzības jomā šādā sastāvā:
 1. Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja – Ina Gusāre;
 2. Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors – Sergejs Ostrovskis;
 3. Jēkabpils novada sociālā dienesta vadītāja – Larisa Zeltiņa;
 4. Jēkabpils novada sociālā darbiniece darba ar ģimenēm ar bērniem – Eva Zeipe-Mača;
 5. Jēkabpils novada izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja – Anda Ķiploka.
Jēkabpils novada pašvaldības sekretāre – arhivāre Aļona Semeiko ar Jēkabpils novada domes 2017. gada 26. oktobra sēdes lēmumu norīkota protokolēt sadarbības grupas sanāksmes, sagatavot izskatāmos materiālus, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu starp sadarbības grupas locekļiem, ievērojot normatīvo aktu regulējumu fizisko personu datu aizsardzības jomā.
2017. gada 4. decembrī tika sasaukta Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas pirmā sanāksme. Sadarbības grupas sanāksmē tika ievēlēta Jēkabpils novada pašvaldības sadarbības grupas vadītāja – Ina Gusāre un vadītājas vietniece – Eva Zeipe-Mača.
Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa savu darbību turpina arī 2018. gadā jau izskatot individuālus gadījumus, analizējot konkrētu bērnu tiesību ievērošanas problēmas.
Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja,
Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītāja
Ina Gusāre
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv